‘Blijf bij ons Heer’  – samenvatting van de pastorale visie van het pastoraal team van der samenwerkende parochies katholiek Utrecht voor 2018-2019

Met de visie ‘Blijf bij ons Heer’ geeft het Pastoraal team van de samenwerkende parochies Utrecht de richting aan die het denkt dat de katholieke geloofsgemeen-schappen in Utrecht te gaan hebben. Dat is een weg die zeker nog heel open is, open voor de reacties van de gelovigen aan wie we de visie aanbieden, open ook voor de H.Geest die we biddend en in de omgang met mensen en de dingen die op ons pad komen moeten verstaan. Vanuit ons geloof alles belevend en overdenkend zullen we de vormen wel vinden.

Twee dingen staan daarin als een paal boven water: ten eerste: Jezus Christus staat centraal in ons denken en doen, we doen ons best om daar in te groeien; en ten tweede: met elkaar zullen we als katholieke gelovigen in Utrecht (parochianen, zoekers en pastores) de uitdaging aan moeten nemen en uitwerken.

In de visie die op papier staat heeft het pastoraal team dit spiritueel en theologisch onderbouwd. De pastores hebben samen veel inspiratie en steun gevonden in wat we het verhaal van de Emmaüsgangers plegen te noemen. Een gedeelte uit hoofdstuk 24 van het evangelie van Lucas waarin leerlingen van Jezus verder moeten in die verwarrende dagen na het verlies van hun inspirerende en beschermende Heer – of toch niet, toch anders, met een Heer die op een nieuwe manier hen toch nabij is. Het gaat om betrokken zijn op Jezus na zijn verrijzenis, Zijn geestkracht, een tijd waar wij ook in staan.

Hoofdstuk 1 van de visie wil duidelijk maken dat we de tijd en plaats waar wij nu leven als uitgangspunt aanvaarden. We hebben weet van onze recente katholieke geschiedenis in onze stad en van de situatie waarin we als katholieke gemeenschappen en parochies verkeren. Een geschiedenis van verandering, van verlies en kansen. Dit alles vormt ons vertrekpunt.

Hoofdstuk 2 wordt gedragen door de gelovige overtuiging dat onze Heer met ons meetrekt en ons al vooruit is. Wij hebben moeite zijn aanwezigheid in onze wereld te verstaan. Kunnen wij ‘anders’ kijken? Kunnen wij Zijn uitnodiging tot ontmoeting verstaan en in de omgang met de veelkleurige wijzen van Zijn nabij zijn geestelijk groeien?

Op die weg zijn we begonnen met onze doop, die ons al deel van het lichaam van Christus maakt. Dat maakt ons zelfs ‘medeverantwoordelijken’, of met traditiewoorden, met onze Heer mee ‘priesters, profeten en koningen’. Aan die accenten van werkzaam zijn van Christus in de wereld hebben wij deel. Samen en verzameld in de Kerk eren en danken wij God in ons bidden en vieren; overdenken wij in dialoog en leren onze wereld kritisch in het licht van Gods woord om van ons geloof te getuigen en een profetisch elan levend te houden; en zetten wij ons in om zorg te geven en solidair te zijn met mensen in nood en samen te leven zoals Jezus ons op koninklijke wijze de weg wijst. Gelovig(en) zijn is met elkaar Jezus navolgen.

Hoofdstuk 3 verkent de kerkelijke vormen waarin we dat gestalte kunnen gaan geven. Altijd gaat het om een gemeenschap die bijeen is rond Christus de Heer, die echter georganiseerd gestalte krijgt in verschillende niveaus. We gaan op weg vanuit de geloofsgemeenschappen zoals we die kennen, rond een kerk, pastoraal steunpunt, categorie, devotie, spiritualiteit of rite. Deze gemeenschappen met diversiteit en kleurigheid ontmoeten, steunen en inspireren elkaar in de Utrechtse gemeenschap die de parochie vormt. In die verbondenheid zal de viering van de sacramenten haar plaats hebben. De geloofsgemeenschappen hebben daarnaast  de voor/bij hen passende vormen van samenkomst en gebed. De geloofsgemeen-schap zelf wordt opgebouwd en versterkt in huiskringen, nabij aan het dagelijks leven.

Het samen op trekken wordt gezocht met zusters en broeders in andere kerken, met bondgenoten op het maatschappelijk veld en met alle mensen van goede wil.

Dit hoofdstuk tekent ook de contouren van de praktische uitwerking van het inzicht dat we geroepen zijn het mede-werkzaam zijn met Christus gestalte te geven: het Christus gekend laten zijn en Hem verkondigen in een profetische gemeenschap, Christus lief te hebben in een priesterlijke gemeenschap en in de ander Christus te dienen in een Koninklijke gemeenschap. In deze oriëntaties krijgen nieuwe en ook de ‘bekende’ de parochieactiviteiten hun plek.

Hoofdstuk 4 geeft de vertaling naar de activiteiten waar we als team van pastores accent op gaan zetten de komende anderhalf jaar. Wij zijn van mening veel energie te moeten steken in het op allerlei wijzen bij elkaar brengen van mensen om over de gepresenteerde visie te spreken en met elkaar tot ontmoeting te komen. Dat hebben we nodig en moeten we beter leren, en deze kleur proberen we aan alle activiteiten te geven.

Daarnaast zetten we in op het bekendmaken, ontwikkelen en opbouwen van huiskringen, mee werken aan het verbeteren van communicatie en op zoek gaan naar mensen met talenten en de ontwikkeling van die mensen te bevorderen.

Voor de volledige versie van het document, klik hier.