15-03-10_-9377-HDR Sint Gertrudiskathedraal

Derde pastorale brief

Hieronder vindt u de derde pastorale brief van ons pastoraal team. De eerdere brieven vindt u hier en hier.

Zusters en broeders,

Het kan niet anders dan dat het voortduren van de beperkingen waar iedereen mee te maken heeft en waar we zelfs aan beginnen te wennen, ook gevoelens van onzekerheid en angst te weeg brengen. Want wat gaat er met onze wereld gebeuren als het woekeren van het virus voorbij is. Het zou allemaal wel eens ‘anders’ kunnen worden – zo waarschuwen berichten in de media. De economie loopt een deuk op, politieke structuren en allianties laten scheuren zien en we hebben oog in oog gestaan met onze kwetsbaarheid. Hoe gaat het verder……

Een aantal dingen zijn al ‘doorgedrongen’: de mensen die werken in de zorg verzetten bergen werk voor ons welzijn, nu en dat deden ze al. Eindelijk laten we onze waardering klinken. Ouders spreken na drie weken thuisonderwijs met meer respect over leerkrachten en docenten die dag in dag uit met hun kinderen optrekken. Bij de wandeling voor een frisse neus en om de conditie op peil te houden zijn we elkaar weer aan het groeten. Allemaal weten nu weer heel goed hoe wij mensen elkaar brood-nodig hebben. We zijn beperkt en afhankelijk – en daar hoeven we ons niet te groot voor te voelen.

En nu staat de Goede week voor de deur. Op voorhand al een bijzondere. Het zal voor velen de eerste keer zijn dat deze intense en betekenisvolle dagen alleen maar thuis gevierd kunnen worden.
We gaan de gemeenschap voelbaar missen als we op Palmzondag proberen met Jezus mee Jeruzalem in te trekken en Hem toejuichen. We gaan de bonte en feestelijke rommeligheid missen van de kinderen met palmpaasstokken voordat de sfeer omslaat naar de ernst van de geslagen mensenzoon waarover Jesaja spreekt en het lijdensverhaal van Jezus.
Op Witte donderdag kunnen we niet in gezamenlijkheid mee aan de tafel de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen meevieren waarbij Hij in het brood Zijn lichaam gaf en met de beker aankondigde zijn leven voor ons te geven. Op Goede vrijdag kunnen we niet samen in de kerk het lijdensverhaal door ons heen laten gaan en onder het kruis staan om het hulde te brengen.

Wat een beetje helpt is dat we weten dat we in dit missen en het doorbreken van al bijna levenslange gebruiken die we in ere houden, niet alleen staan. We zoeken allemaal hoe het wèl kan lukken deze bijzondere dagen niet door de vingers te laten glippen. Misschien zijn we er bewuster mee bezig dan andere jaren als alles voortjaagt. We zien, horen en merken dat de beperkingen waar we mee te maken hebben juist creatieve nieuwe oplossingen opwekken. Er is nu noodzaak ‘het’ anders te proberen.

Krijgen we hiermee ook gelovig de steun en bevestiging dat, in wat voor omstandigheden ook, onze Heer bij ons blijft. Hij trekt met ons op en laat ons op de momenten dat wij er open voor staan Zijn aanwezigheid proeven en weten hoe Hij ons nabij is. We gaan ieder op de manier die in de eigen situatie lukt en zo samen met elkaar verbonden, op weg naar Pasen.

Zoals ook in Tussentijds Magazine, dat zojuist verschenen is, nodigen wij u uit om de dingen waarover u zich zorgen maakt, die u op het hart of lever hebt of die u zwaar op de maag liggen, met elkaar of met ons in gesprek te brengen.

Pastores Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht,

Pastoor Hans Boogers, Koos Smits, Gérard Martens

vatican-1474024

Paus Franciscus’ overweging bij de Urbi et Orbi zegen

Hieronder kunt u een Nederlandse vertaling lezen van de tekst van de overweging van paus Franciscus bij de speciale Urbi et Orbi zegen, afgelopen vrijdag 27 maart.

‘Tegen het vallen van de avond’ (Markus 4:35). Zo begint de passage uit het Evangelie dat we zojuist hebben gehoord. Het lijkt nu al wekenlang of de avond is gevallen. Het duister is neergedaald over onze pleinen, onze straten en onze steden; het heeft zich meester gemaakt van ons leven. Het vult alles met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles op haar weg verlamt. Je voelt het in de lucht, je ziet het aan de gebaren, je ziet het aan hoe mensen kijken. We zijn bang en verward. Zoals de discipelen in het evangelie zijn wij ineens gegrepen door een onverwacht opgekomen razende storm. We merken dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn kwetsbaar en we zijn de weg kwijt, en toch zijn we allemaal heel belangrijk en nodig. We moeten allemaal samen roeien en elkaar troost bieden. In die boot zitten wij met z’n allen. Net zoals die discipelen, die met één stem spreken en angstig zeggen: “We vergaan” (vers 38). Zo merken ook wij dat we niet ieder voor zich verder kunnen, maar alleen gezamenlijk.

We kunnen onszelf makkelijk herkennen in dit verhaal. Wat moeilijker te begrijpen is, is de houding van Jezus. Terwijl de discipelen natuurlijk in paniek raken, ligt Hij aan de achtersteven, het deel van de boot dat als eerste onder zal gaan. En wat doet Hij? In alle tumult ligt Hij rustig te slapen, vertrouwend op de Vader. Het is de enige keer in het Evangelie dat we Jezus slapend zien. Als Hij gewekt wordt, kalmeert Hij de wind en de wateren en dan spreek Hij op verwijtende toon tot Zijn discipelen: ‘Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?’ (vers 40).

We proberen het te begrijpen. Waaruit bestaat het gebrek aan geloof bij de discipelen die tegenover het vertrouwen van Jezus wordt gesteld? Ze waren niet opgehouden in Hem te geloven. Ze riepen Hem aan. Maar laten we zien hoe ze dat doen: ‘Meester, kan het U schelen dat wij vergaan?’ (vers 38). “Kan het U niet schelen?”: ze denken dat Jezus niet meer om ze geeft. Een van de dingen die ons thuis het meeste pijn doet, is als iemand zegt: “Kan ik je dan niets schelen?” Dat is een zin die pijn doet en stormen in het hart veroorzaakt. Het zal Jezus ook pijn gedaan hebben. Want niemand is meer met ons begaan dan Hij. Zodra Hij aangeroepen is, redt Hij het leven van zijn ongelovige discipelen.

De storm legt onze kwetsbaarheid bloot, en de valse en overbodige zekerheden waar we onze agenda, plannen, gewoonten en prioriteiten bol van staan. Het laat zien hoe we datgene in slaap hebben laten sukkelen wat ons leven en onze gemeenschap voedt, ondersteunt en kracht geeft. De storm legt bloot hoe wij het liefst datgene wegstoppen en vergeten wat de geest van onze volkeren voedt. Hoe wij onszelf trachten te verdoven met gewoonten die ons lijken te redden, terwijl wij losgeraakt zijn van onze wortels en onze voorouders vergeten zijn, zodat wij geen weerstand meer hebben om tegenspoed het hoofd te bieden.

Met de storm vervaagt de schmink van de stereotypen die ons ego verhulden, omdat wij ons altijd druk maakten over ons imago. We zien opnieuw de saamhorigheid waar we ons niet aan kunnen onttrekken. De saamhorigheid als broeders en zusters.

‘Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?’ Heer, Uw woord treft ons vanavond. Het gaat ons allen aan. In deze wereld, die Gij meer liefhebt dan wij, zijn wij voortgeraasd. We dachten dat we sterk waren en alles konden. Op winst belust lieten we toe dat de dingen ons beheersten en de haast ons bedwelmde. We stonden niet stil bij Uw waarschuwingen. We werden niet wakker door de oorlogen en het wereldwijde onrecht, wij luisterden niet naar de schreeuw van de armen en van onze ernstig zieke planeet. We gingen onverstoorbaar door en dachten gezond te blijven in een zieke wereld. En nu, midden op de hoge zee, roepen wij U aan: “Word wakker, Heer!”.

‘Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?’ Heer, U doet een beroep op ons en een beroep op ons geloof. We moeten niet zozeer geloven dat U bestaat, maar tot U komen en op U vertrouwen. In deze Vastentijd weerklinkt Uw dringende oproep: “Bekeer je!”, “Keer met heel je hart terug tot Mij.” (Joël 2:12). U roept ons op om deze tijd van beproeving te zien als een tijd van kiezen. Dit is niet de tijd van Uw oordeel, maar van ons oordeel. De tijd om te kiezen wat belangrijk is en wat voorbij zal gaan. Om onderscheid te maken wat noodzakelijk is en wat niet. Het is een tijd om ons leven weer naar U en onze medemensen te richten, God. Daarbij kunnen we een voorbeeld nemen aan veel mensen die ondanks hun angst hun leven gegeven hebben. Dat is de kracht van de Geest die wordt uitgestort en die zich uit in moedige en genereuze toewijding. Het is het leven van de Geest dat kan verlossen, verbeteren en tonen hoe onze levens verweven zijn met en ondersteund worden door gewone mensen die meestal vergeten worden die niet in de krantenkoppen staan of op de catwalk in weer een nieuwe tv-show. Maar zij zijn degenen die nu de doorslag geven bij alles wat er gebeurt. Artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, ziekenverzorgers, chauffeurs, wetshandhavers, vrijwilligers, geestelijken en nog vele meer, die begrepen hebben dat niemand het in z’n eentje kan doen. Voor het lijden, waarin de ware ontwikkeling van onze volkeren te zien is, ontdekken en ervaren we het priesterlijke gebed van Jezus: “Opdat zij allen één mogen zijn.’ (Johannes 17, 21). Hoeveel mensen oefenen niet elke dag geduld, en leven in hoop en zorgen dat ze geen paniek zaaien, maar nemen hun verantwoordelijkheid. Vele vaders, moeders, opa’s, oma’s en leraren tonen aan onze kinderen, met kleine, dagelijkse gebaren hoe ze een crisis het hoofd kunnen bieden en moeten doorstaan door hun gewoonten aan te passen, hun blik op te heffen en te bidden. Vele mensen bidden en bieden hulp aan voor het welzijn van iedereen. Het gebed en stille behulpzaamheid zijn de wapens waarmee we overwinnen.

‘Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?’ Het begin van geloof is weten dat je redding nodig hebt. We zijn niet zelfvoorzienend; in ons eentje verdrinken we: we hebben de Heer nodig, net zoals de schippers vroeger de sterren nodig hadden. Laten we Jezus uitnodigen in de bootjes van onze levens. Laten we Hem onze angsten geven, zodat Hij ze kan overwinnen. Net als Zijn discipelen merken we dan dat we met Hem aan boord niet verdrinken. Want dat is de kracht van de Heer: Alles wat ons overkomt ten goede keren, ook de slechte dingen. Hij brengt onze stormen tot rust, want met God sterft het leven nooit.

De Heer daagt ons uit en nodigt ons uit om te midden van onze storm de solidariteit en de hoop te laten opbloeien die ons tot steun kunnen zijn in tijden waarin alles mis lijkt te gaan. De Heer stimuleert ons om ons geloof in Pasen te doen ontwaken en herleven. We hebben een anker: door Zijn kruis zijn we gered. We hebben een roer: door Zijn kruis zijn we verlost. We hebben hoop: door Zijn kruis zijn we genezen en worden we omarmd, zodat niets en niemand ons kan scheiden van Zijn verlossende liefde. In ons isolement lijden we onder het ontbreken van affectie en ontmoetingen en ervaren we het gebrek aan veel dingen. Laten we nogmaals luisteren naar de verkondiging die ons redt: Hij is opgestaan en leeft in ons midden. De Heer daagt ons vanaf Zijn kruis uit om ons leven terug te vinden dat ons te wacht, te kijken naar mensen die onze tijd opeisen om de genade die in ons leeft te versterken, te erkennen en te stimuleren. Laten we zorgen dat het vlammetje van de hoop (zie Jesaja 42: 3) die nooit ziek wordt, niet uitgaat. En laten we de hoop opnieuw laten oplaaien.

Zijn kruis omarmen betekent de moed vinden om alle tegenslagen van de huidige tijd te omarmen, en even onze zucht naar almacht en bezit te vergeten om ruimte te geven aan de creativiteit die alleen de Geest kan opwekken. Het betekent de moed vinden om ruimten te creëren waar iedereen zich welkom voelt en om nieuwe vormen toe te laten van gastvrijheid, broederschap en solidariteit. Door Zijn kruis zijn we gered, zodat we weer hoop krijgen. Laat het kruis alle manieren steunen en versterken die ons kunnen helpen om onszelf en anderen te redden. De Heer omarmen om de hoop te omarmen. Dat is de kracht van het geloof, dat ons bevrijdt van angst en ons hoop biedt.

“Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” Dierbare broeders en zusters, vanaf deze plek die vertelt van het rotsvaste vertrouwen van Petrus, wil ik u vanavond allen toevertrouwen aan de Heer, door tussenkomst van de heilige maagd, heil des volks, Sterre der zee in de storm. Moge vanaf deze zuilenrij die Rome en de wereld omarmt. Gods zegen als een troostende omarming over u dalen. Heer, zegen de wereld, geef de lichamen gezondheid en de harten troost U vraagt ons om niet bang te zijn, maar ons geloof is zwak en we zijn bang. Heer, laat ons niet in de greep van de storm blijven. Zeg ons nog een keer: ‘Wees niet bang’ (Matheus 28: 5). En laat ons, met Petrus zeggen: ‘Wij schuiven alle zorgen op U af, want U hebt zorg voor ons.’ (1 Petrus 5: 7).

(Met dank aan Ria Doornbusch)

DSCN0763

Online vieringen in de Goede Week en met Pasen

Op het moment maken we een ongekende tijd mee, waarin we langere tijd niet naar kerkelijke vieringen kunnen. Ook de vieringen in de Goede Week en met Pasen zullen zonder de aanwezigheid van gelovigen plaats vinden. Dat is bijzonder pijnlijk voor al die mensen die dit hoogtepunt in het kerkelijk jaar graag samen willen vieren, maar zeker ook voor de priesters die er nu letterlijk en figuurlijk alleen voor staan.

In de St. Catharinakathedraal is het een mooie traditie dat kardinaal Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, zelf voorgaat in de plechtigheden van de Goede Week en Pasen. Helaas is dat dit jaar dus niet mogelijk. Daarom heeft de kardinaal ervoor gekozen de plechtigheden te vieren in de kapel van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van ons bisdom. Deze vieringen zullen via livestream uitgezonden worden, dat betekent dat u via Facebook werkelijk verbonden kunt zijn met onze kardinaal en de priesterstudenten. Via de website van het Ariensinstituut of het Aartsbisdom Utrecht kunt u klikken op de uitzending. Daar vindt u ook de liturgieboekjes om thuis echt mee te kunnen vieren.

De tijdstippen van de verschillende vieringen vindt u hieronder:

Palmzondag, 5 april
10.30 Mis met Passieverhaal
Witte Donderdag, 9 april
19.00 Plechtige Avondmis
Goede Vrijdag, 10 april
08.00 Lauden (morgengebed)
15.00 Plechtigheid van Goede Vrijdag
19.00 Online kruisweg
Paaszaterdag, 11 april
08.00 Lauden (morgengebed)
18.30 Vespers (avondgebed)
Eerste Paasdag, 12 april
08.00 Lauden (morgengebed)
10.30 Hoogmis van Pasen

Omdat de plechtige paaswake in een parochiekerk of kathedraal dient plaats te vinden zal deze gevierd worden in de St. Catharinakathedraal. Hier is echter geen livestream. Op televisie zal de paaswake worden uitgezonden vanuit de Munsterkerk in Roermond om 23.15 uur op NPO 2.

Openstelling St. Catharinakathedraal

Palmzondag, 12.00-17.00 uur: ophalen van palmtakjes in het kerkportaal
Goede Vrijdag, 16.00-17.00 uur: gelegenheid tot kruishulde door een bloem te geven

Vanzelfsprekend zal bij de openstelling ook de RIVM-richtlijn van minimaal 1,5 meter afstand onderhouden dienen te worden.

We hopen dat deze mogelijkheden u de gelegenheid geven om – onder deze bizarre omstandigheden – toch zinvol Pasen te kunnen vieren.

coronavirus

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

Vanwege de aanscherping van de overheids maatregelen i.v.m. het Coronavirus, zijn er vanaf 24 maart 2020 geen openbare kerkelijke door de week vieringen meer in onze drie parochies Ludgerus, Martinus en Salvator. Deze periode loopt nu tot 1 juni 2020. Lees ook het bericht vanuit de bisschoppen, en nog een update van 27 maart 2020. In deze laatste link vindt u veel informatie over onder meer de regels omtrent uitvaarten en huwelijken.

Via internet, TV en radio, zijn er diverse mogelijkheden om wel gevoed te blijven in het gelovige kerkelijke leven. Zie enkele tips op deze pagina.

Deze ontwikkelingen geven creatieve mogelijkheden naast de gebruikelijke vormen van mailcontact, telefonisch contact of apps als Skype en Facetime. Waarbij ons gebed er ook toe doet. “Blijf bij ons, Heer” krijgt opnieuw betekenis in deze bijzondere veertigdagentijd, die doorloopt in de paastijd tot en met Pinksteren 31 mei. Blijf elkaar dus zoeken en vinden! In onderlinge communicatie.

pastoor Hans Boogers

800px-Utrecht_-_Catharinakerk_-_Saint_Catharine's_Cathedral_-_Lange_Nieuwstraat_36_-_36264_-_Maarschalkerweerd-orgel_-5

Vieringen online

Op het moment maken we een ongekende tijd mee, waarin we langere tijd niet naar kerkelijke vieringen kunnen. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele manieren om online vieringen mee te kunnen bidden. Hieronder een (zeker niet volledig) lijstje met opties om de H. Mis en de getijden online te volgen.

  • Op televisie kunt u elke zondagochtend de H. Mis zien, bij de KRO-NCRV, om 10.00 uur op NPO 2. Meer informatie op hun website.
  • Radio Maria zendt iedere ochtend en iedere avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
  • Er zijn twee bekende websites waar u vieringen door het hele land kunt volgen of terugluisteren: Kerkomroep en Kerkdienst gemist.

Vanuit onze parochies zijn er ook online initiatieven:

  • Het Ariënsinstituut zendt de dagelijkse Eucharistieviering live uit via Facebook. Elke werkdag om 8.00 uur.
  • Het Huis van Dominicus verzorgt elke zondag om 10.00 een online viering.

En dan zijn er nationaal en internationaal nog veel meer mogelijkheden:

  • Op de facebookpagina van de bekende priester Roderick Vonhögen is dagelijks een Eucharistieviering te volgen.
  • Ook van het klooster te Taizé zijn via facebook live gebedsdiensten te volgen.
  • Al vele jaren kunnen gelovigen bovendien terecht op de website van Abdij Koningshoeve, waar alle getijden online gevolgd kunnen worden.
  • Liefhebbers van het gregoriaans kunnen tenslotte vanaf Palmzondag vieringen van de Benedictijnen bij Mamelis (Vaals) live mee kijken, waaronder de vieringen van Witte Donderdag (17:30), Goede Vrijdag (15:00) en de Paaswake (22:30). (NB terugkijken vooralsnog niet mogelijk!)

Ten slotte volgt hier nog het speciale gebed dat de bisschoppen van Nederland hebben opgesteld. Wij bevelen het van harte bij u aan:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
  
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
  
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.

3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19:00 uur in de Johannes Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.

  
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e en 3e donderdag van de maand: 19:00 uur: Dominicus Wereldwake
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
  
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
  
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
  
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
 
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
12:00 uurKapel zusters Waterstraat
18.30 uurCatharina
  
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl