NIK 1

Joodse begraafplaats zoekt vrijwilligers

Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) in Utrecht beschikt over een synagoge aan de Springweg en een begraafplaats aan het Zandpad. Het onderhoud van deze begraafplaats is een zorgenkind voor hen.

De Joodse gemeenschap in Utrecht is klein en bestaat voor het grootste deel uit oudere leden. Ze zijn dringend op zoek naar helpende handjes die vrijwillig tussen maart en november onderhoud willen plegen zoals schoffelen, harken, en graven vrij van onkruid houden en kijken naar zaken die aangepakt moeten worden ter voorkoming van schade.

Parochianen die hier iets voor voelen kunnen contact opnemen met mevr. Rachel Levy, bestuurslid NIK Utrecht voor aanmelding en/of verdere informatie: e-mail  bestuur@nigutrecht.nl of bellen: 06-40099727.

 

Foto:  Vrijwilligers in Veenendaal bezig met voorbereidingen voor de open monumenten dag 2020.
Uitgelichte foto : In december 2020  is er een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd op de JB aan het Zandpad.
20200614_Enschot_StWillibrordus_04_©RamonMangold-kln-465x300

Maatregelen R.-K. Kerk na persconferentie ongewijzigd

Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aanvullingen van 9 oktober 2020 vooralsnog van kracht (zie ook de eerdere berichtgeving hierover). Mocht het kabinet op korte termijn nadere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld invoering van een avondklok, dan bezien de bisschoppen of aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig zijn.

Dankbaar voor inzet
De bisschoppen spreken opnieuw hun dankbaarheid uit voor de inzet van de pastorale teams, maar ook van de vele vrijwilligers in de parochies, die zich met elkaar inspannen om met alle strenge maatregelen die gelden, het parochieleven door te laten gaan. Dit geldt hun inzet voor de vieringen die slechts met allerlei beperkingen kunnen plaatsvinden, maar ook de inzet om digitaal contact te houden en digitaal om te zien naar elkaar. Zo spannen vele parochies zich in om catechese te blijven verzorgen en via de diaconie worden ook tijdens de lockdown mensen waar nodig praktisch en financieel ondersteund.

De bisschoppen willen de gelovigen dan ook vragen om juist in deze maand, nu Actie Kerkbalans op 16 januari begint, de eigen parochie niet alleen in gebed maar ook financieel te ondersteunen in dit belangrijke werk.

Bron: https://www.aartsbisdom.nl
Foto: Ramon Mangold
communion-2110404_640

Eerste communie en vormsel 2021 – uitstel, mogelijk jaartje overslaan

In de maand januari is het gebruikelijk om de programma’s ter voorbereiding op eerste communie (kinderen in groep 4) en vormsel (meestal groep 8 of brugklas) van start te laten gaan. De uitvoering van de trajecten wordt door de corona-pandemie stevig gedwarsboomd. Het pastoraal team heeft daarom na overleg met de werkgroepen het besluit genomen de start van deze programma’s voorlopig uit te stellen. Er wordt rekening mee gehouden dat de groepen van 2021 en 2022 samengevoegd gaan worden.

Logo-PCI-l

Vacature: PCI Martinusparochie zoekt nieuw bestuurslid

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) voelt zich verantwoordelijk voor het lenigen van urgente nood in zijn werkgebied, zijnde in het bijzonder de St. Martinusparochie van de stad Utrecht, door middel van financiële ondersteuning. In dit kader zoekt de PCI ook samenwerking met anderen (personen, instellingen) die in de stad Utrecht werkzaam zijn op het vlak van het maatschappelijk/sociaal/individueel welzijn. De PCI is ingesteld en benoemd door het aartsbisdom.

De PCI Martinusparochie kent een bestuur van 5 personen. Door het vertrek van een bestuurslid zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Het PCI bestuur beslist zelfstandig en autonoom over ontvangen verzoeken tot financiële steun. Het PCI bestuur is een collegiaal bestuur met een verdeling van specifieke taken (voorzitter, secretaris, penningmeester).

Ontvangen verzoeken tot financiële steun worden in principe via de mail afgehandeld. Het betreft in hoofdzaak verzoeken met betrekking tot urgente individuele financiële nood.

Het PCI bestuur komt gemiddeld eens in de 2 a 3 maanden bijeen voor een vergadering van maximaal 2 uur.

Van een bestuurslid wordt verwacht betrokkenheid bij de waarde van caritas (zijnde het geven van invulling van het in het katholiek denken belangrijke aspect van barmhartigheid).

Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie dan kunt u zich richten tot: Piet Kuijper, voorzitter PCI Martinusparochie Utrecht: piet.kuijper@planet.nl, tel.: 06 53512588.

Kerkbalans Campagnefoto's web - Michael Terlouw Fotografie.jpg

Kerkbalans 2021: nieuwe website en slogan

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

In 2021 vindt Actie Kerkbalans plaats van zaterdag 16 tot zaterdag 30 januari. Materialen kunnen besteld worden via de vernieuwde website: www.kerkbalans.nl. De site is gebruiksvriendelijker gemaakt, zodat informatie en materialen makkelijker vindbaar zijn. Ook heeft de site een meer eigentijdse uitstraling gekregen.

De Actie Kerkbalans 2021 heeft als motto: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. “Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis,” aldus de organisatoren van de geldwervingsactie. “In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar. Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Dit is het verhaal achter de nieuwe slogan: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.”

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

 

* Foto: Michael Terlouw Fotografie
PhotoByMarceloSchneider201911_0105-730x330

Kerstbrief Raad van Kerken in Nederland

Zusters en broeders in Christus,

Het jaar van de coronapandemie loopt naar het einde. Het was voor velen een zwaar jaar waarvan de gevolgen nog lang zullen doorwerken. Hopelijk komen er op korte termijn vaccins beschikbaar, waarmee de pandemie wereldwijd effectief kan worden ingedamd. Reikhalzend kijken we uit naar het moment waarop het veilig genoeg zal zijn om met de hele geloofsgemeenschap weer samen te kunnen komen in een viering.

Op dit moment is het nog niet zover. Iedereen wordt gevraagd zich te houden aan de maatregelen van de regering ter bestrijding van de pandemie. In overleg met de verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus hebben de kerken afspraken gemaakt en zich ingezet voor de voortgang van het kerkelijk leven onder de geldende beperkende omstandigheden. Veel parochies en gemeenten hebben daarbij een grote inventiviteit en creativiteit aan de dag gelegd. Ook de viering van het kerstfeest zal door de coronapandemie dit jaar anders zijn dan andere jaren.

De Raad heeft zich zo goed mogelijk aangepast aan de omstandigheden. Vanwege de pandemie zijn we in april overgeschakeld op zoomvergaderingen, waardoor we goed contact met elkaar konden blijven houden.

Hoop en troost

De Raad heeft zich onmiddellijk geschaard achter het initiatief ‘Klokken van Hoop en Troost’, een initiatief van de oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar klonken iedere woensdagavond deze klokken in het hele land. Aan het begin van de tweede golf gaven we deze actie een vervolg met de reeks ‘Woorden van Hoop en Troost’, die wekelijks door vertegenwoordigers van de lidkerken worden vervolgd en ook via het YouTube-kanaal van de Raad te zien en horen zijn.

Andere initiatieven zoals de Walk of Peace in de vredesweek en Kerkproeverij konden dit jaar niet of nauwelijks doorgaan. Hopelijk kunnen we hier in 2021 weer een vervolg aan geven en kunnen we u enthousiasmeren deze activiteiten in uw woonplaats (mede) te organiseren.

Uitingen

In het afgelopen jaar heeft de Raad zich over enkele belangrijke zaken uitgesproken.

Samen met andere organisaties heeft de Raad zich onomwonden uitgesproken voor de opvang in Nederland van 500 vluchtelingenkinderen die onder schrijnende omstandigheden leven in de vluchtelingenkampen op Lesbos.

Dit jaar vierden we 75 jaar bevrijding, maar ook herdachten we dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de eerste atoombommen op Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen. In een verklaring heeft de Raad zijn standpunt tegen de kernbewapening herbevestigd.

Ook heeft de Raad steun uitgesproken voor het appel van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie vanwege de dreigende annexatie door Israël van de bezette gebieden in Palestina. Deze steunbetuiging leidde tot veel beroering en ook kritiek op de Raad.

Samen met vertegenwoordigers van andere godsdiensten heeft de Raad een appel gedaan op de regering om 1% van het budget voor de bestrijding van de pandemie in ons land beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de pandemie in ontwikkelingslanden. Ondanks het positieve advies van de Adviesgroep Internationale Vraagstukken (AIV) werd dit appel slechts ten dele gehonoreerd.

Heidagen

De Raad is een belangrijk forum voor contact en overleg tussen de kerken in Nederland en het gesprek met de samenleving en de politiek. Maar vanwege de krimp van de kerken zijn we ook kwetsbaar. Tussen de lockdowns organiseerde de Raad in september in Nieuwkuijk twee heidagen waarop we ons met vertegenwoordigers van de lidkerken en leden van de beraad- en werkgroepen bezonnen hebben op de taakstellingen en prioriteiten van de Raad in de komende jaren. Het was een sprankelende bijeenkomst die input heeft gegeven voor een nieuw beleidsplan voor de periode vanaf 2022.

Vooruitblik

Vanwege de pandemie zal de Oecumenelezing in 2021 helaas niet doorgaan. Graag wijzen wij u op het Webinar ‘Samengeroepen om vredestichters te zijn’ dat op 20 januari wordt gehouden.

We verwachten dat de viering Week van Gebed voor de eenheid van christenen vooral online zal moeten plaatsvinden. De teksten werden dit jaar voorbereid door de Gemeenschap van Grandchamp en gaan over het hart van het evangelisch en oecumenisch leven: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. Hopelijk slaagt u erin om deze handreiking van de zusters van Grandchamp ook in uw kerken en geloofsgemeenschappen vrucht te laten dragen. In de terugblik op het webinar dat wij samen met Missie Nederland hierover organiseerden vindt u de nodige tips daarvoor.

Verder zien we in 2021 uit naar de toetreding tot de Raad van het herenigd kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Collecte of persoonlijke bijdrage

P.S. Als u wilt meedoen aan een jaarlijkse lokale bijdrage aan de landelijke Raad van Kerken, kunt u denken aan de opbrengst van een collecte, bijvoorbeeld in de oecumenische viering in de Week van Gebed voor de Eenheid, of op de zondag na Pinksteren. Ons bureau is u graag behulpzaam om hiervoor een QR-code aan te leveren, die via een digitale nieuwsbrief, orde van dienst of in een online-viering getoond kan worden. Met behulp van een mobiele telefoon kan daardoor snel en eenvoudig een bedrag worden overgemaakt.

Kerstlectuur – Spreken met God

Deze uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning wil u meenemen langs de diverse gebedstradities die onze kerken rijk zijn. In alle variatie gaat het daarbij nadrukkelijk over het christelijk gebed, het bidden ‘in Jezus’ naam’. De uitgave is met zorg samengesteld en van een inleiding voorzien door de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken. We hopen dat een en ander aanleiding geeft om nieuwe vormen te verkennen, alleen of met anderen. Want de Geest waait waarheen zij wil en vindt, door eeuwen en tradities heen, altijd weer wegen om ons opnieuw te inspireren.

Aankondigingen van plaatselijke en regionale activiteiten

Organiseert uw lokale of regionale raad van kerken een lezing of andere activiteit die voor een breed oecumenisch publiek interessant en toegankelijk is, laat die dan plaatsen op de pagina Agenda van de  website van de Raad. Uw bericht verschijnt dan, anders dan voorheen, niet meer onder ‘regionaal’ maar in de algemene agenda. Stuur uw persbericht samen met een aansprekende (rechten vrije) afbeelding in hoge resolutie naar rvk@raadvankerken.nl

 

Adventsgebed naar Symeon,
de nieuwe theoloog (949 – 1022)

Kom, open mijn lippen opdat mijn mond jouw lof kan zingen.
Kom, jij goed verzwegen geheim, kom, kostbaarheid die nog geen naam heeft.
Kom, jij onuitsprekelijke, kom, die licht brengt dat niet ondergaat.
Kom, jij naar wie ik uitkijk, ik die van vrijheid droom.
Kom, mijn hart verlangt naar hoop en uitzicht, naar adem en levenskracht.
Kom, jij die mijn vreugde bent, en verkwikking brengt voor mijn vermoeid gemoed.
Kom en sla je tent op in mijn hart, maak mij tot jouw woning.
En maak mij sterk dat ik niet aan het wankelen ga.
Jij bent de goedheid waarnaar ik verlang, de vergeving die mijn hart tot rust brengt.

Uit: ‘Kome wie komt’, Uitgave Bisschoppelijk Bureau van de OKKN

Kerstbrief Raad van Kerken (pdf)

20161117_Rome_VieringBarmhartigheid_©RamonMangold_09-vrouw-met-kaarsen-2-bgs-465x300

Geen publieke vieringen op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.

Protocol blijft gelden
Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

Geen groepsactiviteiten zoals bezoek aan de kerststal
Verder wijzen de bisschoppen er op dat de kerken geen groepen mogen ontvangen die bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Speciale kerstactiviteiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Activiteiten buiten waarvoor de lokale overheid expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet onder deze beperking.

Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen bestaande traditie om op Oudjaarsavond om 24.00 uur de kerkklokken te luiden, voort worden gezet om de onderlinge verbondenheid met de gelovigen in de samenleving te onderstrepen.

Ten slotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website vierkerstmis.nl. Via die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

Foto: Ramon Mangold

Staatsieportret-kardinaal-Eijk-2-l-465x300

Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten – Een woord van onze aartsbisschop

 

 

 

Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten

 

Utrecht, hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
van de Heilige Maagd Maria – 8 december 2020

 

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer,

 

Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie. We zullen echter ook een groot deel van volgend jaar moeten volharden in het zorgvuldig toepassen van de voorzorgsmaatregelen: anderhalve meter afstand houden, veelvuldig de handen desinfecteren en niet samenkomen met grote groepen. Voor de een is dat gemakkelijker dan voor de ander; zo heeft de een goed gezelschap om zich heen, de ander echter weinig of in het geheel niet. De een eet er geen boterham minder om, de ander moet (inmiddels) naar de voedselbank. Onze gedachten en gebeden gaan in het bijzonder uit naar allen die ziek zijn of die niet naar buiten kunnen vanwege het risico besmet te worden. We denken ook aan degenen die een dierbare of zelfs verschillende dierbaren hebben verloren en voor wie de komende feestdagen daardoor heel anders zullen zijn dan ze gehoopt hadden. En dat geldt uiteraard ook voor degenen die hun werk zijn kwijtgeraakt, ontslagen zijn of wier bedrijf op last van de overheid gesloten is, met name de horeca en de evenementenbranche.

Bij de gedachte aan de komende feestdagen staan we ook stil bij allen die werken in de gezondheidszorg, de verpleging en ook de burgerlijke overheid, de burgemeesters, de politie, de boa’s en allen die instaan voor onze gezondheid en veiligheid; dat zij het hopelijk niet te druk of te zwaar zullen krijgen. Hopelijk zullen allen de maatregelen tot voorkoming van de overdracht van het coronavirus goed naleven, vooral tot bescherming van kwetsbare mensen onder ons. Laten we het algemeen welzijn niet uit het oog verliezen dat het persoonlijk welzijn van allen in de samenleving insluit. Laten we daarom solidariteit betrachten. Ook hier gelden de woorden van Jezus uit het 25ste hoofdstuk van het Evangelie volgens Matteüs, waaruit op de laatste Zondag van het afgelopen kerkelijk jaar, het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, gelezen is: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer minsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mat. 25, 40).

Ook voor ons als Kerk zijn het bizarre en barre tijden. Zo kunnen in onze kerken ook bij de vieringen met Kerstmis naast de celebranten, voorgangers en medewerkers hooguit dertig mensen aanwezig zijn. Dat is een onwerkelijke situatie. Heel pijnlijk is het dat er dit jaar voor de meesten ‘geen plaats zal zijn in de herberg.’ Maar toch, om zoveel mogelijk besmettingen tegen te gaan, moeten we Kerstmis dit jaar in kleine kring vieren, zowel in de kerk als thuis.

De afgelopen weken is er heel wat onderzocht, besproken en afgestemd door de Nederlandse bisschoppen in samenspraak met de overheid met het oog op de preventie van de overdracht van het coronavirus. Ook de kerken nemen wat betreft deze preventie hun inspanningsverplichting serieus. Vervolgens hebben pastorale teams, parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen met elkaar overlegd wat hen in hun parochie en in de afzonderlijke geloofsgemeenschappen te doen staat. En het is niet gemakkelijk om hierin keuzes te maken en pijnlijke knopen door te hakken. Iemand zei: “Als alles achter de rug is en we gaan evalueren wat we hebben gedaan, dan hoop ik dat er eerder commentaar komt dat we te streng zijn geweest met onze maatregelen dan te slap.”

Ook koren moesten lastige keuzes maken, vooral over wie wel en wie niet zal zingen tijdens een kerstviering. Het is groots dat zovelen bereid waren hun plaats aan anderen af te staan. We willen immers allemaal graag ter ere van de Heer die voor ons mens is geworden, de vertrouwde en dierbare kerstliederen kunnen meezingen. En ook al is er begrip bij de koorleden, het voelt onwerkelijk en blijft een gemis.

Een grote zorg in geloofsgemeenschappen betreft de vraag wat te doen als er (veel) mensen naar de kerk komen die zich niet hebben aangemeld, omdat zij niet weten dat we maar een beperkt aantal mensen kunnen toelaten bij onze vieringen. Het maximale aantal van dertig aanwezigen mag niet overschreden worden. Hopelijk zal er begrip zijn bij degenen die helaas niet in de kerk bij de viering aanwezig kunnen zijn. Wij nodigen hen van harte uit om de vieringen via een digitale verbinding te volgen, waar de meeste parochies voor gezorgd hebben, zich zodoende te laten bemoedigen door het voorgelezen Kerstevangelie en daarbij een geestelijke communie te doen. Op de website van ons bisdom wordt uitgelegd wat een geestelijke communie is en welk gebed daarvoor gebruikt kan worden (zie: https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2020/03/Gebedskaart-corona-2020-def.pdf).

Er zijn daarnaast mooie ideeën ontwikkeld om hen die met Kerstmis naar de kerk komen, maar helaas de toegang moet worden geweigerd, niet met lege handen naar huis te laten terugkeren. Zo zijn er geloofsgemeenschappen waar deze mensen een waxinelichtje met een kerstwens meegegeven zal worden en/of een liturgieboekje van de kerstviering met de aansporing om deze viering thuis digitaal te volgen. Degenen die helaas niet in de kerk kunnen meevieren, roepen wij op begrip en respect te tonen jegens de parochianen die het op zich hebben genomen om bij de ingang van de kerk te staan en ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. We zijn hen dankbaar voor deze zorg.

Eveneens zijn we allen erkentelijk die ervoor zorgen dat er naast de vieringen tijdens de kerstdagen andere momenten zijn dat mensen naar de kerk kunnen komen om bij de kerststal te bidden, in het bijzonder met en voor hun kinderen en kleinkinderen, er een kaarsje op te steken en het Kerstevangelie en kerstliederen te horen.

Alle waardering hebben we voor allen die evenals de Barmhartige Samaritaan (Luc. 10, 25-37) de naasten willen zijn van wie zich dezer dagen eenzaam voelen of anderszins hulp nodig hebben, naar het voorbeeld van onze Goede Herder, die voor ons als mens geboren is in Bethlehem en zichzelf zo tot onze naaste heeft gemaakt.

Ondanks de beperkingen en moeilijkheden die er voor ons allen zijn, wensen wij u van harte een Zalig Kerstmis: dat de Heer ook in uw hart mag worden geboren. En voor het nieuwe jaar dat binnenkort aanbreekt: alle goeds, gezondheid en Gods rijkste zegen. Daar bidden we vurig voor. Laten we met deze intentie in gebed met elkaar verbonden zijn, op voorspraak van de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus, en de H. Jozef, zijn voedstervader. Hij was de behoeder van de heilige Familie, en is nu een bijzondere patroon van Gods familie op aarde, de Kerk. Hopelijk zullen we volgend jaar Kerstmis weer als vanouds met iedereen kunnen samenkomen, om ons met de herders te scharen rond het Kind Jezus in de kribbe en in Hem God te aanbidden.

Namens de bisdomstaf,

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk

Aartsbisschop van Utrecht

 

 

* Download hier de PDF versie

social sofa 1

Social Sofa bank is klaar!

De Social Sofa bank is klaar. Meer dan 50 mensen hebben er onder het gastvrije dak van Huis van Vrede (Kanaleneiland) totaal meer dan 400 uur aan gewerkt.

Het hoofdthema van het ontwerp is verscheidenheid en verbinding. Verscheidenheid komt tot uitdrukking in de regenboogkleuren en de veelkleurige handen op de achterzijde. De dansers stralen blijdschap en verbroedering uit: een groene derwish, een dansend echtpaar (zwart), dansende vrouwen (geel en rood) en een Afrikaanse vrouw met waterkruik.

Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van Nederland (herken je de karakteristieke Delftsblauwe tegelpatronen?), de stad Utrecht (Domtoren) en het stadsdeel Utrecht West (op de rugleuning: Mattheuskerk (Oog in Al), Domtoren, Ulumoskee (Lombok) en AZC). Op de zitting staat de plattegrond van Kanaleneiland en Oog in Al.

Neem gerust plaats op de sofa en geniet van het uitzicht op het kanaal, de joggende, slenterende, pratende mensen en … van je mede-sofa-genoot, van een mooi gesprek met wederzijdse herkenning en besef dat we allemaal één zijn en er voor elkaar willen en moeten zijn.

De Social Sofa is te vinden op de hoek van Johan Wagenaarkade met Hendrika van Tussenbroeklaan (Oog in Al).

La Fragola projectkoor

Muzikale Adventskalender

Het amateur projectgezelschap ‘La Fragola’ biedt in de adventtijd een digitale muzikale adventskalender aan. Voor iedere dag een mailtje met koppeling naar een kort filmpje waarin muziek klinkt die op weg helpt naar kerstmis. Klik hier om uzelf in te schrijven. La Fragola organiseert jaarlijks een aantal projecten in wisselende bezetting en verzorgt daarmee optredens in verzorgingshuizen e.d. in de regio Utrecht.

Bekijk hier de Muzikale Adventskalender van 8 december :

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl