PA_WillibrordpenningVoorJoopVanMaarsveen1_20210418Uitreiking door Mgr.Eijk1

Willibrord-penning voor Joop van Maarseveen

Joop van Maarseveen bekijkt de plaquette

Na afloop van de eucharistieviering op zondag 18 april 2021 mocht Joop van Maarseveen uit handen van Mgr. Eijk de Willibrordpenning ontvangen, als huldebetoon voor zijn vrijwilligerswerk in de Paulus.

Joop wordt door zijn moeder toegesproken

Van jongs af aan eerst als misdienaar, later als acoliet, misdienaar-coördinator en koster is Joop in de Paulus te vinden. Al ruim 40 jaar zorgt hij voor de Paulus en de Paulusgemeenschap en ontzorgt hij de voorganger.

 

 

 

De versierselen bestaan uit een bronzen plaquette, een draaginsigne en een oorkonde.
Meer weten over de plaquette? Kijk op https://www.aartsbisdom.nl/home/organisatie/parochies-aartsbisdom-utrecht/willibrordplaquette/

augustinus-buiten

Renovatie Augustinus

Van het parochiebestuur,
Frans Joosten, secretaris

Sinds geruime tijd kon de Augustinuskerk in Utrecht niet worden gebruikt voor de eredienst vanwege de bekende ernstige bouwkundige problemen, onder andere aan het gewelf. Na uitvoerig bouwkundig onderzoek heeft het Aartsbisdom toestemming gegeven aan het bestuur van de parochie Sint Martinus te Utrecht om de Augustinuskerk verder te renoveren, zodat deze straks weer in gebruik kan worden genomen voor de eredienst. Het bestuur zal nu, in overleg met Hylkema Erfgoedbescherming en de aannemer, de renovatie de aanvangen. Wanneer de kerk weer opengaat is op dit moment nog niet bekend, en dit zal mede afhangen van de duur van het renovatieproces, dat immers onvoorspelbaar is gebleken.

De planning van de renovatie heeft vertraging opgelopen door de beslissing die in 2019 genomen is om toch eerst de fusie van de drie parochies in de binnenstad te doen plaatsvinden. Zoiets blijkt veel stappen te vergen, en onvoorzien veel tijd te nemen. Sinds een half jaar is de St. Martinusparochie een feit en nu kunnen we zo’n complex project ook beter aanpakken en kunnen we ook de formele stappen redelijk vlot zetten. De nu bereikte toestemming vanuit het bisdom vergde veel voorbereiding, en gaat tot en met de keuze van een aannemer. Wat betreft de kosten: Het bestuur gaat er vooralsnog van uit dat we het gehele project binnen de begroting van ruim tweeëneenhalf miljoen euro kunnen uitvoeren en dat het binnen 1,5 jaar af is. Maar dat laat zich niet met zekerheid voorspellen, zo is inmiddels wel gebleken. Het bestuur ziet er naar uit om straks weer in een Augustinuskerk te kunnen samenkomen en vieren, want het is dan niet zómaar een dak boven wat hoofden!

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 9 april 2021

Openstelling

Maximaal vijf personen kunnen als kerkganger de opname in de kerk bijwonen. Dat is uitsluitend voor mensen die niet via de computer kunnen meevieren, eventueel samen met een persoonlijke begeleider. We gaan dit weer wat strikter toepassen. De coronamaatregelen zijn onverminderd van toepassing. Uw gezondheid wordt nagevraagd en
u krijgt een plaats toegewezen. Houdt altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent.
Bij vertrek a.u.b. niet blijven napraten in de kerk of op het pad.Maak ruimte voor anderen. Opgeven graag bij Gertruus Bors, e-mail: gertruusbors@gmail.com of telefonisch 0623316086.

De kerk is op zondagen van 11.15-11.45 uur open om een kaarsje aan te steken en persoonlijk gebed. Blijf thuis als u in een risicogroep zit of ziek bent.
Houdt ook hier altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent. Ga niet binnen of op het pad met elkaar in gesprek.

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 11 april, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. leden van het Paulus Jongeren Koor.
Zondag 18 april, 10.30 uur; Eucharistieviering. Voorganger kardinaal Willem Eijk en diaken Bart Koet m.m.v. leden van het Dameskoor.

Gastvoorganger mgr. Eijk
Op 18 april gaat kardinaal Eijk voor in een digitale eucharistieviering in de Pauluskerk. Het voorstel komt van hemzelf, hij was nooit eerder bij ons geweest. Het voormalige PGB heeft hier geen ‘nee’ tegen gezegd en aan Bart Koet gevraagd of hij de kardinaal als diaken wil assisteren. Ondanks dat er maar een handvol mensen bij deze viering aanwezig kan zijn, is er wel voor mooie liturgische kledij uit het liobaklooster gezorgd en voor een mooie oorkonde aan een bijzondere actieve vrijwilliger.
Namens het oude PGB, Marie-José

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u overmaken op: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulusparochie of gebruik deze betaallink.

Vergadering Vrienden van de Paulusgemeenschap

Zondag 11 april aansluitend aan de viering om 11.30 wordt de jaarlijkse stichtingsraad vergadering
gehouden van de Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap. In verband met de corona
maatregelen zal dit overleg via Zoom plaatsvinden. Dit overleg is toegankelijk voor een ieder die
een geldelijke donatie heeft gedaan of in natura heeft bijgedragen. De agenda met bijlagen met de
link zijn toegestuurd . U bent van harte uitgenodigd. https://us02web.zoom.us/j/86776284261

 

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Voedselbank Overvecht

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

 

De Paaskaars in de Pauluskerk 

Paaskaars van vorig jaar. Het jaartal 2020 is nu dus aangepast.

Het Licht van Christus – Traditie en Symboliek
Al in de tijd van Augustinus (rond 400 na Chr.) bracht men de paaskaars brandend de kerk binnen en klonk onderwijl het gezang van driemaal “Licht van Christus”. Die traditie is later uitgebreid met het doorgeven van het licht, van de paaskaars naar het kaarsje van iedere gelovige. Zo wijkt de duisternis en wordt de hele kerk in het licht gezet.
Helaas hebben we dat ook dit jaar vanwege de corona-pandemie moeten missen. Ook de paaskaars is minder ”live” in beeld geweest. Omdat er bijna geen intentie-kaarsjes afgelopen jaar zijn opgestoken, bleek er onvoldoende was beschikbaar voor een nieuwe paaskaars. Vandaar het besluit om die van vorig jaar na een kleine aanpassing weer te gebruiken.
Het Aartsbisdom had de Eucharistie tot thema van het afgelopen kerkelijk jaar uitgeroepen met als beeldmerk de Emmaüsgangers. Die zien we terug in de drie figuren in de decoratie. Christus’ verschijning loopt letterlijk te midden van beide mannen die op weg zijn naar Emmaüs. Zoals wij allen als Gods volk ook voortdurend onder weg zijn. In Emmaüs aangekomen zal Jezus het brood met hen breken. (Lucas 24:30) En in de Eucharistieviering komt Christus ook in ons midden. Daarom krijgt het Christusmonogram X en P in de decoratie een dominante plaats. Het wordt gevormd door de eerste twee (hoofd-)letters (de chi en de rho) van het woord Christus in het Grieks: XRISTOS. De vijf wierooknagels vormen vanuit het midden van het monogram een kruis en herinneren zo aan de evenzovele wonden in het lichaam van Christus. Zo wordt Jezus’ lijden onder onze aandacht gebracht. Zonder lijden geen verrijzenis.
“Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.” staat al in het Oude Testament, eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. Die eerste en laatste letter van het Griekse alfabet ontbreken eigenlijk nooit en staan nu hier onder het Christusmonogram. Het jaartal 2021 wordt gedragen door een mondkapje, een schild tegen virussen. Dit schild is nog steeds hét symbool van de strijd tegen het coronavirus en alle problemen die daarbij worden ondervonden. Hiermee wordt – met omfloerste stem – gevraagd om ook onze aandacht te wijden aan allen in de zorg en aan alle slachtoffers van deze coronapandemie.

 

Foto-terugblik op het Paastriduum 2021:


Altaarontbloting en doven van het
licht op Witte Donderdag

 

 

Lijdensverhaal en Kruisweg op Goede vrijdag

 

 

 

 

Bloemenhulde zie ook: https://youtu.be/EfjigEKZ0mk

 

Kruisverering op Goede Vrijdag

 

 

Nieuw licht werd ontstoken in de Paaswake

 

 

De steen is weggerold; Paasmorgen

 

 

 

 

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt rond 23 april 2021.

 

WandkleedCatharinakerk_H Willibrord_breed

Wandkleed H. Willibrord in de Vredeskapel

 

 

Het wandkleed met afbeelding van de H. Willibrord gemaakt door Hildegard Brom-Fischer heeft een plaatsje gekregen in de Vredeskapel van de St. Catharinakathedraal.

Dit textielwerk heeft vele jaren in de kapel van Verzorgingshuis Tuindorp Oost gehangen.
Bij de sluiting van dit huis kwam het midden vorig jaar beschikbaar voor de parochie.

Het kleed hangt nu weer in de nabijheid van de Willibrordschrijn onder het altaar van de kathedraal.

De naaldkunstenares Hildegard Fischer is als jonge vrouw naar Nederland gekomen. Hier trouwde ze met een telg uit het edelsmedengeslacht Brom.
De reliekkist werd door  haar echtgenoot, edelsmid Brom, gemaakt.

 

 

PA_VeilingVastenactie2021

Veiling voor de Vastenactie 2021 – eindstand

De door de Paulusgemeenschap georganiseerde veiling ten behoeve van de Vastenactie 2021 heeft € 1.272,00 opgebracht.

Door parochianen zijn spullen en diensten ter beschikking gesteld waarop geboden kon worden.
Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd dat in de pot van onze 
 Vastenactie-2021 – RK diaconaat Utrecht (rkdu.nl) is gestopt. En, niet vergeten: de Landelijke vastenactie zal dit bedrag met de helft verhogen!

Momenteel worden de opbrengsten van collectes, giften en acties verzameld om binnenkort de stand van de Vastenactie van de Martinusparochie en de Licht van Christusparochie te kunnen melden.

.

logoSiteSanderFuncke-Mijn reis met de Eeuwige2

Met Hem op weg gaan

Het leven, de warme persoonlijkheid en de enthousiaste inzet van Sander Funcke voor de kerk heeft ons allemaal op de een of andere manier geraakt. Veel te vroeg hebben we vorig jaar in de snikhete zomer afscheid van hem moeten nemen.
Toch is er nog een postuum ‘bericht’ van hem. Sander heeft jarenlang een website bijgehouden met gedichten, teksten en overwegingen over zijn weg met de Eeuwige.

Zijn familie heeft recent deze teksten verzameld en in boekvorm uitgegeven. Dit boek, ‘Met Hem op weg gaan’, is te koop via Amazon

PA_PaulusVoorjaar202003

Paulus Actueel – 31 maart 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Donderdag 1 april, 19.00 uur; Witte Donderdag. Eucharistieviering. Voorgangers Henk Oostendorp en Gérard Martens m.m.v. leden van het Paulus Jongeren Koor.
Vrijdag 2 april, 15.00 uur; Kruisweg. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het Dameskoor.
Vrijdag 2 april, 17.00 – 18.30 uur Gelegenheid tot het brengen van bloemen bij het kruis.
Vrijdag 2 april, 19.00 uur; Kruishulde. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. leden van de Cantorij.
Zaterdag 3 april, 19.00 uur; Paaswake. Eucharistieviering. Voorgangers Henk Oostendorp en Gérard Martens m.m.v. leden van de Cantorij.
Zondag 4 april, 10.30 uur; Eerste Paasdag. Eucharistieviering. Voorganger Henk Oostendorp m.m.v. leden van het Paulus Jongeren Koor.
Zondag 11 april, 10.30 uur; Eerste Paasdag. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. leden van het Paulus Jongeren Koor.

Kruishulde
In aanloop naar de Kruishulde op goede Vrijdag zal tussen 17:00 en 18:30 uur een kruis staan
opgesteld voor de Pauluskerk. U bent allen van harte uitgenodigd om daar een bloemenhulde te
brengen en een moment stil te staan bij Goede Vrijdag.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken via Vastenactie 2021.

Vastenactie: Elk kind naar school in Zuid Afrika

Dit is het thema van de Vastenactie 2021 die de geloofsgemeenschappen van onze parochie en de parochie Licht van Christus in samenwerking met Vastenactie organiseren. Meer informatie over de Vastenactie 2021 wordt in de loop van de komende week in een aparte mail verspreid en vindt u op Vastenactie 2021.
De stand van de veiling die in de Paulus georganiseerd is op dit moment: € 818,12
Met de 50% opslag levert dat voor de actie een bedrag op van €1227,18
Er kan nog tot zondag 16.00u geboden worden! Klik hier voor de details.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

Passieconcerten vanuit de Pauluskerk

Goede Vrijdag te zien en te horen vanaf 21.00u

 • Johanessepassie volgens Paulusparochianen
  Opgenomen in de Pauluskerk door de uitvoerenden.
  Deze passie beschrijft het lijden van Jezus volgens Johannes. Het wordt gezongen door vier mannen, begeleid door piano. Door het uitvoeren van deze passie hopen zij een beetje saamhorigheid te delen in de huiskamer. Het is gecomponeerd door Tim de Vries en David Vos. Zij voeren het ook uit samen met Tobias Kruit en Paul ter Reele. Marcel Duijs begeleidt op piano.
  Details worden komende week gepubliceerd.
  Kijken en luisteren via http://online.paulusconnect.nl
 • De passie van Christus volgens Desprez, Sweelinck en Diepenbrock
  Opgenomen in de Pauluskerk door de uitvoerenden.
  Het Pulse Ensemble, bestaande uit Stijn Claerhoudt (1995), Willem Peek (1998), Daan van der
  Schaft (1995) en Ernesto Schuddeboom (1998), brengt op Goede Vrijdag een uur lang muziek van
  drie grootmeesters die precies honderd jaar geleden zijn overleden: Josquin Desprez (†1521), Jan
  Pieterszoon Sweelinck (†1621) en Alphons Diepenbrock (†1921). Ook staat er een Gregoriaans
  lied op het programma uit het Utrechts Prosarium, een dertiende-eeuws gezangenboek uit de
  Mariakerk. Het Pulse Ensemble nodigt u van harte uit om bij het concert aanwezig te zijn.
  Het concert is gratis via Youtube of de website van het Pulse Ensemble te bekijken. Tijdens en na
  het concert is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen aan het Pulse Ensemble. Voor
  elke euro die er binnenkomt bovenop de onkosten van de uitzending, schenken zij een halve euro
  aan de Utrechtse vastenactie “Elk kind naar school in Zuid-Afrika”.
  Details worden komende week meegestuurd.
  Kijken en luisteren via YouTube Pulse Ensemble of: http://www.pulseensemble.nl

 

Voedselbank Overvecht

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

 

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

 

De Paaskaars in de Pauluskerk 

Paaskaars van vorig jaar. Het jaartal 2020 is nu dus aangepast.

Het Licht van Christus – Traditie en Symboliek
Al in de tijd van Augustinus (rond 400 na Chr.) bracht men de paaskaars brandend de kerk binnen en klonk onderwijl het gezang van driemaal “Licht van Christus”. Die traditie is later uitgebreid met het doorgeven van het licht, van de paaskaars naar het kaarsje van iedere gelovige. Zo wijkt de duisternis en wordt de hele kerk in het licht gezet.
Helaas hebben we dat ook dit jaar vanwege de corona-pandemie moeten missen. Ook de paaskaars is minder ”live” in beeld geweest. Omdat er bijna geen intentie-kaarsjes afgelopen jaar zijn opgestoken, bleek er onvoldoende was beschikbaar voor een nieuwe paaskaars. Vandaar het besluit om die van vorig jaar na een kleine aanpassing weer te gebruiken.
Het Aartsbisdom had de Eucharistie tot thema van het afgelopen kerkelijk jaar uitgeroepen met als beeldmerk de Emmaüsgangers. Die zien we terug in de drie figuren in de decoratie. Christus’ verschijning loopt letterlijk te midden van beide mannen die op weg zijn naar Emmaüs. Zoals wij allen als Gods volk ook voortdurend onder weg zijn. In Emmaüs aangekomen zal Jezus het brood met hen breken. (Lucas 24:30) En in de Eucharistieviering komt Christus ook in ons midden. Daarom krijgt het Christusmonogram X en P in de decoratie een dominante plaats. Het wordt gevormd door de eerste twee (hoofd-)letters (de chi en de rho) van het woord Christus in het Grieks: XRISTOS. De vijf wierooknagels vormen vanuit het midden van het monogram een kruis en herinneren zo aan de evenzovele wonden in het lichaam van Christus. Zo wordt Jezus’ lijden onder onze aandacht gebracht. Zonder lijden geen verrijzenis.
“Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.” staat al in het Oude Testament, eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. Die eerste en laatste letter van het Griekse alfabet ontbreken eigenlijk nooit en staan nu hier onder het Christusmonogram. Het jaartal 2021 wordt gedragen door een mondkapje, een schild tegen virussen. Dit schild is nog steeds hét symbool van de strijd tegen het coronavirus en alle problemen die daarbij worden ondervonden. Hiermee wordt – met omfloerste stem – gevraagd om ook onze aandacht te wijden aan allen in de zorg en aan alle slachtoffers van deze coronapandemie.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt rond 10 april 2021.

 

passiemuziek-2021-res

Passiemuziek met Frank de Munnik

Dagelijkse online-aflevering gedurende de Goede Week

Vanaf Palmzondag, 28 maart 2021, is op de site van de Dominicuskerk, https://www.huisvandominicus.nl, dagelijks een korte film te zien waarin Frank de Munnik passiemuziek laat horen. We maken kennis met een middeleeuwse passie, een passie van net vóór Bach, de Mattheus zonder koor, muziek waarin Maria Magdalena een rol speelt en een hedendaagse passie. Hij vertelt daarbij over de achtergronden van deze muziek.

Frank de Munnik is de ideale gids voor zo’n muzikale reis. Hij combineert zijn vak als docent aan het Utrechtse conservatorium met die van programmamaker voor NPO 4 en is de maker van de veel beluisterde podcast Bach van de Dag.

Bewening van Christus – schilderij Colijn de Coter, ca. 1504 – Amsterdam, Rijksmuseum

Pulse-Ensemble-De-passie-volgens-DSD

Passiemuziek vanuit de Pauluskerk

De passie van Christus volgens Desprez, Sweelinck en Diepenbrock
Het lijdensverhaal van Jezus Christus is één van de meest tot de verbeelding sprekende verhalen uit de
Bijbel. Het sterven van Jezus inspireerde Bach tot zijn beroemdste werk, de Matthäus Passion. De
vele uitvoeringen van zijn oratorium kunnen dit jaar helaas niet doorgaan, maar er zijn ook veel
andere componisten die door het passieverhaal werden bezield.

Het Pulse Ensemble brengt op Goede Vrijdag een uur lang muziek van drie grootmeesters die dit jaar
een honderdtal jaren geleden zijn overleden: Josquin Desprez (†1521), Jan Pieterszoon Sweelinck
(†1621) en Alphons Diepenbrock (†1921). Ook staat er Gregoriaans lied op het programma uit het
Utrechts Prosarium, een dertiende-eeuws gezangenboek uit de Mariakerk. Het Pulse Ensemble nodigt
u van harte uit om bij het concert aanwezig te zijn.

Bekijk het concert via
https://www.youtube.com/channel/UCgNesJWcgEvWlVabXSF3eQg  of: http://www.pulseensemble.nl
Tijdstip: Goede Vrijdag 2 april, aanvang: 21.00 uur.

Het concert is opgenomen op woensdag 31 maart in de Pauluskerk.

Vastenactie
Het concert is gratis via Youtube of de website van het Pulse Ensemble te bekijken. Wel is er tijdens
of na het concert de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen aan het Pulse Ensemble. Voor
elke euro die er binnenkomt bovenop de onkosten van de uitzending, schenken zij een halve euro aan
de Utrechtse vastenactie “Elk kind naar school in Zuid-Afrika”. Met deze actie wordt geld ingezameld
voor lesmaterialen en schoolmaaltijden. Stichting Vastenactie vermeerdert daarbij de uiteindelijke
donatie met 50%! Kijk hier voor meer informatie.

Afbeelding poster: De bewening van Christus, ca. 1535, Jan van Scorel (Schoorl 1495 – 1562
Utrecht), collectie Centraal Museum, Utrecht.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl