Burnand,Eugene (1850-1921)

Pastorale visie en werkplan

Het pastoraal team van de drie parochies heeft een pastorale visie voor de katholieke gemeenschap in de stad ontwikkeld en dat ook vertaald in een concreet werkplan. Op woensdag 14 maart is een parochieavond waar iedereen van harte welkom is om over visie en werkplan mee te praten. De avond vindt plaats in de Rafaelkerk van 19.30 -21.30 uur.
Om de tekst van de visie en de werkplan te zien, klikt u hier.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Groep voor singles

Met het krimpen van het aantal praktiserende katholieken in Nederland heeft zich in de loop der jaren een probleem ontwikkeld: hoe komen (jonge) gelovigen aan een gelijkgestemde man/vrouw? Het zijn vaak de wat introverte types die niet van grote gezelschappen houden en daardoor minder contacten leggen. Mensen die graag eerst de kat uit de boom kijken en liever een een-op-een gesprek voeren.

Er zijn ook weduwen en weduwnaren, al dan niet met kinderen, die eenzaam zijn, of mensen wiens huwelijk nietig is verklaard, alleenstaande moeders of vaders, die graag een huwelijksband zouden willen aangaan en mogelijk katholieken in spe.

Daarom is er bij ons het idee ontstaan om ons voor deze groep in te zetten. Wij denken dan aan het uitnodigen van een gelijk aantal mannen en vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep (30 t/m 45 ongeveer) voor bijvoorbeeld een gezellige boswandeling met eventueel halverwege een lunch. Zo kunnen mensen elkaar op een natuurlijke, ongedwongen wijze leren kennen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met: spontaneous.meeting@gmail.com

de-zeven-sacramenten-61470542

Sacramenten

Eerste Communie

Aloysius

Het Eerste Communieproject bestaat uit ongeveer tien bijeenkomsten. Samen gaan de kinderen op reis en ontdekken Jezus, waarom Hij het laatste avondmaal heeft gevierd en waarom wij dat nog steeds doen! Het project is vooral geschikt voor kinderen van groep 4 en5 van de basisschool. De voorbereiding start na de Kerstvakantie, de meeste bijeenkomsten zijn op zondagochtend om 9.30 uur tijdens de Eucharistieviering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eerste Communie via het mailadres communieproject@gmail.com
Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4.

Johannes-Bernardus

Begin januari wordt de voorbereiding gestart voor jongens en meisjes vanaf groep 8. Er zijn acht zondagochtenden gepla nd en daarbij ook twee ouderbijeenkomsten.
Algemene informatie wordt gegeven op donderdag 11 januari om 19.30 in het kerkcentrum. De viering van de eerste communie is op zondag 22 april 2018
Aanmelden en informatie bij Hanneke Wallenburg, 06 – 41 03 47 66 of hannekewal@hotmail.com
Johannes Bernardus, Oranje Nassaulaan 2.

Dominicus

De Eerste Communie vindt plaats om 10.00 uur op zondag 22 april 2018. Het voorbereidingstraject is in principe voor kinderen van groep 4 en 5. De voorbereidende bijeenkomsten rond het Eerste Communieboekje worden gehouden op vrijdagmiddagen van 15.30-17.00 uur in de Dominicuskerk of de Antoniuskerk (locatie wordt nog gekozen) van 12 januari t/m 20 april, met uitzondering van de schoolvakanties. Het traject wordt georganiseerd en begeleid door de pastoraats-groepen van Dominicus- en Antoniuskerk en een pastor van de Ludgerusparochie.
Aanmelden kan per email secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch 030 -293 52 45 (9.00-12.00 uur).
Dominicus, Palestrinastraat 1.
Antonius, Kanaalstraat 200.

Vormsel

Begint met een informatieavond voor ouders (waar we over de inhoud van het project vertellen en praktische afspraken maken) op maandagavond 8 januari 20.00 uur in het pastoraal centrum Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4. Als je mee wilt doen, kun je dat doorgeven via de e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of telefoon 030 – 254 61 47.
Pastoraal centrum Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4.

tanzania2

Bericht uit Tanzania

De gemeenschap van de Jacobus in Zuilen heeft de uitbreiding van de kerk in Maisome in Tanzania. Hun gaven zijn goed terecht gekomen:

‘Namens de katholieke gemeenschap van Maisome wil ik alle mensen van de Jacobuskerk in Zuilen hartelijk bedanken voor de steun van € 355,= In Tanzaniaanse shilling is dat 839.690,=. Na ontvangst van dit geld heeft de kerk 44 zakken cement gekocht. Dit cement werd ontvangen op 1 oktober 2017 zoals je kunt zien op de foto.

Na ontvangst van het cement moest de kerkgemeenschap gaan organiseren hoe zij bakstenen kon maken. Zij verdeelde  de leden van de kerk in 8 groepen. Iedere groep moest van 5 zakken cement bakstenen maken. Een zak cement betekent 25 bakstenen. Dus ieder groep maakte in totaal 125 bakstenen. Op 18 november had men van 25 zakken cement in totaal 625 bakstenen gemaakt.

Op de foto zie je hoe een groep bakstenen aan het maken is. De groep die aan het werk is moet  er voor zorgen om zand en water te brengen. Ook moeten de bakstenen gedurende zeven dagen nat
gehouden worden om uit te harden.

Als leden van de Maisomekerk danken wij jullie heel hartelijk  voor jullie welgemeende steun. Moge God jullie zegenen. Ieder die ons nog wil helpen in van harte welkom.

Wij wensen jullie sterkte op dit moeilijke moment nadat jullie kerk is verkocht. God zal jullie helpen zodat jullie een sterke gemeenschap blijven en het werk van God verrichten.

Peter Laurian

07364-1 Utrecht - Ned Hervormde kerk - Marcuskerk

Afscheidsviering Marcusgemeente

Hoograven neemt afscheid van de protestantse Marcusgemeente. Dit gebeurt met een afscheidsdienst in de Marcuskerk op 7 januari om 10.00 uur. Vanaf 14 januari vormt de Marcuskerk samen met de Nicolaikerk een nieuwe gemeente, met op elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Grote Marcuszaal. Opgeven: scriba@marcuskerk.nl

Marcuskerk, Wijnesteinlaan 2.

paterton

In Memoriam: Een prachtige jeugd dankzij pater Ton

Op 12 december is pater Ton Wilmering S.J. overleden in Nijmegen. Hij is 86 jaar geworden. Van 1964 tot en met 1975 was hij betrokken bij de Aloysiuskerk. Hij heeft zich onder meer ingezet voor het jongerenpastoraat. Hij richtte jongerengroepen (JA) op en daaruit kwam Mixtuur voort, een jongerenkoor ter ondersteuning van zijn beatmissen. Hij liet het koor zelfs een plaatopname maken ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Aloysiuskerk. Tot op vandaag zingt Mixtuur in de Aloysius.

Samen met een groep jongeren zorgde hij ervoor dat het kolenhok onder het hoofdaltaar werd uitgegraven. In de kelder werd een jongerensoos ingericht, die eerst PB7 heette en later De Kwek werd genoemd en die iedere zaterdagavond open was.

Heel wat jongeren van toen bewaren mooie herinneringen aan de vele uren die daar werden doorgebracht met dansen, discussiëren en natuurlijk een lekker drankje. Parochiane Ria van Leeuwen, een van hen, bleef contact met hem houden en raakte met hem bevriend. Zij denkt met grote dankbaarheid aan hem terug: ‘Pater Wilmering heeft honderden jongeren een prachtige jeugd bezorgd!’

Op 18 december is afscheid genomen van pater Wilmering met een uitvaartmis in de Sacramentskerk in Nijmegen. Na de begrafenis op Jonkerbosch kwam het tot een spontane reünie van vrienden van vroeger en werden er vele verhalen over deze bijzondere man uitgewisseld.

DSNY-IMX0AADbwb

Biografie

Het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen heeft al meer dan veertig bijzondere biografieën van opmerkelijke rooms-katholieken gepubliceerd. In december 2017 is de biografie van Yosé Höhne-Sparborth aan deze eregalerij toegevoegd: ‘Ik pas niet en God ook’.

Höhne Sparborth (1946) trad in 1965 bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind. Ze was onder meer betrokken bij de Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeentes en de Acht Mei Beweging. Vanaf 2014 reist zij regelmatig naar Irak om de vredesprojecten van bisschop Mirkis te ondersteunen. Daarnaast is zij sinds 2011 actief in de Antoniuskerk in de wijk Lombok. Ze zet zich als voorganger in voor het stadsklooster Antonius.

DSCN2007

Vastenactie van dit jaar

De parochies in Utrecht ondersteunen voor een aantal jaren het werk van bisschop Mirkis in Irak. Hij zorgt ervoor dat jongeren van elke herkomst (Christen, Moslim, Jezidi) kunnen studeren. Zo bouwt hij aan nieuw leiderschap voor een nieuwe samenleving in Irak. Dit jaar is het project door de Vastenactie landelijk omarmd. Daardoor worden de bijdragen van parochianen in Utrecht verhoogd met 50% uit de algemene fondsen van de Vastenactie. Zo is uw euro dus 1,50 waard!

Meer informatie kunt u hier vinden.

augustinus buiten

Stand van zaken Augustinus kerk

De Augustinuskerk aan de Oudegracht (gebouwd in 1850, Rijksmonument) is al sinds het najaar van 2016 dicht. Een geplande verbouwing werd ruw verstoord doordat een stuk van het gewelf naar beneden kwam. Dat maakte inspectie en onderzoek nodig. Daarbij stuitte men in eerste instantie op een asbestprobleem dat moest worden opgelost. In de laatste maanden van 2017 is het onderzoek naar het gewelf afgerond. Het rapport daarover zal duidelijk maken hoe ingrijpend verder onderhoud nodig is.

Wapen_Bisdom_Utrecht

Eén bestuur voor drie afzonderlijke parochies.

Met ingang van 1 november heeft de bisschop van Utrecht besloten voor de drie parochies die op weg zijn naar een gezamenlijke toekomst één parochiebestuur te benoemen (personele unie). Terwijl de drie parochies nog wel zelfstandig blijven bestaan, is er alvast één bestuur vanuit de verwachting dat over enige tijd de fusie van deze parochies een feit zal zijn.

download

St Antoniuskerk aan eredienst onttrokken

Binnenkort zal de Antoniuskerk in Lombok aan de eredienst worden onttrokken. De Antoniuskerk uit 1903 is een rijksmonument. Het besluit is in goed overleg met de parochianen genomen. Nadat de aartsbisschop het decreet tot onttrekking aan de Goddelijke eredienst heeft ondertekend is de weg vrijgemaakt voor het verkopen van de kerk. Rond de Antoniuskerk is een groep actief met het voorbereiden van een stadsklooster.

Het parochiebestuur is bezig met het ontwikkelen van een meerjarenplan voor de toekomst van de kerkgebouwen in de drie parochies. De verwachting is dat dit plan in april gereed zal zijn.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl