Dominicus

Sint Dominicuskerk 

Palestrinastraat 1
3533 EH Utrecht
tel. 030 293 52 45 (op werkdagen tussen 9 en 12 uur)
Website: www.dominicuskerkutrecht.nl
E-mail: info.dominicus@katholiekutrecht.nl en info@huisvandominicus.nl

Overzicht vieringenLiturgieCatecheseDiaconie

Vieringen

Vieringen zijn ‘s zondags om 10.00 uur. De Mariakapel is op werkdagen tussen 9 en 18 uur geopend.

Op vrijdagen (behalve ‘s zomers) om 10.00 uur: Eerste Vrijdagviering in de dagkapel. Op dinsdagochtend is er wekelijks om 9.30 uur de wereldwake, een moment van gebed en bezinning rond een wereldkaart en wat er in de wereld gebeurt; in de zomer is er geen wereldwake. Begin 2021 maakten we een videovorm van de wereldwake.

Sinds Advent 2020 is er een dagelijks getijdengebed met lauden en vespers. U vindt de gebedstijden op de site van het Huis van Dominicus.

Over ons

De Dominicuskerk – ingang aan de Händelstraat – is in 1951 gebouwd als parochiekerk in de wijk Oog in Al met een stadsklooster van de orde der dominicanen. Vanaf 1 januari 2011 behoorden we met onze geloofsgemeenschap tot de Sint Ludgerusparochie, en sinds Advent 2020 tot de Sint-Martinusparochie.

Voor het mededelingenblad van de Dominicuskerk klikt u hier.

Nieuws

Liturgie

Als geloofsgemeenschap komen we graag in vieringen bij elkaar om samen ons dagelijkse leven met alle vreugde en pijn, met alle vragen en twijfels, in Gods licht te plaatsen en daardoor nieuwe inspiratie op te doen. Op de feestdagen van grote dominicaanse heiligen als Dominicus Guzman, de stichter van de dominicanen, Thomas van Aquino, Albertus de Grote en Catharina van Siena vieren wij zoveel mogelijk eucharistie, om naar het voorbeeld van Jezus Christus het Woord en de Tafel te delen als symbool en beleving van ons eigen gedeelde leven met anderen. In de vieringen van Woord-Gebed-Zang worden we aan onze doop herinnerd. De vieringen op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur.

We zoeken in gebedsdiensten en meditaties aandacht en stilte om te raken aan het Geheim van ons leven, om in de diepte van ons zelf te luisteren naar wat waar en echt is. In alle vieringen hopen we in woorden en gebaren, in symbolen en rituelen op het spoor te komen van Gods aanwezigheid midden in ons leven van alledag, om ons zo steeds weer bemoedigd en gedragen te weten.

U vindt meer informatie over de vieringen op de website van de Dominicuskerk. Praktische informatie vindt u hier in het overzicht van de vieringen.

Vieringen

Op zondagen

*zondag 10.00 uur in de kerk – na afloop ontmoeting met koffie

Wereldwake

*dinsdag 9.30 uur in de kerk – ‘s zomers is er geen wereldwake

Eerste Vrijdagviering

*eerste vrijdag van de maand 10.00 uur in de dagkapel: viering van woord en gebed – na afloop ontmoeting met koffie

Bid & Breakfast – momenteel in de vorm van Bid & Ontvang

*eerste zondag van de maand 10.00 uur

Lauden met de Schola Dominicana – viering van woord, gebed en gebaar

*derde zondag van de maand 10:00 uur

 

Dagelijks getijdengebed

Vanaf Advent 2020 is er een dagelijks getijdengebed met lauden en vespers. U vindt de gebedstijden op de site van het Huis van Dominicus.

 

Vieringen Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen

*in de Advent en Vastentijd

woensdag 19.00 uur: Vespers in de dagkapel

Zie voor de actuele planning Vieringen op feestdagen

 

Eerste Vrijdagvieringen

Op elke eerste vrijdag van de maand vindt in de dagkapel van de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte viering van woord en gebed plaats. We zingen enkele liederen en er wordt uit de Schriften gelezen. In een korte overweging staat de voorganger stil bij de woorden uit de Bijbel. De Eerste Vrijdagviering biedt een moment van bezinning en samen vieren in kleine kring aan het begin van iedere maand. In de zomer vervallen deze vieringen.

 

Wereldwake

Op dinsdagmorgen houden we wekelijks – behalve in juli en augustus – om 9.30 uur een korte wereldwake. Er klinkt muziek en een treffende tekst wordt uitgesproken. We overwegen in stilte het gehoorde, en al dan niet met eigen woorden kan men een lichtje plaatsen op een grote wereldkaart. Leden van de Andreascommuniteit van Utrechtse lekendominicanen verzorgen deze vieringen.

 

Andreasviering

Op de derde zondag van de maand – behalve in de zomer – vieren we om 10.00 uur in de vorm van feestelijke lauden met muziek van de Franse dominicaan André Gouzes, veelal met Nederlandse vertalingen van Henk Jongerius. Leden van de Andreascommuniteit houden een korte meditatie en spreken voorbeden uit.

Overzicht vieringen

Informatie over de vieringen op feestdagen, de Advent en Veertigdagentijd staat op de pagina Vieren op feestdagen. De meest actuele en complete informatie over vieringen vindt u in de wekelijkse mededelingen. De activiteitenagenda van het Huis van Dominicus vermeldt de overige activiteiten in kerk en pastorie. Op de kerksite staat aan de rechterzijde een weekoverzicht van de vieringen en het getijdengebed.

Februari

Vrijdag 2 februari, 10.00 uur: Eerste Vrijdagviering in de dagkapel
Voorganger: Leny Beemer, lekendominicaan

Zondag 4 februari. Maria Lichtmis, 10.00 uur: Bid & Breakfast

Zondag 11 februari, Zesde Zondag door het jaar, 10.00 uur: Rucharistieviering met zang door cantores; voorganger: Stefan Magnus o.p.

Woensdag 14 februari, Aswoensdag, 19.30 uur: Viering van inkeer, met zang door cantores; voorgangers: Leny Beemer en Erik Borgman, lekendominicanen

Zondag 18 februari, Eerste Zondag van de Veertigdagentijd, 10.00 uur: Andreasviering met zang door de Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer; voorganger: Otto Vervaart, lekendominicaan

Zondag 25 februari, Week van gebed voor de Eenheid der Christenen, 10.00 uur:  Eucharistieviering met zang door cantores; voorganger: Jozef Essing o.p.

laatste wijziging: 1 februari 2024

Catechese

Leren

Leren is misschien niet het eerste woord dat met geloven te associëren valt, maar het hoort er wel degelijk bij. Wie gelooft hoeft zijn verstand niet thuis te laten, want kennis kan je geloof versterken. In de Dominicuskerk krijgt dit op verschillende manieren vorm. Er zijn activiteiten voor kinderen, zowel in de vorm van kindercatechese als van voorbereiding op sacramenten als de doop, de eerste communie als het vormsel. De Dominicuskerk werkt samen met de Dominicusschool. Voor volwassenen is er een eigen programma dat met name vorm krijgt in gespreksgroepen en thema-avonden. Onder het kopje Leren vindt u op de site van Dominicuskerk voor verschillende onderwerpen aparte pagina’s.

Eerste Communie 2020

In januari 2020 begint de voorbereiding van de Eerste Communie op zondag 13 september 2020.

Misdienaars

Als kinderen hun Eerste Communie hebben gedaan, kunnen ze misdienaar worden. Misdienaars ondersteunen de zondagviering op het altaar. Zij worden eens in de twee maanden ingezet, en zij hebben natuurlijk een maal per jaar het misdienaarsuitje.

Kindercatechese en sacramenten

Kindercatechese krijgt tevens vorm in de voorbereiding op de sacramenten van de communie en het vormsel. Op de betreffende pagina’s van de site valt daarover meer te lezen. Ook de voorbereiding op het doopsel behoort tot de catechese.

Contact met de Dominicusschool : School in de kerk

Elk jaar komen alle groepen van de Dominicusschool naar de kerk. In een korte rondleiding, ongeveer een half uur, krijgen zij dan een deel van de kerk te zien. Er wordt wat uitgelegd en een verhaal verteld. De kinderen krijgen ook gelegenheid vragen te stellen. Het parochienieuws dat voor de Dominicusschool van belang is, wordt overgenomen in de nieuwsbrief van de school en op de website http://www.ksu-stdominicus.nl. Samen met de Dominicusschool steunen we ook ieder jaar een goed doel. De opbrengst van onze projecten wordt door Cordaid Vastenaktie verdubbeld.

Volwassenencatechese

Op vele momenten in ons leven leren we van alles. Behalve door school en opleiding worden we ook gevormd door de wereld waarin we leven en door mensen om ons heen. In die ontwikkeling stellen we ons steeds weer vragen, willen we begrijpen wat de betekenis is van wat we ervaren. We zoeken vooral ook naar de zin van dit alles. Religie en geloven kunnen in dat proces een belangrijke plaats hebben, misschien wel belangrijker dan we ons vaak realiseren. Geloven is geen pakketje waarheden. Geloven ontwikkelt zich als we met onze vragen op weg willen gaan samen met anderen, zoekend naar antwoorden. Op die zoektocht kunnen we elkaar helpen.

Dominicusleesgroep

Telkens wordt een inspirerend, leerzaam of intrigerend boek rond theologie, kerk en samenleving gelezen en besproken in een open sfeer. Elke eerste dinsdagavond van de maand om 20.00 uur komt ieder wie mee wil doen bij elkaar in de kapel van de Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 rond een van de hoofdstukken.

Meditatie-avonden

Meditatie kent veel verschillende vormen maar heeft altijd te maken met stilte, met concentratie en loskomen van je gedachten. Dit klinkt gemakkelijk, maar vraagt in de praktijk oefening en discipline. Wie daar tijd en ruimte voor maakt, ontdekt dat er langzaam maar zeker meer aandacht komt om te leven in het hier en nu. Gaandeweg daal je af van je hoofd naar je hart. Wat altijd terugkomt in een gesprek met mensen die kiezen voor meditatie is het verlangen naar stilte, een verlangen om aandachtiger te leven of een verlangen naar rust. Maar ook een verlangen om dichter bij de bron van het bestaan, de Bron van het leven te komen. Christelijke meditatie is een weg om ontvankelijk te worden voor de aanwezigheid van God in je leven. Sinds 2019 worden deze avonden verzorgd door theologe Marian Geurtsen

Diaconie

Zorg in vele vormen

Voor elkaar zorgen is voor de kerk niet iets nieuws. Het oude woord diaconie betekent: zorg, hulp, dienstbaarheid. Het woord diaconie heeft echter ook de betekenis van ondersteuning in het dagelijkse leven. Diaconie beoefenen kan dus betekenen: jezelf dienstbaar opstellen ten aanzien van mensen in nood. Maar het kan ook betekenen: contacten leggen met bijvoorbeeld instanties, bemiddelen tussen mensen onderling, vervoer naar en van de kerk, het brengen van de H. Communie thuis, de wekelijkse collecte, het gezamenlijk koffiedrinken na de vieringen. We vergeten ook de wereld niet: missie, ontwikkeling en vrede krijgen sinds jaar en dag aandacht, onder andere in projecten samen met de Dominicusschool. Onder het kopje Zorgen op de site van de Dominicuskerk vindt u webpagina’s met meer informatie.

Missie, ontwikkeling en vrede

De M.O.V. houdt zich bezig met ontwikkelingsvraagstukken, geeft aandacht aan de inhoud van de Missie en organiseert activiteiten rond de Vredesweek, Solidaridad en Vastenactie. Eenmaal per twee jaar steunt deze groep één project in een ontwikkelingsland, waarvoor zij geld inzamelt. Ook begeleidt en steunt de groep twee priesterstudenten in ontwikkelingslanden, namelijk India en Sri Lanka. Uw giften voor de MOV kunt u overmaken op rekening NL 12 INGB 0 001726986 ten name van: Missiefonds St. Dominicus Utrecht.

Huisbezoek

Binnen de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk bestaat al een aantal jaren een bezoekersgroep voor alle parochianen die behoefte hebben aan contact.

Ziekenbezoek en ouderenzorg

Deze dienstbaarheid richt zich allereerst op de mensen die aandacht en steun nodig hebben in onze naaste omgeving. Op de eerste plaats zijn dat de zieken en de ouderen in onze gemeenschap. De bezoekgroep wil van harte mensen die dit op prijs stellen van tijd tot tijd bezoeken. Het helpt ons als u laat weten wie aandacht verdient, uzelf, als vriend of buur of familie.

Parochiële Caritas Instelling

Helpen als de nood hoog is, dat is het doel van de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.). Er wordt niet zo vaak meer een beroep op deze instelling gedaan omdat er een uitgebreide sociale wetgeving bestaat. Helaas blijkt toch nog dat die regelgeving niet altijd toereikend is. De P.C.I. biedt ondersteuning onder andere:
– in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
– aan mensen die in nood verkeren
– aan dak- en thuislozen
De P.C.I. werkt samen met de andere soortgelijke instellingen van de andere parochies in de stad Utrecht binnen de RK Diaconie.