foto RamonMangold 2020-05-25-anderhalvemeterkerk_kathedraalRotterdam

Uitbreiding coronamaatregelen: geen vieringen na 17 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat, wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd (zie het bericht van 10 november).

Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronaviruspandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren – ook in de dagen van het kerstoctaaf – volop te benutten.
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan, gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken, heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.
Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!

* Bron: Aartsbisdom.nl
* Foto: Ramón Mangold
JobHulpMaatje logo2

Vacatures bestuursleden Stichting Utrecht op Orde

Stichting Utrecht op Orde (SUOO) organiseert sociaal-maatschappelijk vrijwilligerswerk binnen Utrecht. De stichting richt zich met het programma SchuldHulpMaatje op schuldhulpverlening, op de ondersteuning van werkzoekenden met JobHulpMaatje, en op
praktische individuele hulp met HipHelpt en PapierCafé’s. We werken vanuit een christelijke motivatie om kwetsbare medeburgers te helpen en te ondersteunen, ongeacht geloof of afkomst.

De functies
Het bestuur van Stichting Utrecht op Orde bestaat uit vijf leden, en is op zoek naar versterking met twee nieuwe leden: een bestuurslid voor JobHulpMaatje, én een bestuurslid communicatie. Het bestuur vergadert maandelijks, en werkt nauw samen met de coördinatoren van SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje. De bestuursfunctie is onbezoldigd.

Wij zoeken iemand die:
• Zich betrokken voelt op werkzoekenden, de doelgroep van JobHulpMaatje, óf affiniteit heeft met communicatie en PR;
• Zich graag wil inzetten voor kwetsbare medeburgers, en ten minste vier uur per week beschikbaar is;
• Betrokken is bij een christelijke gemeenschap.

Interesse?
Als je interesse hebt in één van de functies, of er meer over wilt weten, dan kun je contact opnemen met Joost van der Valk, de voorzitter van Stichting Utrecht op Orde, per mail: joost.vandervalk@suoo.nl of telefonisch: 06-27130596.

frans-van-der-lugt-arak-syrie-walk-for-homs-2021

Help Al Ard weer op te bouwen!

Al Ard ‘Het landgoed’, het project van de overledene pater Frans van der Lugt sj., die mensen in Al-Qusayr (Syrië) help biedt, ongeacht hun etnische achtergrond, seksuele voorkeur en/of geloofsovertuiging, is door de oorlog leeggeroofd en zijn gebouwen en het land grotendeels verwoest en kan daardoor niet meer zelfstandig bestaan.

Met de Wak for Homes, een pelgrimstocht om geld in te zamelen, wilt Anne Claire van der Lugt -nicht van pater Frans- het werk en de levensvisie van haar oom voortzetten om de mensen in Syrië weer perspectief te geven op een veilige en mooie toekomst.

Van dinsdag 5 april tot en met zondag 10 april 2022 zal ze daarom samen met 84 andere wandelaars de pelgrimstocht Walk for Homs van Amsterdam naar ‘s-Hertogenbosch lopen. Een voettocht van ruim 156 kilometer waarbij het ook mogelijk is om alleen de eerste en/of laatste etappe mee te lopen. Het doel is voor die tijd € 250.000 in te zamelen. Hopelijk wilt u hier ook een steentje aan bijdragen. U kunt uw gift overmaken naar: Stichting Donatiebeheer Elefunds, NL98ABNA0562589872, O.v.v. donatie Walk for Homs – Al Ard.

Zodra zij uw gift heeft ontvangen komt het bedrag op de website van Walk for Homs. Mocht er meer geld worden ingezameld voor het landgoed ‘Al Ard’, dan worden ook de wijn- en olijfgaard hersteld, zodat het centrum weer zelfvoorzienend kan opereren. Daarnaast zal er bijgedragen worden aan de bouw van het Frans van der Lugt Centre in Homs in samenwerking met de Jesuit Refugee Service (JRS) waar jongeren worden opgevangen en begeleid naar een zelfstandige toekomst.

Mocht u nog vragen hebben over dit initiatief, kunt u contact nemen met Anne Claire van der Lugt via het telefoonnummer 0625007958 of het e-mailadres anneclaire@elefunds.nl.

Al Ard ‘Het landgoed’

In 1996 richtte Frans het project Al Ard (‘Het landgoed’) op in Al-Qusayr, 35 kilometer buiten Homs. Al Ard bestond uit een stuk land van vijftig hectare waar hij doordeweeks jongeren met een beperking opving, vrouwen leerde keramieken voor een zelfstandig bestaan en in het weekend honderden straatjongeren opving om samen te zingen, te mediteren, te bidden, te praten, aan yoga te doen en om het land te helpen verbouwen om ‘Al Ard’ draaiende te houden. Het centrum had namelijk een zelfstandig bestaan door de verkoop van de producten uit de wijn-, fruit- en olijfgaard en de groenten die op het land werden verbouwd. Iedereen was welkom ongeacht handicap, seksuele voorkeur, etnische achtergrond en/of geloofsovertuiging. Helaas is het centrum door de oorlog leeggeroofd en zijn de gebouwen en het land grotendeels verwoest. Met de pelgrimstocht ‘Walk for Homs’ wil Claire van der Lugt de levensvisie van pater Frans voortzetten om de mensen in Syrië weer perspectief te geven op een veilige en mooie toekomst. Helpt u ook mee?

 

lamp

Lichtjestocht in Oost gaat ook dit jaar niet door

Deze week heeft de organisatiewerkgroep van de Lichtjestocht in Oost het besluit genomen de Lichtjestocht van 2021 niet door te laten gaan.

Sinds september zijn er voorbereidingen getroffen voor de 7e editie die voorzien was voor 17 december. De coronasituatie en de daaruit voortvloeiende eisen die voor de vergunning gesteld werden maakten het voor de organisatoren duidelijk dat de gastvrije en open opzet en sfeer van dit evenement er te zeer onder zouden lijden. Met een doorgeef-kaart bij de Oostkrant komt er toch een kerstwens en de uitnodiging voor elkaar toch een lichtpuntje te zijn.

kascommissielid

Nieuw Kascommissielid gezocht

Jaarlijks maakt de St. Martinusparochie een jaarrekening. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie. Door het verstrijken van de benoemingstermijn van een van de leden zoekt het bestuur een vrijwilliger die al m.i.v. de controle 2021 deel kan uitmaken van de nieuwe kascommissie.

Werkzaamheden:
Met twee andere kascommissieleden de jaarrekening controleren aan de hand van een leidraad van het Aartsbisdom waarbij alle posten en de wijze van controle per item worden doorgelopen.
Deels kunt u de controle thuis doen daar de benodigde gegevens vertrouwelijk en digitaal worden toegezonden.

U kunt uw werkzaamheden als kascommissielid goed uitvoeren indien u:

  • Cijfermatig inzicht heeft c.q. een financiële achtergrond heeft.
  • Reeds aan kascommissie(s) heeft deelgenomen dan wel uit een andere hoedanigheid jaarrekeningen heeft (mede-)beoordeeld.
  • U onafhankelijk en onpartijdig bent en u de geheimhoudingsplicht respecteert m.b.t. hetgeen u onder ogen komt.
  • U kritisch naar cijfers kunt kijken in samenhang en volledigheid.
  • U het leuk vindt op deze wijze bij te dragen aan de organisatie.

Ervaring met een boekhouding is niet noodzakelijk. U beoordeelt het financieel verlag, niet de boekhouding. De huidige kascommissieleden werken u in.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ton Fonville: T.Fonville@katholiekutrecht.nl

Uw belangstelling kunt u kenbaar maken bij Gerrit Koenders: g.koenders@katholiekutrecht.nl

* Foto: https://www.verenigingen.nl/eisen-aan-de-kascommissie/
20200614_Enschot_StCaecilia_09_©RamonMangold-kln

Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.
De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.
De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Foto: Ramon Mangold.
Bron: RKKerk.nl
pexels-hans-lindgren-6017459

Muzikale Thema Vesper, 14 november 16.00 uur, Aloysiuskerk

Op 14 november a.s. zal de harpiste Victoria Davies bij ons te gast zijn.

Zij zal een programma met werken van Carl Philipp Emanuel Bach, Marius Flothuis en John Cage spelen. Ook zal de “Sonate für Harfe” van Paul Hindemith klinken, een stuk waarin het kerkgebouw centraal staat. Het thema is dan ook: “De kerk Gods huis op aarde”.

In de meditatie gaan wij over de ontwikkeling van de kerk als gebouw nadenken.

Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten, die van harte wordt aanbevolen.

star of david

Dag van het Jodendom

Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie organiseert de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden een inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen:

Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap
Door: Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST).

Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd
Door: Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST).

Datum: Zondag 23 januari 2022.
Plaats: Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht.
Aanvang: 15.00 uur.

De bijeenkomst is gratis bij te wonen.
Gelieve u op te geven bij: mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom Utrecht: receptie@aartsbisdom.nl of 030-2361570 (ma. t/m vr. van 9.15 – 12.30 uur of 14.00 – 16.30 uur)

Van harte welkom!

Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter

LogoMartinus -Breed

Alleen eucharistieviering op Martinusdag

In de buurt van de feestdag van Sint Maarten vieren de parochianen van de Sint Martinusparochie Martinusdag op zondag 7 november in de Rafaëlkerk. De viering begint om 10.30 uur met het kinderzangspel. Daarna kunnen de kinderen naar hun eigen kinderwoorddienst. Aansluitend aan de mis wordt de Pluim van Sint Maarten uitgereikt aan De Voorkamer. De viering is ook livestream te volgen via de YouTube kanaal van de Rafaëlkerk.

Let op: Naar aanleiding van de persconferentie op 2 november jl. heeft het bestuurd besloten het middagprogramma niet door te laten gaan. Alleen de eucharistieviering zal plaats vinden.

Wapen-aartsbisdom-utrecht-465-262-c-90

Geen veranderingen coronamaatregelen vanuit Aartsbisdom

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht ging het volgende bericht uit:
Naar aanleiding van de persconferentie op 2 november jl. van demissionair minister-president Rutte en demissionair minister De Jonge zijn er nog geen veranderingen te melden wat betreft de coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Als er in een later stadium wel een aanpassing is van de coronamaatregelen in de R.-K. Kerk, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
Duurzaam Utrecht 1

Vorm kerken om tot duurzame iconen

De presentatie van prijswinnende duurzame ontwerpen voor de Domkerk en acht andere kathedralen tijdens de Design Week valt in Utrecht in vruchtbare aarde. Tweeëntwintig deelnemers aan de workshop Duurzaam Utrecht 2030 op 9 oktober riepen kerken op om voor te gaan in duurzame ontwikkeling en de omvorming tot klimaatbestendige steden. Ze formuleerden de volgende aanbevelingen voor kerken.

Theologisch gezien hebben kerken een voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld naar Genesis 2:15: God wilde dat Adam de natuur behoudt. Kerkleiders moeten duurzaamheid theologisch doordenken en motiveren op basis van de traditionele opdracht tot rentmeesterschap. De schepping is ons gegeven, we hebben een verantwoordelijkheid voor de schepping. Kerken moeten voorgaan op de terugweg naar inheemse tradities waardoor mensen in harmonie kunnen leven met de natuur. Geïnspireerd door christelijke ethiek en filosofie geven gemeenschappen zoals de Amish, Quakers en makers beweging al het goede voorbeeld. Ze leren kinderen om eenvoud en soberheid te vieren, en trots te zijn dat ze iets creëren, niet dat ze ergens eigenaar van zijn. Paus Franciscus geeft ook handvaten om ons te bezinnen op onze opdracht tot rentmeesterschap over wat wij op aarde samen delen, en ons bewust te worden van wat wij meer hebben verspild dan ons eigen deel, bijvoorbeeld in de Encycliek Laudato Si.

In de praktijk zijn kerkgebouwen in onze stad inefficiënt, met grote ruimtes, vaste gewoontes, en weinig bezoekers. Wijzelf zullen duurzaamheid agenderen in kerkenraden en bij pastores. De beweging Groene Kerken kan actiever spreken met parochies en kerkelijke gemeenten over klimaatverandering en duurzaamheid. Kerken hebben de opdracht om het goede voorbeeld geven, en te werken aan een sobere, energiezuinige kerk. Op korte termijn kunnen ze de verwarming uitzetten of een aantal kerken ’s winters sluiten en met verschillende geloofsgemeenschappen samen kerkgebouwen die moderner en geïsoleerd zijn in de winter door meerdere groepen laten gebruiken. Bovendien kunnen kerken in overleg met de gemeente en omwonenden zonnepanelen op (kerk)daken plaatsen, en de kerkgebouwen beter isoleren.

De kerken hebben ook een maatschappelijke roeping om overheden, maatschappelijke organisaties en alle mensen van goede wil op te roepen tot rentmeesterschap en duurzame ontwikkeling. Wat is de boodschap van kerken aan niet-religieuze burgers? Ons doel is niet om de kerken vol te krijgen, maar de kerk heeft een voorbeeldfunctie. Elke gedoopte heeft de opdracht om voor de aarde en medemensen te zorgen.

Het is onze gezamenlijke opdracht om waarden te creëren voor mens, milieu en economie (people, planet, profit). Door het voorleven van consuminderen en vrijwillige soberheid, en niet materialistische doelen na te jagen moeten kerken promoten dat je niet alleen jezelf moet verrijken, en minder consumptie en hebzucht propageren. De RK wereldkerk kan acties in het mondiale dorp (global village) coördineren tussen en binnen Azië, Afrika, Latijns Amerika en Europa.

Plaatselijk hebben kerken een diaconale zorgtaak en kunnen kerken meewerken aan bewustwording over de beschikbaarheid van milieuvriendelijke technologie zoals waterstoftechnologie. Bovendien kunnen ze klimaatvriendelijke bedrijven en partijen moreel ondersteunen, maar ook aanvullende financiering ter beschikking stellen voor verbetering van isolatie van gebouwen en zonne-energie, bovenop overheidsfondsen.

Concreet kunnen kerkleden en andere burgers in de winter een jas aanhouden in de huiskamer. In Chili doen ze dat al, want er is geen centrale verwarming voor de drie koude maanden in het jaar. Denk na over de eigen omgang met energie. Iedereen kan ook plasticvrij inkopen. Dat is nu lastig in de supermarkt, maar in de kleine winkels in b.v. de Kanaalstraat kan het wel, en het is goedkoper.

De besturen van de RK St. Martinusparochie, Oecumenische Janskerkgemeente Utrecht en het Comité Europadag Utrecht steunen het project en vervolgactiviteiten zijn al in voorbereiding. Lees het volledige verslag hier.

Boogers en Gerard

Klimaatpelgrimstocht doet Utrecht aan

Op vrijdag 8 oktober 2021 trok de (5e) internationale oecumenische klimaatpelgrimstocht door Utrecht. Zij werden in onze stad gastvrij ontvangen door de gezamenlijke kerken.

Bij het begin van de stad stonden pastoor Boogers en pastoraal werker Gérard Martens met enkele vrijwilligers de stoet van zo’n 90 pelgrims op te wachten. En in het oecumenisch Johannescentrum in Overvecht werden de pelgrims onthaald door het team van het centrum met broodjes en soep. Daar was ook gemeenteraadslid Jan Wijmenga (CU) aanwezig die namens de gemeenteraad de pelgrims toesprak. Hij vertelde dat burgemeester Dijksma de pelgrims aan het eind van hun tocht in Glasgow zal opwachten.

De pelgrimstocht is een initiatief van de protestantse en katholieke kerken en hulporganisaties in Duitsland en Nederland. De pelgrims willen met hun tocht aandacht vragen voor de klimaatproblemen in de wereld. Heel speciaal willen zij het belang van de Wereldklimaatconferentie 2021 in november in Glasgow promoten. Daar moeten afspraken op wereldniveau worden gemaakt om het klimaat snel en sterk te verbeteren. De conferentie is een vervolg op die in Parijs, waar een wereldwijde klimaatovereenkomst is gesloten.

De klimaatpelgrimstocht is begonnen in Polen en zal eindigen in Glasgow vlak vóór het begin van de klimaatconferentie. Aan de deelnemers van die conferentie zal een pakket aan voorstellen worden overhandigd namens de deelnemende kerken.

Klik hier (Engels) of hier (Nederlands) voor meer informatie over de klimaatpelgrimstocht.

 

* Uitgelichte foto: Pastoor Boogers en pastoraal werker Gérard Martens wachten de pelgrims op.
Bron: RK Diaconaat Utrecht
Winnaar Ariëns Prijs voor Diaconie 2 (verkleind)

Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2022 voor de zevende keer uitgereikt. Het Aartsbisdom Utrecht en de Stichting Het Ariëns-Comité vragen uw medewerking om de Ariëns Prijs 2022 opnieuw tot een diaconaal feest te maken.

De organisatoren hopen veel diaconale initiatieven op het gebied van caritas en diaconie in het aartsbisdom te ontvangen die het verdienen om eens in de schijnwerpers te staan, en juist ook voorbeeldig zijn en aldus tot diaconale navolging inspireren. Te nomineren zijn ook oecumenische initiatieven, of activiteiten voortkomend uit samenwerking met niet-kerkelijke organisaties.

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt uitgereikt op zaterdag 22 oktober 2022 in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Downloads:
– Brief bij folder Ariëns Prijs voor Diaconie 2022
– Folder Ariëns Prijs voor Diaconie 2022
– Aanmeldingsformulier Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

Het aanmeldingsformulier kan digitaal worden ingevuld en vervolgens (met in de bestandsnaam -een deel van- de naam van het project en onder vermelding van Inzending Ariëns Prijs voor Diaconie 2022) worden gemaild naar: ariensprijs2022@aartsbisdom.nl

De pagina (www.aartsbisdom.nl/AriensPrijs2022/) zal in de aanloop naar de uitreiking van de Ariëns Prijs op gezette tijden worden aangevuld.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl