Decreet tot oprichting van de Parochiële Caritasinstelling St. Martinus

In een decreet gericht naar alle parochianen, legt kardinaal Eijk zijn besluit uit om de parochies Salvator, St. Martinus en St. Ludgerus samen te voegen tot de Parochiële Caritasinstelling St. Martinus met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021. De grenzen van deze nieuwe parochiële caritasinstelling omvatten het gebied van de parochie St. Martinus te Utrecht.

Tegelijkertijd -en ook met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021-, heeft kardinaal Eijk vier nieuwe bestuursleden benoemd: de heer P.J.M Kuijper, voorzitter; mevrouw M.G.T. van der Valk-De Bruin, bestuurslid; de heer J.W.H. Stahl, bestuurslid; en mevrouw E.A.M. de Moor, bestuurslid.

Binnen de peremptoire termijn van 10 nuttige dagen na de wettige betekening van dit decreet (21 januari 2021) kan men bij de kardinaal een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet indienen.

Lees hier het decreet.