Heilige grond 1

Boekje “Heilige grond” binnenkort ook online beschikbaar

In het kader van het Jaar van de Eucharistie (1 december 2019 t/m 22 november 2020) heeft kardinaal Eijk een brief geschreven, getiteld “Heilige grond”. Deze brief heeft als doel ‘ons verstaan en vieren van de Eucharistie en de betekenis van onze kerkgebouwen te verdiepen’, aldus Ronald Enthoven, hoofd Communicatie van de Aartsbisdom Utrecht. De tekst van kardinaal Eijk – die gericht is aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht – sluit uit bij de reeks catecheses over de Eucharistie die paus Franciscus vanaf 2017 heeft gegeven en bevat veel praktische aandachtspunten. U kunt deze brief – in de form van een boekje – binnen de kerklocaties van uw parochie vinden. De tekst zal op korte termijn ook digitaal verspreid worden en gepubliceerd worden op de website van het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl

HuisvanDominicus_Utrecht_interieur-res

Training voordracht voorgangers en lectoren

In de vieringen van onze geloofsgemeenschappen voeren veel mensen het woord, zowel professionele voorgangers als vrijwilligers. Dit varieert van het uitspreken van lezingen, psalmen, gebeden tot het geven van inleidingen en mededelingen. We mogen ons gelukkig prijzen met al die gemotiveerde mensen die deze taken op zich nemen. Dat neemt niet weg, dat in het openbaar spreken om onderhoud vraagt. Uit de gemeenschappen klinkt regelmatig de klacht: het was mooi, maar wat jammer, dat ik het niet goed kon verstaan. Dat heeft meestal niet zozeer te maken met de geluidsinstallatie of met het volume van de stem, maar veel meer met dictie en expressie en met de soort tekst.

Daarom organiseert het Huis van Dominicus voor de Utrechtse parochies een trainingsbijeenkomst met workshops voor voorgangers en lectoren op zaterdag 14 maart 2020 van 9.30-12.30 uur onder begeleiding van Ank Rinzema en Leny Beemer

Ank Rinzema is theaterwetenschapper, sinds 2004 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken jeugd en jongeren en gemeenschapsopbouw. Leny Beemer is (school)musicus en theologe, sinds 2008 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken vorming voor volwassenen en liturgie.

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12
Aanmelden uiterlijk 7 maart 2020 bij: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl, info@huisvandominicus.nl of bij secretariaat@katholiekutrecht.nl
Datum en tijd: zaterdag 14 maart, 9.30-12.30 uur
Locatie: Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

Bekijk hier het hele programma.

Sjoel-Utrecht-3-kl

Dag van het Jodendom 2020

Ik was jl. zaterdagochtend te gast in de Liberaal Joodse Gemeente te Utrecht, in het kader van de jaarlijkse dag van het Jodendom. Wij waren door het bestuur van de LJG uitgenodigd om hun sjabbat dienst mee te maken in de sjoel.

Voor mij een onvergetelijke ervaring geworden, die ik tot dan toe slechts kende vanuit de boeken.

De dienst werd geleid door Rabbijn J. Rookmaaker, die ons namens het bestuur een hartelijke welkom gaf aan het begin van de sjoeldienst en tijdens deze dienst steeds weer aanwijzingen gaf om ons als katholieke deelnemers nog meer thuis te laten komen. Hetgeen na afloop ook werd gememoreerd door Mgr. H. Woorts in zijn dankwoord.

Een dienst die ik kan typeren als heel betrokken met alle leden en aanwezigen; waar gezongen en gebeden wordt in het Hebreeuws. Allemaal inleiding op het hoogtepunt als de Tora rollen worden opgehaald in een gezongen ceremonieel en daarna door acht leden wordt voorgelezen met een Jad (zilveren bladwijzer).

Er werd gelezen uit Exodus hoofdstuk 2, wat mag verwijzen naar bevrijding en vrijheid. Voor het volk Israël uit Egypte door Mozes en nu ook in het bijzonder in 2020 o.a. Nederland 75 jaar bevrijding van de nazi’s en vrijheid gewonnen.

Voor elke voorlezer wordt aansluitend gebeden door de Rabbijn. Waarbij een van hen jarig was en voor haar wordt besloten met hartelijke groet: “mazzeltof”.

Na plechtig uitgerold te zijn wordt aan het einde van het voorlezen de Tora rollen weer ingepakt met alle aandacht en opnieuw feestelijk begeleidt met gebed en muziek terug geplaatst in de daarvoor bestemde kast.

Rabbijn Rookmaaker sprak inspirerende woorden in zijn verkondiging (of derasja) over die ene God (Yirat Eolohiem), waarbij een dialoog met de leden van de sjoeldienst plaatsvond. Met humor en meerdere inzichten op de vraag die hij stelde.

Dat de dienst ruim twee uur duurde was geen opgave voor mij maar eerder een vreugde.

Zoals de slotgebeden van de sjabbat klonken en we na afloop mochten delen in de vreugde van de maaltijd met prachtig gezongen gebeden ter opening en ter afsluiting opnieuw door de Gazan (zanger in de synagoge).

De gastvrijheid was steeds voelbaar en attent in dit gehele samenzijn.

Ik voelde mij gezegend door deze levende gemeenschap van de Liberaal Joodse gemeente.

Verbonden door de ene God van Israël.

pastoor Hans Boogers

* Uitgelichte foto: Sjoel Liberaal Joodse Gemeente te Utrecht (foto Aartsbisdom Utrecht)
2018-kks

Voortbestaan Kathedrale Koor Utrecht in gevaar

Wegens aangekondigde flinke bezuinigingen komt aan het eind van dit jaar het voortbestaan van het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) serieus in gevaar. Het KKU vreest dat de grote kwaliteit van het koor en haar unieke repertoire verloren zal gaan. Ook de verbinding met getalenteerde jonge zangers van de Kathedrale Koorschool van Utrecht kan dan niet langer gewaarborgd blijven. Om dit dreigend onheil af te wenden is het koor nu dringend op zoek naar middelen om ook na november 2020 op hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen voortbestaan.

Lees hier het hele persbericht over de situatie die bij het KKU ontstaat na de pensionering van dirigent Gerard Beemster aan het einde van dit jaar. Of kijk op de website van de KKU: www.kathedralekoorutrecht.nl

 

Continuation Utrecht Cathedral Choir In Danger
Due to the announced, major cutbacks at the end of this year, the continued existence of the Kathedrale Koor Utrecht (KKU) will be seriously threatened. The KKU fears that the superb quality of the choir and its unique repertoire will be lost. Also the connection with talented young singers of the Utrecht Cathedral Choir can no longer be guaranteed. In order to avert this disaster the choir is now urgently looking for means to be able to continue at the same quality level after November 2020.

Read here the entire press release.

gebed voor de eenheid

Gebedsweek voor de eenheid

Thema en gebed zijn voorbereid door de Kerken van Malta, naar het Bijbelboek Handelingen der Apostelen (28), waarin Paulus op weg naar Rome schipbreuk lijdt en “buitengewoon vriendelijk” ontvangen wordt door de bevolking van Malta. Actueel thema in tijd van vluchtelingen en asielzoekers. De Gebedsweek kent een lange traditie van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee, tot versterking van de onderlinge eenheid als leerlingen en volgelingen van Jezus Christus, geboren in deze wereld. Ook kerkelijk Utrecht neemt daaraan jaarlijks deel met vele vieringen.  Gezamenlijk begin op zaterdag 18 januari 19.00 uur in de Baptisten Silo-kerk Herenstraat 36.

Oecumenische gebedsdiensten in Utrecht:

  1. Zaterdag 18 januari om 19.00 uur in de Baptisten Silo-kerk, Herenstraat 36. Start door de Utrechtse Raad van Kerken.
  2. Zondag 19 januari om 17.00 uur in de Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, met pastoor Hans Boogers en dominee Hans Koops. Koor bestaande uit de cantorij van de Nicolaï en zangers van de Johannes – Bernardus.
  3. Elke dag van 20 tot 24 Januari om 12.45 uur in het Stiltecentrum, Godebaldkwartier 74 (Hoog Catharijne).
  4. Elke dag van 20 tot 24 Januari in één van de kerken van Overvecht (zie  usrk.nl > activiteiten > week van eenheid).
  5. Zaterdag 25 januari om 18.00 uur in de Antoniuskapel van de St. Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4.
  6. Zaterdag 25 januari om 18.30 uur in De Johannes-Bernarduskerk. Dominee Hans Koops en pastoraal medewerker Hans Harmsen gaan hierin voor. Het koor zal o.a. bestaan uit leden van de Nicolaïcantorij en zangers van de Johannes – Bernardus.
  7. Zondag 26 januari om 10.30 uur Pauluskerk met Tuindorpkerk. Willem de Zwijgerplantsoen 19, tuindorp.
Muzikale Thema Vesper 19 januari

Muzikale Thema Vesper

De volgende Muzikale Thema Vesper is op zondag 19 januari 2020 om 15.00 uur in de Aloysiuskerk en zal verzorgd worden door de Utrechtse Schola Martini.

De Schola Martini bestaat uit een zevental zangers die elkaar hebben leren kennen via het Utrechts Studenten Gregoriaans Koor (tegenwoordig: Gregoriaans Koor Utrecht) in de jaren dat dit koor geleid werd door Jan Boogaarts. Het repertoire in die periode bestond onder andere uit het Triduum Sacrum, paasspel van Egmond, vespers en wisselende gezangen van de H. Mis.

Al zo’n 30 jaar zingt de schola regelmatig op zondagochtend in de Utrechtse Sint-Catharinakathedraal. Daarnaast wordt ook af en toe op zondagochtend gezongen in Verzorgingshuis Tuindorp-Oost. Naast deze liturgische vieringen treedt de schola sporadisch op bij andere gelegenheden.

Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten, die van harte wordt aanbevolen.

nieuwe stagiaires.jpg

Katholiek Utrecht heeft twee nieuwe stagiaires

De stagiaires die in de parochie begonnen zijn stellen zich aan u voor:

Diyar Sarkis, een stagiair met bijzondere achtergrond

Zusters en broeders , graag wil ik u me voorstellen. Ik ben Diyar Sarkis (geboren 1970), student van de priesteropleiding Bovendonk. Begin december ben ik bij de katholieke parochies in de stad Utrecht als stagiair begonnen. Mijn stageperiode gaat twee jaar duren. Ik ben afkomstig uit Basrah in het zuiden van Irak en heb gewoond in Bagdad. In 1998 ben Ik als vluchteling naar Nederland gekomen. Ik ben sinds 2006 getrouwd met Dina en wij hebben een dochter Amy-Catharina (11 jaar oud) en een zoon Andy (2 jaar oud). Sinds 2007 wonen wij in Zeist.
Ik heb afgelopen september de bachelor Theologie afgerond aan de katholieke faculteit van Tilburg University (TST) te Utrecht, en momenteel volg ik in Bovendonk de priesteropleiding voor stage en vorming.
Door het patriarchaat Bagdad ben ik als kandidaat voor het priesterschap in de Chaldeeuwse gemeenschap in Nederland geroepen. De Chaldeeuwse kerk is gesticht in de eerste eeuw door apostel Thomas, en later door twee van de zeventig leerlingen H.Mari en H.Adday. Als christenen zijn wij vandaag de dag in Irak een minderheid. Door verschillende perioden van verdrukkingen daalt het aantal christenen in Irak voortdurend. De Chaldeeuwse kerk is in de laatste decennia vooral een kerk in diaspora geworden. Zij is de grootste christelijke gemeenschap in Irak en één van de nog zes oosters katholieke kerken in het Midden-Oosten. De oosters katholieke kerken hebben hun eigen patriarch maar erkennen de Paus als hoofd van de kerk. De Chaldeeuwse gemeenschap in Nederland is ontstaan in 2002. Zij heeft nu 6 geloofsgemeenschappen en groeit.
Naast mijn betrokkenheid bij mijn Chaldeeuwse moederkerk ben ik ook sinds 2003 in contact  met de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Ik ben blij dat ik bij jullie als zusters en broeders in de stad Utrecht mag werken en ik heb er zin in. Ik danken jullie van harte voor de gastvrijheid en steun.

Diyar Sarkis

Kennismaking met Gerben Volk

Mijn naam is Gerben Volk en voor mijn hbo opleiding geestelijke begeleiding mag ik mijn tweedejaarsstage lopen bij Gérard Martens. Van december tot en met mei zal ik deelnemen aan de activiteiten in de gemeenschap en ervaring opdoen in het pastoraat onder leiding van meneer Martens. Momenteel ben ik vierentwintig jaar oud, studeer aan de Fontys Hogeschool in de binnenstad van Utrecht en mag nog bij mijn ouders wonen. Uit eigen keuze ben ik twee jaar geleden rooms-katholiek geworden en probeer mijn eigen leven hierna in te richten. Centraal hierbij staat het belangrijkste gebod dat Jezus ons gegeven heeft: heb God lief en de naaste als uzelf. Hopelijk kan ik in het (pastorale) contact met u dat laten merken. Weet dat u me altijd vrijblijvend kan aanspreken. Vanuit mijn geloof heb ik ook een sterke interesse voor onderwerpen die zich focussen op vragen met betrekking tot zingeving. Als u deze interesse deelt of vragen hebt kunt u mij altijd aanspreken als het gaat over theologie, filosofie, geschiedenis of literatuur. Zowel mijn aspiratie om geestelijk begeleider te worden als mijn persoonlijke geloofsovertuiging, geven mij de inspiratie en energie die ik nodig heb om de mensen nabij te staan. Tijdens de activiteiten en gesprekken in de geloofsgemeenschap is het mijn hoop dat ik dat tijdens mijn stageperiode dat kan laten merken. Bij voorbaat wil ik mijn dank uitspreken voor het vertrouwen dat in mijn gesteld is door mijn stagebegeleider Gérard Martens en de mogelijkheid om stage te mogen lopen bij deze geloofsgemeenschap. Hopelijk ontmoeten we elkaar en kunnen we dan in gesprek gaan met elkaar.

Gerben Volk
Stagiair geestelijke begeleiding

olliebollen 2020

Rafaels oliebollen en Minimarkt festijn 2019

Dinsdag 31 december 2019 van 10:00 – 13:30 uur

Prijs: 5 stuks voor € 2,50

Het is na velen jaren niet meer weg te denken het oliebollen bakken en de Minimarkt in de Rafaëlkerk op 31 december van elke jaar en mag hiermee een traditie genoemd worden. Nadat de voorbereidingen zijn getroffen wordt vroeg in de ochtend van de 31 december gestart met het bakken van de oliebollen door de vele vrijwilligers onder bezielende leiding van Bert Vermeulen en Jos Sangers.

Nadat het in de begin jaren een festijn was wat vooral gericht was op de eigen geloofsgemeenschap is het in de laatste jaren uitgegroeid tot een dag die ook door veel mensen buiten de geloofsgemeenschap wordt bezocht. De ‘bakkers’ en de ‘kraamverkopers’ van de Rafaël geloofsgemeenschap willen daarom graag meer ‘‘verbinding’’ maken met de geloofsgemeenschappen van de St. Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochie. Ze nodigen u dan ook van harte uit om een bezoekje te brengen aan de minimarkt voor het kopen van een stuk waar u al jaren naar op zoek bent of te komen genieten van een vers gebakken oliebol met een bakje koffie of thee.

De opbrengt uit de minimarkt en de verkoop van de oliebollen wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten zoals vorig jaar een deel van de kosten voor bedevaart naar Kevelaar mee is gefinancierd.

Bestellen oliebollen

Voor gelovigen vanuit alle geloofsgemeenschappen is het mogelijk om oliebollen te bestellen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar fam.sangers@planet.nl met daarin u naam, adres en telefoonnummer en het aantal oliebollen wat u wilt bestellen. Verder is ook mogelijk door onderstaand formulier in te vullen en deze te bezorgen of op te sturen naar: Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht. De bestelling dient uiterlijk zaterdag 28 december 2019 binnen te zijn.

Afhalen: dinsdag 31 december tussen 11:00 tot 14:30, Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht.

Helpende handjes

In het kader van de verbinding met de geloofsgemeenschappen nodigen Bert Vermeulen en Jos Sangers u namens de ‘bakkers’ en kraamverkopers’ uit om een bijdragen te leveren aan deze dag. Dit kunt u doen door te helpen met het bakken van de oliebollen of verkopen tijdens de minimarkt op dinsdag 31 december 2019 of bij de voorbereidende werkzaamheden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jos Sangers. Tel: 06 554 829 09 (19:00 – 22:30 uur) of per email: fam.sangers@planet.nl

 

Mooie kleine spullen voor de minimarkt zijn welkom (geen meubels) U kunt deze inleveren bij de pastorie op dinsdag en vrijdag tussen 10:30 – 15:00 uur.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Ik bestel  _______              Stuks oliebollen á € 0,50 =  €

 

Naam:    _____________________________________________________

 

Adres:    _______________________________________________________

 

Postcode:__________      Plaats: ___________________________________

 

Telefoonnummer:______________________________________________

 

Ja, ik stel mij beschikbaar om te komen helpen, bel me voor het geven van meer informatie.

U kunt ook het bestelformulier hier downloaden.

Advenstmarkt

Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht steunen in adventsactie opvang Venezolaanse kinderen in Peru

Een half miljoen mensen is uit Venezuela gevlucht naar Lima hoofdstad van Peru vanwege politieke en humanitaire crises in hun eigen land.
Ze leven daar onder moeilijke omstandigheden. Veel moeders zijn alleenstaand en proberen via straatverkoop te overleven. Vooral de jongste kinderen lijden aan ondervoeding en veel kinderen aan traumatische ervaringen.
De organisatie ‘Warmi Huasi’ wat ‘Huis voor vrouwen’ betekent, pakt deze problemen aan. De ouders en verzorgers krijgen ondersteuning en begeleiding. Ook worden er twee kindercentra opgezet waar getrainde vrijwilligers specifieke opvang kunnen bieden!
De vluchtelingen kregen in Peru een tijdelijke verblijfsvergunning, maar blijken in de praktijk niet te worden geaccepteerd. Dat bemoeilijkt het opbouwen van een menswaardig.
Onze adventsactie steunt deze jonge gezinnen.
U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollectes of te doneren NL78 RABO 0181916525 t.n.v. Martinusparochie ovv Adventsactie 2019.  Dank u wel!

green-tree-plant-leaves-40896

‘Groene theologie’ wint prijs als theologische boek van het jaar

Groene theologie, geschreven door de Utrechtse theoloog Trees van Montfoort, heeft dit jaar de prijs gewonnen voor het theologische boek van het jaar.

Volgens het juryrapport is Groene Theologie “…een hyper-urgent en noodzakelijk boek. Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens.”

Wil je hier meer over weten? Op zaterdag 30 november is Trees van Montfoort te gast in het Graalhuis met een themadag over duurzaamheid. In de middag zijn er workshops van o.a. Marieke van Andel (WonderWandeling) en Marjolein Tiemens (Zonnelied van Franciscus).

Begeleiding: Trees van Montfoort, Marjolein Tiemens & Marieke van Andel

Datum: zaterdag 30 november

Tijd: 10.30 – 16.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur

Waar: Graalhuis, Nieuwegracht 51

Deelnemers: max. 25

Kosten: € 25 (incl. koffie, thee en lunch)

Aanmelden: vóór 28 november

http://www.degraalbeweging.nl/programma-s/180-om-al-wat-leeft-duurzaamheid-en-christelijke-spiritualiteit

Trees van Montfoort was eerder te gast bij Het Vermoeden op tv: zie https://www.npostart.nl/het-vermoeden/11-08-2019/VPWON_1307613

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
  
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
  
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.

3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19:00 uur in de Johannes Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.

  
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e en 3e donderdag van de maand: 19:00 uur: Dominicus Wereldwake
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
  
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
  
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
  
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
 
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
12:00 uurKapel zusters Waterstraat
18.30 uurCatharina
  
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl