banner11

Missio vraagt in Wereldmissiemaand aandacht voor Kerk in Guinee

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ Met dit citaat uit het Bijbelboek Handelingen (4,20) voert Missio dit jaar campagne voor Wereldmissiemaand. Op 24 oktober is het Missiezondag. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de Kerk van Guinee voor het voetlicht.

Jonge Kerk
De geschiedenis van de Kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de Kerk veel verbeterd. De Kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil het pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

cover_Querida_Amazonia-bgs

Kerkelijke Documentatie 2 met onder meer ‘Querida Amazonia’

De postsynodale exhortatie van paus Franciscus naar aanleiding van de bijzondere Bisschoppensynode over de Amazoneregio werd gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020. Deze exhortatie is nu beschikbaar in een door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling in de serie Kerkelijke Documentatie.

De titel van de postsynodale exhortatie is Querida Amazonia, wat Geliefde Amazone betekent. De paus vraagt in deze brief om een nieuw begin voor de Amazone, vanuit een levendig en geïncarneerd geloof, met een hernieuwde zendingsdrang die vertrouwt op de genade.

‘Oproep om naar buiten te treden’

Het tweede document in deze uitgave van Kerkelijke Documentatie is ‘De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de evangeliserende zending van de Kerk’. Dit is een instructie die suggesties en richtlijnen biedt om de pastorale gemeenschap te vernieuwen. Het document “is een waardevolle kans voor pastorale bekering die in essentie missionair is,” aldus de Congregatie voor de Clerus, die de instructie uitbracht. “Het is een oproep aan parochies om naar buiten te treden.”

Het zijn “twee teksten die ieder vanuit een eigen perspectief inspireren en aanmoedigen om missionair Kerk te zijn, samengevoegd in Kerkelijke Documentatie 2021 nr. 2,” zo omschrijft de redactie de inhoud van de uitgave. Deze editie van Kerkelijke Documentatie kost € 15 (inclusief verzendkosten, exclusief behandelingskosten à € 1,10).

Bestellen

Bestellen kan via het bisdom Breda, tel.: 076 5223444, dagelijks bereikbaar tot 12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (straat + huisnummer, postcode + woonplaats, e-mailadres, gewenste aantal exemplaren en IBAN rekeningnummer).

Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90189, 4800 RN Breda. Ook kan het ingevulde en uitgeprinte bestelformulier opgestuurd worden, te vinden op www.rkkerk.nl/nieuwe-uitgave-in-serie-kerkelijke-documentatie-met-onder-meer-querida-amazonia/.

 

IMG_2852

Van onze partners in Kirkuk en Sulaymaniyah

door Yosé Höhne Sparborth 

Het Pausbezoek begin maart 2021 was een grote opsteker voor allen in Irak, met name degenen die zich al jaren inzetten voor het samenwerken tussen de diverse groepen werden er zeer door gesteund.

De Syrische monnik Jacques Mourad,  gevangenschap bij ISIS overleefde, wordt verontwaardigd als je hem vraagt naar ‘vervolgde christenen’.“Wij hebben hier in het Midden Oosten altijd goed samengeleefd,” zegt hij. “Egypte, ja, dáár hebben de Kopten het zwaar. Maar op de tijd van de Kruistochten na, werden de moslims enkel boos als er onder ons christenen waren die heulden met invasieve christelijke legers.”U kunt Yosé vragen naar meer informatie, door een mailtje te sturen naar  Yosé Höhne Sparborth.  ”

Inmiddels heeft Yosé heeft veel beeldmateriaal over het bisdom Kirkuk wél op YouTube staan. Dit deelt ze graag met u (links openen in een nieuw tabblad).

Allereerst de beelden over Iraakse bezoeken bij ons in Utrecht, en Utrechtse bezoeken in Irak. We bieden een beeld over de opvang van de grote stroom vluchtelingen in dit Irak van oorlogen. Indrukwekkend is het interreligieuze gezicht van het bisdom, waar je ook komt. Allen zetten daar de schouders onder. Het begint al in de kleuterschool!

Maar het is aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis die er kort en bondig woorden aan geeft.
Verwijzend naar de 11 studentenhuizen die het bisdom gedurende 3 jaar huurde en waarvoor Utrecht 2 jaar collecteerde, spreekt hij over samenwerken. Sterk zijn z’n woorden over vrede en over hoop voor Irak. Toen de studenten in 2017 terug konden, heeft het bisdom nog een jaar lang Yezidistudenten  gesteund, die in een moeilijke situatie kwamen.

Het bisdom heeft naast deze “bisschop van hoop”  ook een actieve jongerengroep die mee betrokken is in programma’s voor gezinnen met gehandicapte kinderen. Verder geeft het bisdom hulp aan een ziekenhuis voor kankerpatiënten.

De zusters Dominicanessen geven leiding aan de scholen. Bij Sulaymaniyah nadert de bouw van een bejaardenhuis plus kleuterschool zijn einde: een samenwerking tussen gouverneur en het bisdom voor ouderen die alle kinderen in buitenlanden hebben wonen.

Het klooster Mariyam Al Adhra bood 3 jaar lang onderdak aan 258 ontheemden en startte met hen een toneelgroep waarin yezidi, moslims, christenen, Syriërs en Irakezen, Arabieren en Koerden samenwerken.

De ontheemden zijn voor een groot deel terug naar Caracosh. Iraaks televisie zond een reportage uit over moslims in Mosul  die hun christelijke buren weer verwelkomen. Aartsbisschop Mirkis zond de link de wereld over; het gaat om twee van “zijn” studenten uit zijn huizen. Overigens leven in Koerdistan nog duizenden vluchtelingen in kampen, waar maandelijks voedseluitdeling  is.

Sinds de ontheemden teruggingen, begon het klooster aan zijn echte programma: dialoogarbeid! Alle groepen die er leven mogelijkheden bieden elkaar te leren kennen en te respecteren.
Pater Jens die de salarissen betaalt, meende rond 2025 selfsupporting te zijn: de inkomsten komen van gasten en retraitegroepen.
COVID haalde een streep door die rekening: anderhalf jaar bleven alle gasten weg. Maar de samenkomsten gingen door, online.

Sinds najaar 2019 vlamt in Irak de hoop op dat de ellende een einde neemt. Men durft weer plannen te maken, zo kwam het ook tot het Pausbezoek.  In 2019 verzorgde de Jongerengroep daarom een extra feestelijke afsluiting van de maand oktober ().

 

Via de parochie Sint Martinus kunt u bisdom en klooster steunen.
Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Samenwerkende parochies Utrecht o.v.v. “Irak”.

Lourdes-gezin-grot

TV-Mis vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten

De KRO zendt op zondag 12 september de wekelijkse Eucharistieviering op tv live vanuit de Grot in Lourdes uit. Hoofdcelebrant is de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, die binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor het werkveld bedevaarten. Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig bestaan van de bedevaartorganisatie die nu bekend is onder de naam Huis voor de Pelgrim.

De viering vanuit de Grot in Lourdes is op zondag 12 september te zien vanaf 10.00 uur op NPO2. De muziek wordt verzorgd door sopraan Judith Petra en organist Jos Martens. “Vanwege de coronaviruspandemie was het dit jaar nog niet mogelijk om grote groepsreizen naar Lourdes te organiseren. Via de tv-uitzending kan iedereen die dat wil toch even op bedevaart naar Lourdes,” zo meldt Huis voor de Pelgrim.

Jubileum
In 1921 werd in Maastricht een nieuwe organisatie voor bedevaarten naar Lourdes opgericht. Jarenlang werden deze reizen gemaakt onder de naam ‘Limburgse Bedevaarten’. De organisatie is inmiddels opgegaan in het Huis voor de Pelgrim, dat ook bedevaarten naar tal van andere pelgrimsoorden organiseert. De tv-mis op zondag 12 september is één van de eerste jubileumactiviteiten. Later dit najaar en volgend jaar wordt ook op andere manieren bij het jubileum stilgestaan.

Geloofsgesprek
Voorafgaand aan de live-uitzending van de Eucharistieviering is vanaf 9.45 uur het Geloofsgesprek te zien van Leo Fijen met bisschop Harrie Smeets van Roermond. Bij mgr. Smeets werd aan het begin van de zomer een ernstige ziekte geconstateerd. In het interview vertelt hij daar openhartig over: “Hoe moeilijk dat ook is, hij is een baken van rust en vrede, met zijn beschermengel en Maria aan zijn zijde,” aldus Fijen. Daarom wil hij nog één keer naar Lourdes, met zijn familie en hij vertelt over zijn gelovige overgave in het Geloofsgesprek. Als de omstandigheden het toelaten, is mgr. Smeets op 12 september in Lourdes aanwezig om als pelgrim aan de viering in de Grot deel te nemen.

Online (terug)kijken:

Geloofsgesprek, 9.45 uur op NPO 2
Eucharistieviering, 10.00 uur op NPO2

Bron: Aartsbisdom.nl
Paus Franciscus opening Synodaal proces

Eucharistieviering als Opening Synodaal proces

Op vrijdag 21 mei maakte het Vaticaan de route bekend naar de volgende algemene bisschoppensynode. Deze vindt plaats in oktober 2023 en heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, participatie, missie”. De weg ernaartoe wordt geschetst in drie fases.

Bisdommen
De eerste fase speelt zich af in de bisdommen, de particuliere Kerken (oktober 2021 tot april 2022). Het Vaticaan komt hiervoor later dit jaar met meer informatie. Die zal bestaan uit een voorbereidingsdocument en een vragenlijst voor alle bisdommen en hun geledingen. De bisdommen worden gevraagd om een pre-synodale bijeenkomst te houden en deze fase van luisteren af te ronden middels een verslag. De vragenlijst die naar de bisdommen gaat zal overigens ook worden verstuurd aan onder meer de Romeinse curie, de oversten van religieuze ordes en internationale lekenbewegingen.

Continenten
De tweede fase (september 2022 tot maart 2023) bestaat uit overleg van de Kerk in de vijf continenten. Bij deze pre-synodale bijeenkomst per werelddeel wordt besproken wat uit de bisdommen is ontvangen in de context van elk continent.

Rome
De resultaten van deze twee eerste fases worden verwerkt in het zogeheten “instrumentum laboris” (werkinstrument) voor de derde fase. Dat is de fase van de uiteindelijke bisschoppensynode zoals die in oktober 2023 in Rome plaatsvindt.

In het weekend van 9 en 10 oktober 2021 geeft paus Franciscus het startschot voor de eerste diocesane fase. Dat zal zijn met een openingssessie, gebed en een eucharistieviering. De diocesane bisschoppen worden verzocht om ditzelfde te doen op 17 oktober.

 

Bron: Bisdom Den Bosch, Vaticaan: in drie fases op weg naar de bisschoppensynode 2023
Foto: paus Franciscus bij de bisschoppensynode van 2018 over jongeren, geloof en roeping.
maxresdefault

Filmavonden over het katholieke geloof

In het seizoen 2020 – 2021 organiseert het Ariënsinstituut maandelijks een film- en gespreksavond over de rijkdom van het katholieke geloof. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de indrukwekkende serie Catholicism van Robert Barron, hulpbisschop van Los Angeles. Hij legt hierin het katholieke geloof uit aan de hand van tien thema’s en neemt de kijker mee langs prachtige plekken met een voor het katholicisme bijzondere betekenis. Bisschop Barron bezocht vijftien landen en maakte op vijftig locaties opnamen voor de serie. Daardoor is deze als het ware een reis door de schatkamer van het katholieke geloof en erg aantrekkelijk om naar te kijken.           

De avonden vinden plaats op woensdagavond in de zaal van het Ariënsinstituut (Keistraat 9). Om 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur starten we met het kijken van de film. Na een korte pauze is de onderlinge uitwisseling tot uiterlijk 21.45 uur. De eerste avond zal plaatsvinden op woensdag 15 september. Voor de overige data en thema’s, zie www.ariensinstituut.nl.

Het is mooi en zinvol om alle afleveringen te bekijken en erover in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend is deelname aan een enkele avond ook mogelijk. Wel is het wenselijk zich vooraf aan te melden via rector@ariensinstituut.nl. Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden.

Data en thema’s

15 september: Jezus, God en mens
13 oktober: Het onderricht van Jezus
17 november: Het mysterie van God
8 december: Maria, de Moeder van God
19 januari: Petrus en Paulus
16 februari: Christus en de Kerk
16 maart: Liturgie en Eucharistie
20 april: De gemeenschap van de heiligen
18 mei: Gebed en geestelijk leven
15 juni: Het eeuwig leven

OpenBoek-mikolaj-DCzpr09cTXY-unsplash

Lezend de zomer door…

Bent nu nog op zoek naar een boek om  in de koffer te stoppen of om lekker in een zwoele zomeravond  in de tuin te lezen?

Kijk dan eens op de website van Adveniat.
Misschien vindt u daar een titel waar u altijd al naar op zoek was.

CoverEncycliekFratelliTutti2021

Encycliek ‘Fratelli tutti’ beschikbaar in geautoriseerde vertaling

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie.

De prijs bedraagt € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.

Er is een gesprekshandleiding beschikbaar voor het samen lezen en bespreken van Fratelli tutti. Deze kan gratis worden gedownload op de site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR): handleiding Fratelli tutti.

Bestellen Fratelli tutti:
Bestellen kan door te bellen met het bisdom Breda: 076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur. Per e-mail: Stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw bestelgegevens.
Per post: Stuur een briefje met uw bestelgegevens naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda.

——————————————————————————

Bestelgegevens:

Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 1 2021, Fratelli tutti.
Prijs € 15,00 per stuk, inclusief verzendkosten, excl. behandelingskosten à € 1,10.

Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Aantal exemplaren:
E-mailadres:
IBAN Banknummer:
 

2020_07_02 Joyce Alpha online_3298

Alpha cursus online

Op 5 oktober 2021 gaat er een nieuwe serie Alpha-bijeenkomsten van start! De Alpha bijeenkomsten bestaat uit 10 avonden via Zoom en een weekenddag. De avonden starten om 20:00 en eindigen uiterlijk om 21:30. Er is zowel een Nederlandse als een Engelse groep.

Vragen voor die tijd? Mail ons rk.alpha.utrecht@gmail.com

Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Samen met anderen ga je tien weken lang het gesprek aan over het christelijk geloof. Hier vind je meer informatie.

Nodig zeker ook iemand uit voor Alpha! Wist je dat 90% van de deelnemers op Alpha komt door een persoonlijke uitnodiging van iemand die zij kennen? En dat mensen de alpha cursus altijd heel leuk vinden om te volgen? De alpha-cursus is een plek waar alle vragen gesteld mogen worden. Iemand uitnodigen voor Alpha is dus ontzettend leuk om te doen.

Aanmelden kan via dit formulier

BalkonStPieterOnderHoek_dmitry-tomashek-qOZLMdtN0ok-unsplash

Paus opent rozenkrans bid-marathon

Wereldwijd wordt deze maand tijdens het rozenkransgebed gebeden voor de beëindiging van de corona-pandemie.

Paus Franciscus heeft hiertoe opgeroepen en is zelf op 1 mei hiermee gestart in de St. Peter.
Gedurende de maand mei zal het rozenkransgebed elke dag vanuit een ander Maria-bedevaartsoord worden gebeden.

Meer (engelstalige) informatie en achtergronden:

https://aleteia.org/2021/04/28/these-30-shrines-will-lead-the-rosary-relay-for-end-of-the-pandemic/

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-05/pope-opens-marathon-of-prayer-with-rosary-in-vatican-basilica.html

http://www.pcpne.va/content/pcpne/en/news/2021-04-23.html

https://www.thecatholictelegraph.com/pope-francis-to-launch-rosary-marathon-for-end-to-pandemic/74493

 

Banneux

Nieuwe boeken in de Meimaand – Mariamaand

De maand mei is traditiegetrouw gewijd aan Maria.
Bij uitgeverij Batavia Publishers zijn deze maand twee boeken verschenen waarin Maria een belangrijke rol vervult:

Bezoek van boven
Een tijdloze, rijk geïllustreerde kroniek van ruim 400 pagina’s die 15 eeuwen Mariadevotie bestrijkt. Auteur Jeroen Sweijen gaat op zoek naar de boeiende verhalen achter 120 Mariaverschijningen door heel West-Europa, die aan de oorsprong liggen van een heiligdom, processie of devotie. Daarnaast besteedt hij aandacht aan wonderbaarlijke beelden en weldadige bronnen.

Terug naar de verloren tijd
Een boeiende reisroman door Zuid-Limburg als religieus antwoord op de moedeloos makende coronapandemie met al z’n maatschappelijke spanningen. In dit strijdbare boek neemt Auteur Andy Arnts zijn lezers mee naar een inspirerende wereld die nog mooi en goed is. Een wereld van ‘heimwee en herstel’, van grote Mariaverering, maar ook van relativering en fijnzinnige humor.

Meer informatie en bestellen: www.bataviapublishers.com

Paus-Franciscus-kl-300x200-1

Paus Franciscus over Roepingenzondag

Het thema voor Roepingenzondag (25 april 2921) is dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Inmiddels is de Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag beschikbaar. In deze boodschap houdt paus Franciscus dit jaar de heilige Jozef ten voorbeeld. Op initiatief van de paus viert de R.-K. Kerk in 2021 het Jaar van Sint Jozef.

De paus schrijft: “De heilige Jozef deed niet van zich spreken, hij was niet met bijzondere charisma’s begiftigd, hij leek niet bijzonder in de ogen van wie hem ontmoette. Hij was niet beroemd en viel evenmin op: de Evangelies vermelden zelfs geen woord van hem. En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt. God ziet het hart (vgl. 1 Samuel 16, 7) en in de heilige Jozef heeft Hij een vaderhart herkend dat in staat is om leven te geven en voort te brengen in het alledaagse.”

In zijn boodschap voor Roepingenzondag merkt de paus op dat de heilige Jozef “ons drie sleutelwoorden aan de hand doet voor de roeping van eenieder,” die woorden zijn droom, dienstbaarheid en trouw. Die dienstbaarheid, “de concrete uitdrukking van zelfgave, was voor de heilige Jozef niet slechts een hoog ideaal, maar werd de regel in het dagelijks leven. … Hij paste zich aan de verschillende omstandigheden aan met de houding van iemand die de moed niet verliest, als het leven niet gaat zoals hij wil: met de beschikbaarheidvan iemand die leeft om te dienen,” aldus paus Franciscus. “Ik denk dan ook graag aan de heilige Jozef, hoeder van Jezus en de Kerk, als beschermer van de roepingen.”
Aan het eind van zijn boodschap voor Roepingenzondag benadrukt ook de paus dat het belangrijk is om niet bang te zijn: “De eerste woorden die de heilige Jozef in een droom hoorde, vormden de uitnodiging om niet bevreesd te zijn, omdat God trouw is aan zijn beloften: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd’ (Mat. 1, 20). Niet bevreesd zijn: het zijn de woorden die de Heer ook tot jou, geliefde zuster, en jou geliefde broeder richt, wanneer u merkt dat het verlangen om uw leven aan Hem te geven niet meer uit te stellen is, ook al gaat dat gepaard met onzekerheden en aarzelingen. Het zijn de woorden die Hij tot u richt, wanneer u, waar u ook bent, zelfs te midden van beproevingen en onbegrip, ervoor vecht om iedere dag zijn wil te volgen. Het zijn de woorden die u opnieuw ontdekt, wanneer u langs de weg van de roeping naar de eerste liefde terugkeert. Het zijn de woorden die als een refrein degenen begeleiden die met hun leven net als de heilige Jozef ‘ja’ zeggen tegen God: in de trouw van iedere dag.”

Klik hier om de  boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag te lezen

bron: www.aartsbisdom.nl

OpenBoek-mikolaj-DCzpr09cTXY-unsplash

Om een ogenblik bij stil te staan

Om een ogenblik bij stil te staan,
Artikelen en preken door Oscar Swijnenberg

In maart 2021 verscheen een bundel met bovenstaande titel bij Probook B.V. te Utrecht. Het boek van deze Utrechtse priester beoogt aan geïnteresseerden ‘intellectueel en spiritueel’ voedsel te bieden, zoals Mgr. Dr. Gerard de Korte het in zijn ‘Woord vooraf’ formuleert. De artikelen hebben dikwijls een spirituele en/of maatschappelijke inslag. Sommige zijn meer theologisch van aard en enkele hebben een meer maatschappelijk-politieke strekking. Van een ander kaliber is het tweede deel: preken. Hoewel je preken eigenlijk moet horen/houden en niet lezen, zijn ze volgens de Bossche bisschop: ‘Glashelder en mooi van toon’.

Het boek (ISBN 978-94-93226-24-1) telt over de driehonderd pagina’s en is voor de prijs van € 24.50 (exclusief verzendkosten) bij Probook te bestellen. Voor belangstellenden is het verkrijgbaar via info@probook.nl of telefonisch tel. 030 – 303 95 98. Woont u in Utrecht, dan is het boek ook af te halen op het adres: Amsterdamsestraatweg 656D, 3555 HX Utrecht.

logoSiteSanderFuncke-Mijn reis met de Eeuwige2

Met Hem op weg gaan

Het leven, de warme persoonlijkheid en de enthousiaste inzet van Sander Funcke voor de kerk heeft ons allemaal op de een of andere manier geraakt. Veel te vroeg hebben we vorig jaar in de snikhete zomer afscheid van hem moeten nemen.
Toch is er nog een postuum ‘bericht’ van hem. Sander heeft jarenlang een website bijgehouden met gedichten, teksten en overwegingen over zijn weg met de Eeuwige.

Zijn familie heeft recent deze teksten verzameld en in boekvorm uitgegeven. Dit boek, ‘Met Hem op weg gaan’, is te koop via Amazon

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl