Foto Romy Sloot

Jonge hemelbestormers – Romy Sloot

De nieuwe hemelbestormer is Romy Sloot. Ze studeert theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology, locatie Nieuwegracht, Utrecht. Daarnaast werkt ze als woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg en doet ze vrijwilligerswerk in de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein. Romy was een van de zes kandidaten afgelopen jaar voor de Jonge Theoloog des Vaderlands. Theoloog Erik Borgman gaat met Romy Sloot in gesprek over wat haar drijft en inspireert in studie en werk. Pianist Hannelore van Es zorgt voor de muzikale omlijsting. Deze aflevering wordt eind februari online gezet op www.huisvandominicus.nl.

* Foto: Romy Sloot
Staatsieportret-kardinaal-Eijk-2-l-465x300

Boodschap Veertigdagentijd: ‘Hoop doet eeuwig leven’

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd voor de Veertigdagentijd die Aswoensdag (14 februari) begint. In zijn Vastenboodschap getiteld ‘Hoop doet eeuwig leven’ sluit hij aan bij de SIRE campagne ‘Hoop doet leven’, die mensen aanmoedigt hun lichtpuntje te vinden. “Wij christenen hebben daarnaast een gezamenlijk en blijvend Lichtpunt waarop we onze hoop richten: Christus. Hij zegt immers Zelf: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh. 8,12),” aldus kardinaal Eijk.

Voor christenen geldt: hoop doet eeuwig leven, zo schrijft de aartsbisschop van Utrecht. “Want op Christus hebben wij onze hoop gevestigd en Hij is het die ons de weg wijst naar het eeuwig leven.” De Veertigdagentijd is een periode van onthouding, van inkeer, van verstilling. Kardinaal Eijk: “Gedurende deze veertig dagen kunnen we biddend onze hoop voeden. We bereiden ons voor op het Hoogfeest van Pasen, wanneer we vieren dat Christus de dood heeft overwonnen en ons daarmee is voorgegaan naar het huis van de Heer. Wij kunnen ons laten aanraken door Zijn licht – ook voor ons is de weg naar een nieuw en eeuwig leven mogelijk geworden.”

Dit hoopvolle christelijke perspectief van het eeuwig heil verdwijnt steeds meer uit de huidige geseculariseerde samenleving, zo signaleert kardinaal Eijk in zijn Vastenbrief. “Dat is misschien ook wel één van de verklaringen voor de zwaarmoedigheid van onze maatschappij: de troost die het geloof kan bieden, is bij velen onbekend; levensgeluk is tegenwoordig louter een individuele aangelegenheid geworden. Geluk is een kwestie van ‘nu of nooit’ want na de dood is er niets, zo is de overtuiging van menigeen. Wij christenen mogen echter vertrouwen op de woorden van Christus in het Evangelie van de derde zondag van de Veertigdagentijd, als Hij zegt dat Hij de tempel – Hij doelt op Zijn lichaam – in drie dagen zal doen herrijzen. ‘Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden, herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had’ (Joh. 2,22).”

Zijn christenen dan immuun voor het ongeluk? Uiteraard niet, zo benadrukt kardinaal Eijk. “Je hoeft maar op bedevaart naar Lourdes te gaan om te zien hoeveel lijden ook christenen te verduren kunnen hebben. Maar wij kunnen over ons verdriet in gesprek gaan met de Heer, wij kunnen onze pijn aan de voeten van Maria leggen en haar vragen ons verdriet bij de Heer te brengen. En we hebben de hoop dat er hierna een betere wereld op ons wacht, waar we bij de Heer mogen zijn.”
“Sterker nog: voor ons christenen is het lijden de weg naar de hoop. … Op Goede Vrijdag gedenken en vieren wij Jezus’ kruisdood, waardoor de vergeving mogelijk wordt van onze zonden, van alle wegen die ons van God vervreemden en die we zelf willens en wetens hebben bewandeld, als we daar berouw over hebben. Daardoor kunnen we ons eigen lijden in dat van Jezus laten opgaan en samen met Hem dragen. Jezus’ kruis is voor de christen de diepste reden tot hoop.”

De Vastentijd is een periode van ont-hechten, “van afstand nemen van datgene waaraan we gehecht zijn om ruimte en tijd te maken voor God. Iets dat veel van onze tijd en energie kost en daarmee een sta-in-de-weg kan vormen tussen ons en de Heer is onze mobiele telefoon en dan vooral de sociale media die we daarop gebruiken. Deze kosten niet alleen veel tijd, er zijn steeds meer aanwijzingen dat het veelvuldig gebruik ervan kwalijke effecten heeft,” aldus kardinaal Eijk.
“De Veertigdagentijd leent zich bij uitstek om het gebed te herontdekken dan wel te verdiepen,” aldus kardinaal Eijk. Dat vraagt vaak wel om een aanpassing en het loslaten van sommige gewoontes, om ruimte te kunnen maken voor het gebed. Kardinaal Eijk: “In de Veertigdagentijd kunnen wij de last van de gewoonte afwerpen. Althans, van de slechte gewoonten en deze vervangen door goede, zoals tijd nemen voor gebed en omzien naar de ander. In die zin kan de Veertigdagentijd fungeren als een leerschool, die ook na deze periode blijvende vruchten voortbrengt. Ik wens u van harte een hoopvolle en vruchtbare Veertigdagentijd toe.”

Lees hier de gehele Vastenboodschap van kardinaal Eijk.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.aartsbisdom.nl

Paus-Franciscus-kl-300x200-1

‘Wanneer God zich openbaart, begint de vrijheid’, boodschap paus Franciscus voor Veertigdagentijd

‘Wanneer onze God zich openbaart, begint de vrijheid.’ Met deze woorden opent paus Franciscus zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag, 14 februari begint. De paus maakt een vergelijking met het volk Israël, dat in het Bijbelboek Exodus door God als volgt wordt toegesproken: “Ik ben de HEER uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis” (Ex. 20, 2).

Het volk ontvangt vervolgens op hun tocht door de woestijn tien woorden als een weg naar vrijheid. ‘Wij noemen ze “geboden” en benadrukken daarmee de kracht van de liefde waarmee God zijn volk opvoedt. Het is immers een krachtige oproep, die tot de vrijheid. Deze blijft niet beperkt tot een enkele gebeurtenis, omdat zij rijpt onderweg’, schrijft paus Franciscus.

Zien en luisteren

Voor de paus is het wegtrekken uit de slavernij naar de vrijheid niet abstract maar concreet en hij noemt een eerste stap die gelovigen moeten zetten om ook hun weg door de Veertigdagentijd concreet te laten zijn. Die stap is de werkelijkheid willen zien, zoals ook God zich openbaart als een God die ziet en vooral luistert.

Paus Franciscus citeert de woorden van God: ‘“Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte, om het weg te leiden uit dit land naar een land dat goed en ruim is, een land van melk en honing” (Ex. 3, 7-8). Ook vandaag de dag bereikt de kreet van zoveel onderdrukte broeders en zusters de hemel. Laten wij ons afvragen: bereikt die kreet ook ons? Schokt die ons? Ontroert die ons?’ zegt de paus.

Handelen is ook stilstaan

De paus noemt de Veertigdagentijd een tijd om te handelen, en in de Veertigdagentijd is handelen ook stilstaan. ‘Stilstaan in gebed om het Woord van God te ontvangen en stilstaan zoals de Samaritaan, in tegenwoordigheid van de gewonde broeder. De liefde voor God en de naaste is één enkele liefde. Geen andere goden hebben is stilstaan bij de tegenwoordigheid van God, bij de naaste. Daarom zijn gebed, aalmoes en vasten geen drie onafhankelijke oefeningen, maar één beweging van zich openstellen, van zelfontlediging: weg met de afgoden die ons bezwaren, weg met de gehechtheden die ons gevangen houden.’

Door te vertragen en halt te houden, de contemplatieve dimensie van het leven, in de Veertigdagentijd te herontdekken, wordt nieuwe energie gemobiliseerd. ‘In tegenwoordigheid van God worden wij zusters en broeders, ervaren wij de ander met een nieuwe intensiteit: in plaats van bedreigingen en vijanden vinden wij reisgenoten. Dit is de droom van God, het beloofde land waarnaar wij op weg zijn, wanneer wij uit de slavernij wegtrekken, aldus paus Franciscus.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2024.

Kijk op vier.nu/feestdagen/Pasen voor meer inspiratie in voorbereiding op Pasen.

Sign Of The Cross Ash Cross Cross Aschermittwoch

Veertigdagentijd en Pasen: info en inspiratie op Vier.nu

Een belangrijke link op vier.nu gaat dan ook naar de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er in de Veertigdagentijd en met Pasen wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen.

De site vier.nu biedt onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen, tips voor het maken van een Palmpasenstok en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek.

Het artikel over Aswoensdag en het askruisje leest u op hier op vier.nu.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.aartsbisdom.nl

* Foto: Max Pixel
Vastenactie 2024 Zimbabwe

Vastenactie 2024

Vastenactie 2024 staat in het teken van een bijzonder project in Zimbabwe. De mensen van dit land merken dagelijks de grote gevolgen van de klimaatverandering: de droge periodes worden langer en heter en dan is het moeilijk om voldoende groente te verbouwen. De natte periodes zijn kort en hevig. Zo hevig, dat de regens grote overstromingen veroorzaken. Vastenactie wil kwetsbare families in het gebied ondersteunen met onder andere waterpunten met pompen aanleggen, de boeren leren hoe ze hun land effectiever kunnen bewerken – denk aan het gebruik van een zadenbank en het telen van inheemse rassen die beter tegen het lokale klimaat kunnen – en ze noodzakelijke materialen geven. Daarnaast wil Vastenactie de families extra middelen van bestaan geven, bijvoorbeeld door een aantal groepen naailes te geven.

Vastenactie in de St. Martinusparochie

Voor dit doel, het project in Zimbabwe, organiseren we weer een rommelmarkt voor en/of in de Augustinuskerk op zaterdagmiddag 23 maart van 13.30 tot 16.30 uur, gelijk na de dienst 12.00 uur.

De Pauluskerk zal de vrije gave na de maaltijd ‘met Paulus aan Tafel’ doneren aan deze doel.

 

 

synode logo 2021-2024

Vervolgtraject Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een speciale werkgroep, genaamd Landelijke Werkgroep Synodaliteit, gevraagd om te werken aan een vervolg in de Nederlandse kerkprovincie van het door paus Franciscus geïnitieerde synodaal proces ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Deze werkgroep heeft als opdracht om gespreksthema’s uit te werken waarmee men onder meer in de parochies vanaf medio februari 2024 aan de slag kan.

Dit heeft de Bisschoppenconferentie besloten nadat mgr. Hoogenboom in de plenaire vergadering van november uitgebreid verslag had gedaan over zijn deelname aan de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ in oktober 2023.

Het secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome publiceerde op 12 december een stappenplan op weg naar de tweede zitting van de Bisschoppensynode over synodaliteit die in oktober 2024 wordt gehouden. De Bisschoppenconferenties wereldwijd wordt gevraagd om in mei 2024 aan het synodesecretariaat te rapporteren over de vruchten van het synodaal proces in de plaatselijke kerken. Alle verslagen samen vormen input voor het werkdocument van de bisschoppenvergadering in oktober 2024 te Rome.

De Nederlandse werkgroep neemt ook deze richtlijn mee in de verdere voorbereiding. Ze heeft verder als opdracht een samenvatting aan te reiken van het synthesedocument van de Bisschoppensynode zoals die in oktober 2023 is gehouden. Het synthesedocument is voor dat doel ook zo snel mogelijk in het Nederlands vertaald. Deze Nederlandse vertaling is onder meer aan het secretariaat in Rome gezonden en inmiddels te vinden op de website van het synodesecretariaat. Verder is de vraag aan de werkgroep om materiaal te verzorgen ten behoeve van bijeenkomsten om op een goede manier met elkaar het gesprek in dialoog te kunnen voeren.

De landelijke werkgroep streeft ernaar om in februari parochies, religieuze ordes en congregaties en andere organisaties en instellingen die gesprekken organiseren, nader te informeren en uit te nodigen tot gesprek in dialoog.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit is zo breed en synodaal mogelijk samengesteld en bestaat uit de volgende personen:

Namens de Bisschoppenconferentie:
mgr. J. van den Hende
mgr. Th. Hoogenboom

Namens de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR):
abdis P. Fourmentin OCSO van de Abdij O.L.Vr. van Koningsoord

Overige werkgroepleden:
dr. K Schelkens, Tilburg School of Catholic Theology
pater dr. R. Steenvoorde OP
L. van Oordt
K. Bornhijm OP, van project Luisterend op Weg
rector dr. L. Hendriks, Grootseminarie Rolduc

Kijk hier voor de richtlijn op synod.va.

Download hier de Nederlandse vertaling van het synthesedocument van de Bisschoppensynode van oktober 2023.

* Bron: Aartsbidsdom.nl
askruisje_-_aswoensdag

Aswoensdag in de St. Martinusparochie

Hierbij een overzicht van de vieringen voor Aswoensdag 14 februari in de St. Martinusparochie:

 • Aloysiuskerk: 19.00 uur. Woord- en communieviering. Voorganger: F. Joosten.
 • Augustinuskerk: 12.00 uur. Eucharistieviering. Voorganger: J. van Dril osa.
 • Catharinakathedraal: 19.00 uur. Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.
 • Rafaëlkerk: 19.00 uur. Eucharistieviering. Voorganger K. Smits.
 • Dominicuskerk: 19.00 uur. Woord- en gebedsviering. Voorgangers E. Borgman en L. Beemer.
 • Johannes-Bernarduskerk: 19.00 uur. Woord- en communieviering. Voorganger H. Harmsen.
 • Pauluskerk: 19.00 uur. Woord- en gebedsviering. Voorganger J. Hettinga.
Relics-at-the-Grotto-lore

Reliek van Heilige Bernadette te zien in de Catharinakathedraal

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de reliek in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.

Bernadette Soubirous
De Heilige Bernadette Soubirous (1844 – 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

 

 

 

Rondgang
In Nederland bezoekt de reliekschrijn alle zeven bisdommen. Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor belangstellenden mogelijk om de reliek te vereren. Het programma van de rondgang ziet er vooralsnog als volgt uit:

 • Bisdom Roermond: 1 t/m 4 april
 • Bisdom Haarlem-Amsterdam: 5 t/m 8 april
 • Bisdom Rotterdam: 9 t/m 12 april
 • Bisdom Groningen-Leeuwarden: 13 t/m 16 april
 • Aartsbisdom Utrecht: 17 t/m 20 april
 • Bisdom Breda: 21 t/m 24 april
 • Bisdom Den Bosch: 25 t/m 29 april

Een nadere invulling van het programma per bisdom volgt.

Foto’s: Reliekschrijn voor de Grot in Lourdes. Dit is de schrijn die naar Nederland komt en twee portretten van Bernadette Soubirous.

* Bron: rkkerk.nl
Abdij Koningsoord 6

Aankondiging activiteiten Abdij Koningsoord

De zusters Trappistinnen van Koningsoord bieden dit jaar enkele bijzondere weekenden aan voor (jonge) gasten: twee stilteweekenden voor jongeren en twee-meeleefweekenden voor vrouwen die aan het kloosterleven willen proeven. De data zijn als volgt:

 • Van 23 t/m 25 februari en/of 27 t/m 29 september 2024: Meeleefweekenden, een ervaringsweekend voor alleenstaande vrouwen die denken aan een religieuze of specifiek monastieke roeping. Kosten: € 110,- inclusief maaltijden (reductie mogelijk).
 • Van 15 t/m 17 maart en/of 13 t/m 15 september 2024: Stilteweekenden voor jonge mensen, een weekend even weg uit de alledaagse druk van studie, werk en sociale media. Kosten: € 80,- inclusief maaltijden.

Wil je graag deelnemen aan een van de twee weekenden? Meldt u aan via de website van de abdij: adbijkoningsoord.org.

palmpasen-brady-leavell-H9Q5V_WPSdM-unsplash

Paasspel in de Aloysiuskerk

Doe je mee met kinderkoor?

Met Pasen zondag 31 maart om 9.30 uur spelen we met het kinderkoor tijdens de viering het Paasspel. Daarna gaan we naar de pastorie voor een eigen kinderviering. Doe je mee? We oefenen 4 keer: maandag 4, 11, 18 en 25 maart van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Je kunt meezingen als je al een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8).

Laat per mail even weten dat je komt: amg.de.groot@gmail.com of bel Annette: 030-2541243.

Wij zien je graag maandag 4 maart 2024 tijdens de eerste repetitie in de Aloysiuskerk: Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht of bij de viering.

Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor) en Annette de Groot

Santiago de Compostela istockphoto-Francisco Crusat groot

Reis Spanje 2024: Santiago de Compostela

U kunt mee gaan met een boeiende reis door Spanje via o.a. Avila, Burgos, Leon, Ponferrada en Santiago de Compostela. Bijzondere cultuur en rijke geloofsgeschiedenis. Het is een groepsreis en voorwaarde daarbij is dat u goed kunt wandelen.

Pastoor Hans Boogers begeleidt deze reis vanuit de St. Martinusparochie en wordt verzorgd vanuit Drietour; reizen die inspireren. U kunt meer lezen via de onderstaande link: Maatwerkreis Spanje o.lv. Dhr. H. Boogers (drietour.nl).

Bij nadere vragen kan pastoor Hans Boogers u behulpzaam (h.boogers@katholiekutrecht.nl) zijn.

Download hier de informatiefolder Spanjereis 2024 (PDF).

* Foto: Santiago de Compostela, gemaakt door Francisco Crusat (istockphoto)
Comunita-di-SantEgidio

Gebed van Sant’Egidio in de Augustinuskerk in Utrecht

Vanaf vrijdag 2 februari vindt het tweewekelijkse avondgebed van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Utrecht plaats in de onlangs gerestaureerde Augustinuskerk. Voor deze gelegenheid zal Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio in de Lage Landen, op 2 februari om 20.00 uur voorgaan in het gebed. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting.

De Gemeenschap van Sant’Egidio (www.santegidio.nl) bestaat uit mensen die samenkomen voor een gemeenschappelijk avondgebed en vriendschap sluiten met de armen en kwetsbaren van de stad en zich inzetten voor de vrede.

In Utrecht is er vanaf februari iedere eerste en derde vrijdag van de maand om 20.00 uur een gebed in de Augustinuskerk. Daarnaast bezoekt Sant’Egidio in deze stad trouw eenzame ouderen in een woonzorgcentrum. Jongeren van de Gemeenschap hebben vriendschap gesloten met alleenstaande jonge vluchtelingen.

De afgelopen tien jaar was de Gemeenschap van Sant’Egidio welkom in de kapel van de zusters Augustinessen van Sint Monica. De Augustinuskerk even verderop is eind 2023 na vele jaren van restauratie heropend en biedt naast de eigen parochiegemeenschap nu dus ook plaats aan de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Eind 2023 ontving Sant’Egidio de Mantel van Sint Maarten, een stimuleringsprijs vanuit de kerken in Utrecht, voor de hoop die het werk van de Gemeenschap biedt aan nieuwe generaties.

Paus Franciscus Urbi et Orbi 2023

Het jaar van paus Franciscus op katholiekleven.nl

Aan het eind van 2023 blikte katholiekleven.nl uitgebreid terug op het afgelopen jaar van paus Franciscus. Met een verslag en een serie foto’s wordt in vier afleveringen teruggekeken op alle activiteiten van de paus. Dit gebeurt per kwartaal; alle delen (1 t/m 4) zijn terug te zien op katholiekleven.nl.

* Foto: Paus Franciscus sprak op zondag 9 april zijn traditionele ‘Urbi et Orbi’-paasboodschap. Het Sint-Pietersplein en de loggia waar de paus zijn boodschap uitsprak, waren versierd met bloemen uit Nederland. (Foto: © Vatican Media).
augustinus-buiten

Vrijwilligers gevraagd voor Kerken Kijken

De gerestaureerde Augustinuskerk mag gezien worden! Daarom willen we in 2024, na acht jaar afwezigheid, ons weer aansluiten bij Kerken Kijken Utrecht. Stichting Kerken Kijken organiseert gedurende de zomermaanden de bezichtiging van 12 kerken in de binnenstad van Utrecht.

Bezoekers en toeristen kunnen dan de kenmerkende architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschatten van deze kerken beleven. Het Augustinusberaad zou het fijn vinden als onze kerk, net als vroeger, in de zomerperiode vijf middagen per week open is voor geïnteresseerd publiek (dinsdag t/m zaterdag). Maar dat is niet mogelijk zonder
enthousiaste vrijwilligers!

Vrijwilligers, die als gastheer/gastvrouw bezoekers welkom heten, die wat kunnen vertellen over de bezienswaardigheden, die evt. met iemand of een groepje meewandelen in de kerk. Lijkt het u leuk om hier een bijdrage aan te leveren? Kom dan het team van vrijwilligers in de St. Augustinuskerk versterken! Van een  vrijwilliger wordt verwacht dat deze gemiddeld één een middag per 14 dagen beschikbaar is. U bent steeds met minstens twee vrijwilligers aanwezig in de kerk. Het seizoen begint in juni en duurt tot begin september (open Monumentendag). U wordt vrijwilliger bij Kerken Kijken Utrecht. Deze stichting biedt ook een inwerkprogramma voor nieuwe vrijwilligers.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Paul Sprang (koorlid en vrijwilliger bij Kerken Kijken) tel. 06-29397864 . Of bezoek de website www.kerkenkijken.nl.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl