November 2018

25 november         Christus, Koning van het heelal

Begin C-cyclus

1 t/m 23                  Bisschoppelijke Adventsactie. Info: Postbus 95408,

december              2509 CK ‘s Gravenhage, 070 779 60 08, www.adventsactie.nl

2 december           Eerste zondag van de Advent

December 2018

8 december           Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

25 december         Kerstmis, Geboorte van de Heer

26 december         Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar

27 december         H. Johannes, apostel en evangelist

28 december         HH. Onnozele Kinderen, martelaren

30 december         H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

Januari 2019

1 januari                ctaafdag van Kerstmis,
Heilige Maria, Moeder van God,
Dag van de Vrede

6 januari                 Openbaring des Heren (Driekoningen)

13 januari               Doop van de Heer

19 januari               Kerkbalans. Info: Interkerkelijke Commissie Geldwerving (030) 232 69 00, t/m 3 februari www.kerkbalans.nl.

20 t/m 27              Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Info: Raad van januari
Kerken, Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort (033) 463 38 44, rvk@raadvankerken.nl, www.raadvankerken.nl
Thema: ‘Recht voor ogen’

Februari

2 februari               Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

11 februari             Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Werelddag voor de zieken. Info: Ziekenapostolaat Nederland, Postbus 12,
2060 AA Bloemendaal (023) 536 06 15, info@ziekenapostolaat.nlwww.ziekenapostolaat.nl

Maart

5 maart                  Vastenavond

6 maart                  Aswoensdag

6 maart                  Bisschoppelijke Vastenactie. Info: Postbus 95408, 2509 CK Den Haag

t/m 21 april          (070) 779 60 08, info@vastenactie.nl, www.vastenactie.nl

10 maart                Eerste zondag van de Veertigdagentijd

19 maart                H. Jozef

25 maart                Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

April

14 april                   Palm- of Passiezondag

18 april                   Witte Donderdag

19 april                   Goede Vrijdag

20 april                   Stille Zaterdag

21 april                   Verrijzenis van de Heer, Pasen

28 april                   Zondag van de goddelijke Barmhartigheid

Mei

11 en 12 mei          Roepingenzondag. Info: perschef van uw eigen bisdom

19 mei                    Zondag voor de Oosterse Kerken.
Info: Katholieke Vereniging voor Oecumene ‘Athanasius en Willibrord’, Emmaplein 19 D, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch (073) 737 00 26,
secretariaat@oecumene.nl, www.oecumene.nl

30 mei                    Hemelvaart van de Heer

Juni

1 t/m 9 juni          Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris, Postbus 14020, 2501 GA Den Haag, 06 15 14 21 00,
contact@weeknederlandsemissionaris.nlwww.weeknederlandsemissionaris.nl

2 juni                      Wereldcommunicatiedag. Info: Secretariaat RKK, www.rkkerk.nl

9 juni                      Pinksteren

10 juni                    Heilige Maria, Moeder van de Kerk

13 juni                    Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

16 juni                    H. Drie-eenheid

23 juni                    Sacramentsdag

24 juni                    Geboorte van H. Johannes de Doper

28 juni                    Heilig Hart van Jezus

29 juni                    HH. Petrus en Paulus, apostelen

Juli

Augustus

6 augustus             Gedaanteverandering van de Heer

15 augustus           Maria Tenhemelopneming

24 en 25                 MIVA-collecte. Info: Havensingel 26, 5211 TX ‘s-Hertogenbosch

augustus                (076) 521 71 50, info@miva.nl, www.miva.nl en www.onemen.org

September

8 september          Maria Geboorte
Ziekenzondag. Info: Nationaal Bureau de Zonnebloem, Postbus 2100, 4800 CC Breda (076) 564 64 64, www.zonnebloem.nl

14 september         Kruisverheffing

21 t/m 29                Vredesweek. Info: PAX, Postbus 19318, 3501 DH

september              Utrecht (030) 233 33 46, info@paxvoorvrede.nl, www.paxvoorvrede.nl

Oktober

5 en 6 oktober       Wereldmissiedag voor de kinderen. Info: Missio (PMW Nederland),   Postbus 93140, 2509 AC Den Haag (070) 304 74 44, missio@missio.nl, www.missio.nl

19 en 20 oktober   Missiezondag/Wereldmissiedag. Info: Missio (PMW Nederland), Postbus 93140, 2509 AC Den Haag (070) 304 74 44, missio@missio.nl, www.missio.nl

November

1 november           Allerheiligen

2 november           Allerzielen. Gedachtenis van alle overleden gelovigen

7 november           H. Willibrord

9 en 10 november Zondag voor de Oecumene. Info: Katholieke Vereniging voor Oecumene
‘Athanasius en Willibrord’, Emmaplein 19 D, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch
(073) 737 00 26, secretariaat@oecumene.nl, www.oecumene.nl

16 en 17                 Nationale Jongerencollecte

november

17 november         Werelddag van de Armen

24 november         Christus, Koning van het heelal