gevangenis

Dag van de gevangene zondag 8 oktober

Het R.-K.-justitiepastoraat vraagt parochies om tijdens de kerkvieringen in het weekend van zondag 8 oktober aandacht te besteden aan de Dag van de Gevangene. Dit is een dag om te denken aan hen die door gevangenschap niet in vrijheid leven, een dag om voor hen te bidden. Speciaal voor gevangenen in Nederland. Voor gevangenen wereldwijd is er een speciale dag op 10 augustus.

Achtergrond
In Nederland zitten zo’n 9.000 mannen en vrouwen gedetineerd. Zij hebben anderen beschadigd – soms zeer ernstig – en ze zijn zelf beschadigd. ‘Als we bidden voor de gevangenen bidden we ook, of misschien juist, voor geestelijke vrijheid. Geen verslavingen meer, niet aan middelen en geweld of snel geld. Vrijheid om meer en meer te leren kiezen voor het goede’, zeggen de initiatiefnemers.

Kerk in de gevangenis
Ook in de gevangenissen in Nederland is er een kerk om op zondag samen te komen en samen te vieren. Gedetineerden komen er samen, bidden en zingen, steken een kaarsje aan voor de mensen die zij missen. En voor de mensen die ze pijn hebben gedaan, voor hun dierbaren en ook voor de slachtoffers van hun misdaden. Ze bidden om vergeving, om verzoening en soms om vrijspraak. Dat iemand omziet naar hun geliefden voor wie zij nu niet kunnen zorgen. En vooral bidden ze voor de hoop dat er ook voor hen een toekomst is.

Ook kinderen van God
Gevangenen zijn ook kinderen van God. Ze hebben fouten gemaakt, grote fouten misschien. Maar het mooie van het christelijk geloof is dat er altijd vergeving mogelijk is. Voor ieder die zich bekeert, die zich naar God toekeert.

Wat wij kunnen doen
Voor hen bidden. Hieronder staat een gebed dat speciaal voor deze dag is gemaakt. En er is nog veel meer te doen. Kijk hier:   https://gevangenenzorg.nl/gedetineerden-helpen/.
Gevangenen bezoeken is één van de werken van barmhartigheid. Kijk hier voor meer informatie over die werken: https://www.barmhartigheid.nl/de-zeven-werken-van-barmhartigheid/.

Gebed
We bidden U God voor mensen in detentie en voor hun families.
Mogen de muren van de gevangenis hen een veilige plek bieden.
Mogen zij zich bewust zijn van uw aanwezigheid
en moge uw Geest hen vrede schenken
en hoop op nieuw leven in Christus Jezus.

We bidden voor iedereen die in de gevangenis werkt.
Houd ze veilig en help hen om uw medeleven
in hun dagelijks leven te kennen en te tonen.

Wij bidden voor alle slachtoffers van misdaden.
Moge de heilige Geest hen genezing brengen
en hen in staat stellen hun leven weer op te bouwen.

Genadige God, uw liefde strekt zich uit over de hele aarde,
over alle tijden en voor alle mensen,
hoor ons gebed.

Amen

* Foto: Pixabay
Legers des Heils

Leger des Heils Utrecht zoekt vrijwilligers!

Legers des Heils heeft aan de Nieuwegracht een inloopvoorziening. Tientallen dak- en thuislozen maken dagelijks gebruik van deze voorziening. Om even rustig te zitten, te douchen, wat te eten, medische zorg te krijgen of gewoon contact te maken met anderen. Ze zitten momenteel in zwaar weer, door o.a. een vrijwilligerstekort hebben ze afgelopen weekend de deuren een paar uur eerder moeten sluiten. Daarom zijn ze nieuwe plannen aan het maken over het vorm geven van hun voorziening, maar in de tussentijd moeten de diensten gewoon worden gedraaid, wil u ze helpen? Inschrijven kan via deze link https://tinyurl.com/VrijwilligerMei. Dit zijn de openstaande vrijwilligersdiensten van de maanden juli en augustus. Na het inschrijven krijg u een e-mail via outlook als bevestiging.

* Foto: https://www.legerdesheils.nl
Symposium slavernij

Bisschoppen publiceren verklaring over slavernij

Dit jaar wordt herdacht dat honderdvijftig jaar geleden de slavernij door Nederland helemaal werd afgeschaft. De herdenking duurt een jaar en begint op 1 juli. De bisschoppen schrijven in een verklaring ter gelegenheid van deze herdenking: “We willen het slavernijverleden onder ogen zien. En we realiseren ons dat de voorsprong in economische ontwikkeling in het deel van de wereld waarin wij leven mede mogelijk werd door slavernij en kolonialisme.”

De bisschoppen benoemen in de verklaring dat ook katholieken medemensen tot slaaf hebben gemaakt en deelnamen aan de slavenhandel of zelf tot slaaf waren gemaakt. “Dat staat haaks op de christelijke boodschap. Mensen zijn broeders en zusters omdat ze allemaal geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid.”
In de verklaring wordt het onvoorstelbare leed genoemd dat de slavernij tot gevolg had en ook de gevolgen die nu nog doorwerken: “Als beperkte mensen bouwen wij voort op beperkte structuren. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen die nu leven kunnen lijden onder de zondige structuren uit het verleden.”

Slavernij in het heden
De bisschoppen wijzen erop dat er in deze tijd nog steeds slavernij is, daar waar sprake is van politieke en economische onderdrukking. “Slavernij heeft nieuwe vormen aangenomen waaronder uitbuiting, kinderarbeid, dwangarbeid, prostitutie en gedwongen huwelijken. Het aantal mensen dat nu slachtoffer is van deze ‘moderne’ slavernij bedraagt wereldwijd bijna vijftig miljoen volgens onderzoeken van internationale organisaties voor arbeid en migratie. De slachtoffers komen uit alle lagen van de bevolking, maar de meesten bevinden zich onder de armsten en meest kwetsbaren van onze broeders en zusters.”
De verklaring sluit af met het onder ogen zien van het verleden van de slavernij: het onrecht ervan en de ontmenselijking. En, vullen de bisschoppen aan: “De veroordeling van elke vorm van slavernij is het erkennen van de waardigheid van iedere mens. We benadrukken en blijven uitdragen dat structuren van moderne slavernij, die deze waardigheid ontkennen, niet stroken met de boodschap van het evangelie van Christus.”

Lees hier de hele verklaring

* Bron: aartsbisdom.nl
appeltje van oranje 2

Het Knooppunt in Lunetten is genomineerd voor een Appeltje van Oranje!

Het Knooppunt is een stichting dat  zich in zet voor inwoners van de Utrechtse wijk Lunetten en omgeving die –tijdelijk of blijvend– niet goed mee kunnen doen in de samenleving. Bij Het Knooppunt:

  • Kunnen mensen vijf dagen in de week binnenlopen voor ‘een kop koffie en aandacht’.
  • Deelt de voedselbank wekelijks voedselpakketten uit.
  • Is een wekelijkse spelletjesavond.
  • Is een ruilwinkel op zaterdag.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is: ‘Bruggenbouwers in de buurt’. De prijs staat in het teken van succesvolle buurtinitiatieven die buurtbewoners écht met elkaar verbinden. De winnaar ontvangt een bronzen beeldje uit de handen van Koningin Máxima én € 25.000, -. Met dat geld zou Het Knooppunt nog meer buurtgenoten met elkaar verbinden. Vindt u ook dat Het Knooppunt deze impactvolle prijs verdient? Stem dan op hem vóór 10 juni, want uw stem doet ertoe: https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten/het-knooppunt.

Catholic-wedding

Data huwelijks- en doopvoorbereiding 2023-2024

Doop:

Maandag 04 en maandag 18 september 2023

Maandag 06 en maandag 20 november 2023

Maandag 05 en maandag 19 februari 2024

Maandag 13 en maandag 27 mei 2024

Maandag 10 en maandag 24 juni 2024

 

Huwelijk:

Maandag 09 en maandag 23 oktober 2023

Maandag 04 en maandag 25 maart 2024

Maandag 03 en maandag 17 juni 2024

 

Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht

Van 20.00-21.30 uur. Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl

pentecostes 2

Pinksterbrief bisschoppen aan werkers caritas en diaconie

De Nederlandse bisschoppen hebben een pinksterbrief geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen daarmee een hart onder de riem steken bij dit belangrijke werk “in het hart van de Kerk”. “Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht,” schrijven de bisschoppen.

“De samenleving staat onder druk. Door de ecologische en de sociale crisis raken mensen van elkaar verwijderd. Het Armoederapport van de Kerken in 2023 laat zien dat een miljoen Nederlanders in armoede leeft,” zo signaleren de bisschoppen. “De groeiende armoede, maar ook de komst van vluchtelingen en migranten roepen ons op om in actie te komen. Christus geeft ons het voorbeeld door oog te hebben voor mensen, juist voor hen die aan de rand van de samenleving staan.”

Kinderen van één Vader
In deze pinksterbrief wordt niet alleen verwezen naar het Armoederapport maar ook naar de encycliek van paus Franciscus, ‘Fratelli tutti’, waarin de paus benadrukt dat we allen broeders en zusters zijn, kinderen van één Vader en dat we daarom allemaal gelijk zijn in waardigheid. “Anderen mogen rekenen op ons. Mensen met hun noden en zorgen zijn niet alleen doelgroep van onze zorg. Ze zijn gelijkwaardige partners,” zo beamen de bisschoppen de visie van paus Franciscus.
De bisschoppen spreken in deze brief hun grote waardering uit voor het vele werk dat wordt gedaan: “Velen zetten zich vanuit parochies dagelijks in voor caritas en diaconie, georganiseerd in Parochiële Caritas Instellingen en in werkgroepen of ongeorganiseerd, vaak onzichtbaar. Ze ondersteunen zieken, ouderen en hen die met verlies te maken hebben. Kwetsbare mensen ontvangen hulp op materieel vlak. Ook ondersteunen parochies projecten in andere landen. Het Armoederapport 2023 toont aan dat de caritatieve en diaconale kracht vanuit de Kerk groot is.”

Voortgang, zegen en inspiratie
Daarnaast spreken de bisschoppen de hoop uit dat het belangrijke werk voor caritas en diaconie voortgang blijft vinden in “het hart van onze Kerk”. “Kunnen we de samenleving het gezicht van Christus laten zien door onze broeders en zusters die onze zorg vragen te ontmoeten van hart tot hart en tijd voor elkaar te nemen? Kunnen we Christus ontmoeten in de eenzame, in de rouwende, in de vluchteling en de migrant, in de dakloze en de verstotene?,” zo vragen zij de lezers die zij tot slot veel zegen toewensen en de inspiratie van de Heilige Geest voor hun werk.

* Bron: Artsbisdom.nl
Martinus app

Martinus app!

De app is een besloten groep van onze parochie, voor vrijwilligers en parochianen. De beheerders van deze app zijn vrijwilligers van de Martinusparochie en geven toegang tot elk individueel lid. Indien zij het nieuwe lid niet herkennen, zal altijd telefonisch of per email contact opgenomen worden met de geïnteresseerden. De app is ontwikkeld door Donkey Mobile, met eigenaar Henrik Wienen, een gemeentelid van de Jacobikerk. Hij is met een groep techneuten een aantal jaar geleden gestart met ontwikkeling van de app. Meer dan 300 kerken hebben inmiddels een eigen platvorm zoals nu ook de Martinus app.
De Martinus app kan gratis gedownload worden van de Apple Store en Google Playstore en werkt zowel op de mobiele telefoon als op de tablet.

Waarom een app?
Als Martinus gemeenschap kunnen we met deze app makkelijker in contact komen en activiteiten organiseren.  Deze app is zeker niet alleen bedoeld voor de “jongelui”, maar juist voor alle leeftijden. Het is juist een extra handvat om elkaar makkelijker te bereiken. Stel een vraag of maak een suggestie en krijg reacties van een medeparochiaan.

Uw profiel
In de App Store or Google Play Store zoekt u naar Martinus, met het rode icoon (zie afbeelding). Na het downloaden van de app, maakt u een profiel aan en vraagt u toegang. Door één van de “beheerders” van onze parochie wordt u toegang verleend. Na toegang kunt u uw profiel instellen met foto, contactgegevens en eventuele functie binnen de kerk (voorbeeld: “Bloemengroep Augustinus” of “Koster St. Aloysius”, enz.). Zo bent u makkelijk te herkennen en te vinden.
Vandaar kunt u de app ontdekken, maar dus ook proactief groepen aanmaken en leden uitnodigen. Bij “ontdek” vindt u alle groepen die tot op heden zijn aangemaakt binnen de parochie.

Groepen
U kunt een eigen groep aanmaken met bijvoorbeeld vrijwilligers waarmee u samenwerkt. Zo kunnen jullie makkelijker met elkaar in contact komen, maar ook een oproep doen, activiteiten organiseren. Voorbeelden zijn Bijbelkring, zanggroep, kosters, lectoren, boekenclub, marktplaats. Waar u en uw mede-parochiaan behoefte aan hebben. U kunt van verschillende groepen lid worden en alle mededelingen worden bij “mijn parochie” verzameld.
Ook kunnen er koppelingen gemaakt worden met verdiepingsonderwerpen zoals “vers van de dag”, of theologie podcast, etc. Voor meer informatie kunt u de website van http://donkeymobile.app bekijken.

Collecte
De Martinus app is gekoppeld met het rekeningnummer van de Martinus parochie met ANBI registratie: NL47RABO0123246342. U kunt bijvoorbeeld een saldo in de app ophogen, zodat maar eenmalig transactiekosten van 0,24ct betaald wordt. Dit saldo blijft in de app beschikbaar en daarvan kan gedoneerd worden aan de Martinusparochie of een andere actie.

Agenda
De vieringen van de Martinusparochie staan ook in de agenda van de app, net als activiteiten in de parochie.

Vragen
Voor vragen kunt u terecht in de app, maar ook mailen naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of vraag een medeparochiaan naar de app.

Opleidingen priesters

Ariënsinstituut: werving kandidaten studiejaar 2023-2024

Hoewel het pas april is, kijkt het Ariënsinstituut al vooruit naar het nieuwe studiejaar: het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten wil in september namelijk graag beginnen met een nieuw eerste jaar.

In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de aartsbisschop en afgelopen jaar zijn ook de eerste permanente diakens van de nieuwe opleiding gewijd. De inzet en initiatieven van deze toegeruste vrijwilligers kunnen rekenen op veel waardering van de parochianen en van de leden van de pastorale teams. Zij blijken een duidelijke toegevoegde waarde voor het pastorale werk.

De leden van de pastorale teams hebben daarom eind januari een brief ontvangen met de vraag om binnen hun parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten die één van deze opleidingen kunnen en willen volgen en die hen in de toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen. In deze brief schrijft rector Kuipers onder meer: “De eerste maand van het nieuwe jaar is bijna voorbij en traditiegetrouw vindt in deze periode de Actie Kerkbalans plaats. Het thema van dit jaar is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We willen een missionaire Kerk zijn waarin mensen God en elkaar kunnen ontmoeten. Om van betekenis te zijn voor mensen die verbinding en verdieping zoeken. Om gastvrij en uitnodigend te zijn voor jong en oud. Ook voor mensen die God nog niet kennen. Vandaag én morgen. Om die missie waar te kunnen maken is niet alleen geld nodig, maar hebben we ook behoefte aan mensen die geraakt zijn door de boodschap van het Evangelie en deze door willen geven aan anderen. Voor de Kerk van morgen is het belangrijk dat we vandaag investeren in de vorming en toerusting van helpers in het pastoraat.”

Kandidaten kunnen vanuit de parochies worden voorgedragen tot uiterlijk 1 juni a.s., daarna vinden de kennismakingsgesprekken plaats.

Header-Roepingenzondag 1

Draag Christus de wereld in: Roepingenzondag 2023

Op 30 april a.s. is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Draag Christus de wereld in. Het is een oproep om ons geloof niet voor onszelf te houden, maar te delen met de mensen om ons heen. Dit jaar is deze oproep heel bijzonder gericht aan jonge mensen.

In augustus vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen plaats. Paus Franciscus heeft als thema gekozen voor de ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth. Maria die opstaat en met spoed op weg gaat, is een teken en voorbeeld van naastenliefde en van een missionair vuur. De spoed waarmee zij reist, waarop zij eropuit trekt om haar opdracht en missie te volbrengen, staat aan de basis van de oproep van de paus aan alle jongeren: “Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen.”

Wie zich geroepen weet door God kan niet anders dan opstaan en op weg gaan om het Evangelie te verkondigen. Zij hebben daarbij onze steun heel hard nodig. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. Daarom nodig ik iedereen uit om te bidden om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring. Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut of het lidmaatschap van de Gebedskring, zie: www.ariensinstituut.nl. Hartelijk dank voor uw steun!

 

Paastriduum 2023

Groet van de aartsbisschop bij het begin van het Paastriduum 2023

Een groet van de aartsbisschop
aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht
bij het begin van het Paastriduum 2023

Utrecht, Witte Donderdag – 6 april 2023

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Zang en muziek kunnen een bijzonder diepe snaar bij ons raken. Een lied, een melodie, ze geven ons vaak troost, kracht en hoop, hoe moeilijk de situatie waarin we ons bevinden ook mag zijn. Dat is zeker het geval bij het horen van het Stabat Mater, bijvoorbeeld in de bekende versie van Giovanni Pergolesi. Dit Latijnse gedicht uit de Middeleeuwen beschrijft het lijden dat Maria ondergaat, wanneer zij onder het kruis van haar Zoon staat. Het is genoemd naar de beginwoorden ervan: Stabat Mater dolorosa (Stond de Moeder smartelijk). Delen van dit lied worden vaak gezongen tijdens het bidden van de kruisweg.

Tijdens de Veertigdagentijd zijn wij als Kerk met onze Heer Jezus opgegaan naar Jeruzalem, de stad van Zijn lijden, sterven en verrijzen omwille van ons eeuwig heil. Zo is Hij ons voorgegaan naar het Huis van de Vader, waar Hij voor ons een plaats heeft bereid (Joh. 14, 2). Maria heeft haar Zoon los moeten laten, in die zin dat ze Hem Zijn weg heeft moeten laten gaan, die Hij moest gaan als Gezondene van de Vader. Dat heeft voor haar als Zijn moeder een groot lijden betekend. Niet voor niets wordt ze al vele eeuwen Mater Dolorosa (Moeder van Smarten) genoemd. Maria is haar Zoon gevolgd, ja ze deelde volledig in Zijn lijden, tot onder het kruis.

De stervende Jezus aan het kruis heeft Maria via de jongste apostel Johannes, die eveneens onder het kruis bij Hem bleef, ook aan ons als moeder gegeven. Nadat Hij tegen Maria over Johannes, de leerling die Hij liefhad, vlak vóór Zijn sterven had gezegd “Vrouw, zie daar uw zoon” (Joh. 19, 26), zei Hij tegen Johannes: “Zie daar uw moeder” (Joh. 19, 27). Wij allen zijn door Jezus geroepen om Zijn geliefde leerling te zijn. Maria is daarom ook onze moeder en als geen ander na Jezus kent zij het lijden uit eigen ervaring. Daarom kent zij ook ons lijden en dat van allen ter wereld, het lijden naar geest en lichaam. Niet voor niets vinden velen bij haar troost en bemoediging. Dit gebeurt in het bijzonder bij bedevaarten naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Hierheen hopen wij met velen uit alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht eind april/begin mei te pelgrimeren. Dat zullen we eveneens doen naar Maria, de Troosteres der Bedroefden, in Kevelaer.

Maria volgde haar Zoon naar Jeruzalem. Ze bleef bij Hem onder het kruis. Dit was het pijnlijkste moment in haar leven. Daar werd realiteit wat de oude Simeon zo’n 33 jaar eerder in de tempel van datzelfde Jeruzalem had geprofeteerd, toen zij als jonge moeder samen met Jozef en haar Kind Jezus – 40 dagen oud – daarheen was gegaan om Hem volgens de Wet van Mozes aan God op te dragen: “… en uw ziel zal door een zwaard worden doorboord” (Luc. 2, 35).

Na Jezus’ kruisdood en begrafenis bleef Maria met de leerlingen in Jeruzalem. Ze deelde uiteindelijk in de alles overtreffende vreugde van de verrijzenis van haar Zoon en onze Heer. Ja, ze deelt in Zijn verheerlijking dankzij haar Tenhemelopneming met ziel en lichaam. Maar vooraleer zelf deelachtig te worden aan het Pasen van Jezus, bleef ze eerst in gebed met de leerlingen in Jeruzalem verenigd om de komst van de Heilige Geest, de bron van alle hoop, troost, kracht, liefde en vrede af te wachten.

Pinksteren geldt als het geboortefeest van de Kerk, omdat de leerlingen na het ontvangen van de Heilige Geest de wereld zijn ingegaan om Christus te verkondigen en alle volken tot Zijn leerling te maken. Maria blijft ons als Kerk nabij, zeker ook in onzekere tijden. Zij blijft als hemelse Moeder bij ieder van ons, ook wanneer onze weg een lijdensweg wordt, zoals ze aanwezig was op de via dolorosa van haar Zoon, Zijn kruisweg. Zij bidt voor ons, tot ook wij eens deelachtig mogen worden aan het Pasen van haar Zoon en onze Heer Jezus, om met haar te delen in Zijn hemelse heerlijkheid.

Daartoe wens ik u mede namens de andere leden van de bisdomstaf van harte een Zalig Pasen!

 


+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,
aartsbisschop van Utrecht

 

Bekijk hier de PDF versie van de boodschap met fraaie aafbeldingen.

Viernu_Pasen_banner_1000x667

Overzicht vieringen Goede week en Pasen in de St. Martinusparochie

Witte Donderdag 6 april

Augustinus
10.30 uur: gezongen Nederlandse ochtenddienst in de kapel van de Zusters Augustinessen.

Aloysius
18.30 uur: pastoor Boogers.

Catharina
19.00 uur: Kardinaal Eijk en pastor Kuipers.

Rafaël
19.00 uur: pastor Smits.

Dominicus
18.30 uur: in de Aloysiuskerk.
20.45 uur: Stille Wake in Dominicuskerk.

Johannes-Bernardus
20.00 uur: pastoor Boogers en pastoraal werker Harmsen m.m.v GerBerJan.

Nicolaas-Monica-Jacobus
18.00 uur: Sedermaaltijd.

Paulus
18.00 uur: Sedermaaltijd, Van Bolhuis.

Goede Vrijdag 7 april

Augustinus
10.30 uur: gezongen Nederlandse ochtenddienst in de kapel van de Zusters Augustinessen.

Aloysius
15.00 uur: kruisweg.
19.00 uur: pastoor Boogers.

Catharina
15.00 uur: kruisweg: pater Schrama osa.
19.00 uur: Kardinaal Eijk en pastor Kuipers.

Rafaël
15.00 uur: kruisweg.
19.00 uur: pastor Smits.

Dominicus
15.00 uur: kruisweg, Borgman.
19.00 uur: Beemer. Meditaties bij het kruis samen met gemeenschappen Antonius en PKU-W met zang Oculus.

Johannes-Bernardus
15.00 uur: kruisweg pastoraal werker Harmsen.
19.00 uur: Gebedsdienst met Kruisverering met pastoraal werker Hans Harmsen.

Nicolaas-Monica-Jacobus
15.00 uur: kruisweg: Beentjes.

Paulus
15.00 uur: kruisweg, pastoraal werker Hettinga.
19.30 uur: pastoraal werker Hettinga.

Stille Zaterdag 8 april – Paaswake

Augustinus
10.30 uur: gezongen Nederlandse ochtenddienst in de kapel van de Zusters Augustinessen.

Aloysius
21.00 uur: pastoor Boogers.

Catharina
21.00 uur: Kardinaal Eijk en pastor Kuipers.

Rafaël
20.00 uur: pastor Smits.

Dominicus
21.00 uur: in Aloysiuskerk.

Johannes-Bernardus
21.00 uur: pater R. Putman ofm en Hans Harmsen m.m.v GerBerJan.

Nicolaas-Monica-Jacobus
19.00 uur: Rozema.

Paulus
22.00 uur: Koet.

Eerste Paasdag, zondag 9 april

Aloysius
09.30 uur: pastoor Boogers.

Catharina
10.30 uur: pastor Kuipers.
12.30 uur: English Mass met pastor Kuipers.

Rafaël
09.30 uur: pastor Smits.

Dominicus
10.00 uur: Borgman met ad hoc koor Dominicus.

Johannes-Bernardus
11.00 uur: pastor Smits m.m.v. Diversity en de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap (kindernevendienst) .

Nicolaas-Monica-Jacobus
11.30 uur: Spaanstalige viering.

Paulus
10.30 uur: pastoraal werker Hettinga.

Antoniusgemeenschap
10.00 uur: voorganger Larissa Maes (Gérard Martens is aanwezig).

Tweede Paasdag, Maandag 10 april

Catharina
10.30 uur: pastoor Boogers.

Rafaël
10.30 uur: pastor Smits.

Johannes-Bernardus
10.30 uur: Byzantijnse ritus met vader Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja en de Byzantijnse Gemeenschap.

Joop Smit 20200816 foto Jan Arie

In memoriam voor Joop Smit

Augustijn – exegeet – docent – predikant / voorganger – pelgrim

(in die volgorde!, aldus zijn gedachtenisprentje)

Joop Smit (1939) was augustijn en docent exegese (bijbelkunde) aan verschillende theologie-opleidingen. Vertrouwde Bijbelteksten las hij opnieuw met grote aandacht om de inspirerende kracht op het spoor te komen die van Jezus uitging en uitgaat. Zo konden de lezers weer Jezus zelf ontmoeten. Daarin slaagde hij in mijn ogen met glans. De zaak van de Bijbel behartigde hij in zijn docentschap, lezingen, cursussen en publicaties. Zo was hij echt een man van de Bijbel.

Een kenmerkend citaat van hem uit 1978: Uit alles blijkt dat Jezus de belichaming van Gods ruimhartigheid is en dat Hij met heel zijn leven voor Gods grootmoedigheid instaat. In zijn preken benadrukte hij iedere keer weer dat het evangelie goed nieuws is, licht en ruimte geeft. Zo was hij een echte  leermeester in de Bijbel.

Vanaf 2000 was hij in de Utrechtse Johannes de Doper–Bernarduskerk een inspirerende voorganger met bevlogen preken en met hart voor deze geloofsgemeenschap. Door voor te gaan leerde hij de Bijbel nog persoonlijker en concreter uit te leggen. In november hield hij daar lezingen over het evangelie van het komende kerkelijk jaar. In 2009 maakte hij met een groep uit deze kerk een reis naar Israël. Daarnaast ging hij jarenlang voor in Werkhoven en in de Janskerk in Utrecht.

 

Joop Smit schreef rond 1980 drie boeken over de evangeliën. Na zijn pensionering in 2004 maakte hij lange pelgrimstochten, schreef hij een boek daarover en liet hij in vier boeken zien hoe ieder van de vier evangelisten met eigen accenten Jezus tekent. Ook in dit vierluik bracht hij Jezus naderbij voor de lezers. Vervolgens schreef hij over Paulus, over het onzevader en over de parabels (gelijkenissen) van Jezus.

Vanaf zijn komst in de Johannes de Doper–Bernarduskerk was hij mijn leermeester in de bijbel door zijn boeken, zijn overwegingen, zijn herhaalde inleidingen op het evangelie van het komende kerkelijk jaar en door onze persoonlijke communicatie over Bijbelteksten. Zo hielp hij mij om opnieuw de inspirerende kracht van Jezus op het spoor te komen.

De mensen van de Johannes de Doper–Bernarduskerk gemeenschap zullen zich hem herinneren als een inspirerende, bescheiden en belangstellende voorganger met hart voor deze geloofsgemeenschap en met bevlogen preken die ons raakten en waar we soms nog lang over nadachten.

In maart 2022 bleek hij acute leukemie te hebben. Via een chemokuur kon zijn leven gerekt worden, maar in december bleek die kuur uitgewerkt te zijn. Op zondag 11 december ging hij voor het laatst voor in de Johannes de Doper–Bernarduskerk.

Op 23 februari mocht ik hem voor het laatst ontmoeten. Hij overleed op vrijdag 10 maart 2023.

In mijn afgelopen 25 jaar in de parochie hebben drie priesters mij het meest geïnspireerd: pater Herman Piek, pastor Henk Oostendorp en pater Joop Smit. Nu ben ik hen alle drie kwijt, maar ze werken wel in mij door.

Hans Harmsen

 

In memoriam Piet Rentinck

In memoriam mgr. dr. Piet Rentinck

Woensdag 22 maart 23

Petrus Albertus Gerardus Rentinck, zo staat hij te naam in het doopboek. Voor familie, collega’s en vrienden Piet. Piet was een Utrechtenaar en op korte verblijven in Rome en Twente na heeft hij na zijn priesterwijding altijd in Utrecht gewoond.

Piet was een geleerde man. In Rome was hij gepromoveerd op een proefschrift over de pastorale zorg in het Antiochië van de vierde eeuw. De hoofdfiguur was de heilige Johannes Chrysostomos. Ik denk dat het beroemde boek van Frits van der Meer over “Augustinus de zielzorger” model heeft gestaan voor zijn studie over Johannes Chrysostomos en zo bevond zijn studie zich in goed gezelschap. Die twee kerkvaders bleven zijn interesse houden, zijn hele leven door. Ze drongen allebei ook diep door in zijn spiritualiteit. Piet was natuurlijk naar Rome gestuurd om docent te worden aan het seminarie, maar de tijden waren veranderd. Door de fusies van de theologieopleidingen was er plotseling geen behoefte meer aan een patristicus en had de bisschop daarop ook maar beperkte invloed. Misschien was het ook wel goed zo, want als Piet langdurig aan het woord was, vielen er af en toe ook mensen in slaap. Wie wakker bleef, werd echt beloond, want Piet had veel te zeggen, maar inderdaad, spannend was het niet altijd. Maar in de liturgie werkte het al anders: daar werkte zijn voordracht en zijn liturgische houding juist verstillend. “Die meent wat hij zegt en bidt ook zelf”, hoorde ik een keer als commentaar. Zo was het ook.

In 1978 kreeg Piet van kardinaal Willebrands de opdracht om te onderzoeken, of het bisdom er goed aan deed een eigen initiatief te ontwikkelen ten aanzien van de priesteropleiding en of het oprichten van een convict de goede keus zou zijn. Zijn onderzoek signaleerde dat er wel weerstand was bij een aanzienlijk aantal mensen, maar dat het toch goed was om het Ariënskonvikt op te richten voor de priesteropleiding. En zo gebeurde het. Het convict was inderdaad niet onomstreden, maar langzaamaan kreeg het steeds meer vertrouwen: men zag dat het niet de reactionaire opleiding werd die sommigen vreesden.

In 1979 begonnen Piet, zijn dierbare Tineke Dusseldorp en ik aan de klus, samen met zes studenten. Zeven jaar lang heb ik als inwonend medepriester Piet mogen meemaken als rector. Daar leerde ik zijn trouw kennen, zijn wijsheid, zijn vroomheid die echte vormvastheid was en zijn humor. Met name dat laatste is niet iedereen bekend. Toen Herman Finkers was opgehouden als columnist voor het bisdomblad Op Tocht, werd mij de vraag voorgelegd of ik de column over wilde en kon nemen. Toen ik daar geen kans toe zag en voorzichtig informeerde of men ook aan Piet Rentinck had gedacht, bleef het lang stil aan de andere kant van de telefoon. Nee, aan hem had men inderdaad nog niet gedacht. Piet was ook niet direct een cabaretier, zijn humor kwam meer aan het licht, wanneer hij ineens bijna per ongeluk een student of situatie zo schetste dat iedereen ineens in lachen uitbarstte. Student Harrold, die een lopend nieuwsbaken was heette plotseling The Harrold Tribune.

Daarna werd Piet van 1989 tot 2008 vicaris-generaal van het aartsbisdom. Kardinaal Simonis sprak eens over de vier kardinale deugden: prudentie/wijsheid, rechtvaardigheid, moed en maathouden. Hij vertelde dat een kardinaal ze niet hoefde te hebben als hij een vicaris-generaal had, die ze wel had. En ja, dat geluk had hij. Piet heeft bestuurd in de geest van kardinaal Willebrands en met volle instemming van kardinaal Simonis. Het heeft ertoe bijgedragen dat ons aartsbisdom nauwelijks gekweld werd door polarisatie. De bisdomraad werd opgericht, waardoor de dekens beter gehoord werden en zelf medeverantwoordelijk werden voor het te voeren beleid. Er werd een bisschoppelijk beleidsprogramma opgesteld, met als centrale gedachte, dat de kerk weer missionair moest worden, ook en misschien wel vooral aan de basis. Zonder dwang werd vervolgens een grote fusieronde uitgevoerd in het bisdom. Piet was er eerst niet voor, maar werd door de dekenale medewerkers en

medewerksters overtuigd dat het toch moest. Hij kon vrijwel iedereen overtuigen, dat dit goed was voor iedereen, dat het niet de bedoeling was om plaatselijke gemeenschappen op te heffen, maar om ze te helpen om met hulp van elkaar te blijven bestaan.

Al voor hij vicaris werd, was hij lange tijd ook de geestelijke begeleider van de communiteit van de zusters van het Cenakel, eerst in Soesterberg, later in Zuilen. De toenmalige Duitse overste van het klooster, zuster Maria Mitis, had met kardinaal Willebrands gesproken over de polarisatie die in haar communiteit gestalte kreeg door het werk van enkele Limburgse paters. Ze had hem gevraagd of hij ook een priester had van wie de zusters geen ruzie zouden krijgen. Kardinaal Willebrands heeft Piet Rentinck naar ze toe gestuurd en inderdaad: diepe vrede daalde over het klooster neer. Piet heeft aan de zusters graag en veel conferenties gegeven, over kerkvaders, over psalmen, over de evangelies en dat deed hem zelf ook goed. Tot zijn dood is hij het blijven doen.

In 2008 werd hij door kardinaal Eijk ontslagen als vicaris-generaal. Ik heb hem daar nooit over horen klagen. Wat hem wel pijn deed, was dat er afscheid werd genomen van zijn beleid ten aanzien van de plaatselijke geloofsgemeenschappen: hij had beloofd at die door de gefuseerde parochie eerder gesteund zouden worden dan dat men ze leeg zou willen zuigen ten gunste van de eucharistische centra. “Daar werden mijn beloften achteraf tot leugens gemaakt”, zei hij bedroefd. En als mensen dat ook suggereerden, bood hij als zijn excuus aan, dat hij deze koerswijziging voor onmogelijk had gehouden na het tweede Vaticaans Concilie.

Piet werd na zijn ontslag pastoor van de Utrechtse Martinusparochie, die op den duur bijna heel Utrecht zou gaan omvatten. Piet was een hele goede teamleider, die zijn teamgenoten van harte ondersteunde en de pastorale werkers en werksters voluit als collega’s in het pastoraat van Christus zag. En alle kardinale deugden bleven: trouw, wijsheid, verstandigheid, moed en gematigdheid en bovenal de grote deugden van geloof, hoop en liefde.

In 2014 ging hij met emeritaat. De eerste jaren bleef Tineke Dusseldorf het huishouden leiden, tot zij naar een verzorgingshuis moest en daar overleed. Hij bleef in de parochies en bij de zusters assisteren. Er kwamen ziektes bij: de nieren konden het niet meer aan zonder nierdialyse, de hersenpan moest worden gelicht voor een operatie, waarvan hij de gevolgen bijna niet aan leek te kunnen. En hij werd erg doof, zodat hij bijna niet op grotere bijeenkomsten meer verscheen. Maar al met al bleef hij overeind en genoot hij van stilte en gebed, het ontmoeten van vrienden bij een goed glas wijn en van zijn lieve en zorgzame familie. En natuurlijk bleef hij lezen: kerkvaders en goede theologische lectuur. Vorige week dinsdag was hij nog op een bijeenkomst van alle pastores die in Utrecht voorgaan in vieringen in de diverse kerken. Niet lang daarna is hij weggeslapen in de armen van God.

We hebben een bijzondere priester, een bijzonder mens mogen meemaken. We bidden tot de barmhartige God: moge hij rusten in uw vrede. Amen.

pastor Jozef Wissink

Piet-Rentinck-1-465x300

Voormalig rector en vicaris-generaal P. Rentinck overleden

Te Utrecht is op 16 maart 2023 in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Petrus Albertus Gerardus Rentinck, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Piet Rentinck werd geboren te Utrecht op 9 juli 1939. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1964 studeerde hij theologie te Rome. Vanaf 1 oktober 1969 was hij kapelaan in de H. Nicolaasparochie te Denekamp en vervolgens vanaf 15 oktober 1971 functionaris voor kadervorming en volwassenen-catechese in het dekenaat Utrecht. Per 20 februari 1979 werd hij benoemd tot rector van de Priesteropleiding Ariënskonvikt. Met ingang van 1 oktober 1981 werd hij tevens benoemd tot pastor en deservitor van de Emmausparochie te Utrecht.

Per 21 september 1983 werd hij tevens benoemd tot lid van het team voor de opleidingen van de bisdommen Utrecht en Groningen. Met ingang van 1 januari 1984 kwam hij volledig in dienst van het Aartsbisdom Utrecht voor de priester- en diakenopleiding. Per 1 januari 1989 werd hij tevens benoemd tot vicaris-generaal. Met ingang van 16 oktober 1992 werd hij eervol ontslagen als rector van het Ariënskonvikt en als verantwoordelijke voor de diakenopleiding. Van 1 april 1994 tot 1 november 1997 was hij naast zijn taak als vicaris-generaal tevens officiaal. Per 1 maart 2008 werd hij eervol ontslagen als vicaris-generaal en benoemd tot pastoor van de parochies binnen het parochieverband Utrecht Zuid-Oost die per 1 januari 2010 werden samengevoegd tot de parochie St. Martinus. Op 1 juli 2014 ging hij met emeritaat.

Piet Rentinck werd geboren in Utrecht en is zijn hele leven nauw met die bisschopsstad verbonden gebleven. Na zijn priesterwijding studeerde hij patristiek aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome, welke studie hij afrondde met een proefschrift. “Zowel voor zijn priesterlijke spiritualiteit als zijn werkzaamheid in pastoraat en kerkelijk bestuur waren de geschriften van de Kerkvaders voor hem een rijke bron van inspiratie. Terug in Nederland werkte hij in het parochiepastoraat en de volwassenencatechese. Hij koesterde levenslang een grote devotie voor de Dienaar Gods Alphons Ariëns,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden. “Eind jaren ‘70 betrok kardinaal Willebrands hem bij de voorbereiding van de oprichting van een nieuwe priesteropleiding in het aartsbisdom. In 1979 werd hij de eerste rector van de Priesteropleiding Ariënskonvikt. Sindsdien begeleidde hij met grote toewijding tientallen seminaristen op hun weg naar de priesterwijding. Ook werd hij verantwoordelijk voor de diakenopleiding. Als vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht was hij een grote steun voor de toenmalige aartsbisschop Adrianus kardinaal Simonis. Onder meer zette hij zich in voor de vitalisering van het parochieleven middels het project ‘Op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen’. Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.”

De Eucharistie ten uitvaart zal worden gevierd op woensdag 22 maart om 10.30 uur in de Sint Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht. De begrafenis vindt om 14.00 uur plaats op de R.-K. Begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan 2, 3583 GZ Utrecht.

Klik hier voor het volledige overlijdensbericht.

Klik hier voor het In memoriam dat rector Kuipers van het Ariënsinstituut schreef.

Bron: Aartsbisdom Utrecht

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur  Dominicus – wereldwake
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Sint Jacobuskerk
Amsterdamsestraatweg 441a (Oranjekapel)

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Sint Nicolaas en Monicakerk
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Woensdag & Vrijdag: 09.00 – 12.00 uurDinsdag en Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl