Broeders en zusters,

Mede namens onze aartsbisschop en de andere leden van de bisdomstaf laat ik u hierbij weten dat de publieke viering van de Chrismamis in Apeldoorn dit jaar geen doorgang zal vinden.
Gezien de maatregelen die inmiddels door de Bisschoppenconferentie bekend gemaakt zijn betreffende de Goede Week t/m Tweede Paasdag, zal u dit niet verbazen. U wordt hierbij vriendelijk verzocht dit door te geven aan uw parochie(s).

De Chrismamis zal dit jaar in besloten kring plaatsvinden en wel in de St. Catharinakathedraal te Utrecht. Naast onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, zullen als concelebranten aanwezig zijn de hulpbisschoppen en bisschoppelijk vicarissen van ons bisdom, de plebaan en de rector van het Ariënsinstituut. Onze priesterstudenten zullen de taken verrichten van lector, acoliet en cantor. Door de aanwezigheid van de drie bisschoppelijk vicarissen van Arnhem, Deventer en Utrecht zijn de drie vicariaten (en daarmee wij allen) vertegenwoordigd rond onze aartsbisschop bij de wijding van het Chrisma en de zegening van de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken. Zo weten wij ons verbonden met elkaar als Aartsbisdom Utrecht.

Wanneer de aanwezige bisschoppen en priesters tijdens de Chrismamis de wijdingsbeloften hernieuwen, weten wij ons verbonden met onze broeders in het priesterschap.

Op een later tijdstip zult u geïnformeerd worden hoe de overdracht van de H.H. Oliën naar de parochies zal gaan geschieden (dan kunnen ook de oude H.H. Oliën ingeleverd worden). Die overdracht van de nieuwe H.H. Oliën zal namelijk niet kort na de Chrismamis kunnen geschieden.

De H.H. Oliën die afgelopen jaar gewijd of gezegend zijn, kunnen gebruikt blijven worden. Wanneer er bij u een tekort is, dan kunt u zich wenden tot de heer B. Lokate: lokate@aartsbisdom.nl of eerst informeren bij een buurtparochie of daar de gewenste H. Olie nog voldoende aanwezig is.

Wij wensen u alle goeds, gezondheid en zegen in deze tijd. In gebed verbonden voor alles wat heilzaam is voor Kerk en wereld, in het bijzonder voor hen die pijnlijk getroffen zijn of nog worden door het Coronavirus.

Met vriendelijke groet,

 

+ Herman W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

Bisschoppelijk vicaris voor liturgie