Aloysius

Introductie

De Aloysiuskerk maakt onderdeel uit van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. In het begin van de negentiende eeuw was het gebied ten zuidoosten van Utrecht een hoveniersgebied met boerderijen en tuinderijen waar groenten voor de stad werden gekweekt. Het parochiegebied Abstede behoorde aanvankelijk tot de St. Martinuskerk. Dit veranderde in 1906 toen de Jezuïeten zich vestigden in Abstede, waar zij werden belast met de oprichting van een kerk voor de hoveniers. Op 14 maart 1907 werd de Aloysiuskerk ingewijd. De patroonheilige van de kerk is Aloysius Gonzaga, een zoon van een Italiaanse markgraaf en Jezuïet. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.

Overzicht van activiteiten

De geloofsgemeenschap van de Aloysiuskerk heeft een aantal zeer actieve koren die regelmatig bijeenkomen en altijd op zoek zijn naar nieuwe leden. Er is een leesgroep genaamd Avinoe die zorg draagt voor geloofsverdieping en volwassencatechese. Ook populair is de ouderensoos die op maandagmiddagen bijeen komen om koffie te drinken en spelletjes te spelen. Voor de kinderen worden er voorbereidingen voor de eerste H. communie georganiseerd en een leuk programma van Covo waarin de drie jaar tussen de eerste communie en het vormsel worden overbrugd. Ten slotte is er nog de werkgroep “wijkcontactpersonen” die hulp biedt aan mensen in de wijk.

Voor het wekelijkse mededelingenblad Rondom de Koepel klikt u hier.

Eucharistie Vieringen

Iedere werkdag om 08.00 in de Antoniuskapel.
Op dinsdag- en vrijdagochtend is er een extra Eucharistieviering om 10.00 uur.

Zaterdag om 18.00 uur  en hoogmis op zondag om 9.30 uur.
De derde zaterdag van de maand is er GEEN eucharistieviering, maar een Zaterdagavond Anders Viering of gelezen vesper.
Op de derde zondag van de maand is er om 15:00 een Muzikale Thema Vesper

Aloysiusberaad

Het Aloysiusberaad vergadert eens in de maand.
Dit beraad bestaat uit
Axel Niemeijer
Frans Ruijsestein
Ineke Malsch
Pascal Rijnders
Sander Funcke

Contact

Adriaen van Ostadelaan 2
3583 AJ Utrecht
E-mail: aloysius@katholiekutrecht.nl

Nieuws

Catechese

Jeugd
Eerste Communie 2020
Het Eerste Communieproject bestaat uit ongeveer tien bijeenkomsten. Samen gaan de kinderen op reis en ontdekken Jezus, waarom Hij het laatste avondmaal heeft gevierd en waarom wij dat nog steeds doen! Het project is vooral geschikt voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool.
De voorbereiding start na de Kerstvakantie, de meeste bijeenkomsten zijn op zondagochtend om 9.30 uur tijdens de Eucharistieviering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eerste Communie via het mailadres communieproject@gmail.com.

Tussen communie en vormsel (covo)
Covo is voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan, maar nog niet zijn gevormd. Zij zitten dan in groep 5, 6 en 7 van de basisschool. In groep 4 zijn zij intensief voorbereid op de eerste communie. Daarna duurt het drie jaar voordat zij in groep 8 worden uitgenodigd voor het vormsel. De covo overbrugt die drie jaar tussen de eerste communie en het vormsel met een eigen programma voor deze groep.

Het ene jaar gaat het over de kerkelijke feesten: Sint Franciscus, Sint Maarten, advent / Kerstmis, carnaval / Aswoensdag / veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren.
Het volgende jaar gaat het over personen uit het Oude Testament: Noach, Abraham, Mozes, Ruth, David, Goliath en de profeet Amos.
Daarna is er een jaar over symbolen en rituelen in de kerk. Dat doen we aan de hand van onze zintuigen: geuren, kleuren, horen, beweging, licht, donker en voelen.
Na die drie jaar beginnen we weer van voor af aan.

De bijeenkomsten zijn 7x per jaar op vrijdagavond van 19.00-20.15 uur. De avonden hebben een thema en de activiteiten zijn leerzaam, speels en creatief. Sommige kinderen herinneren hun ouders eraan dat ze weer naar de covo-groep willen omdat ze het zo leuk vinden!
Voorbeeld van een avond (thema ‘geuren’): introductiespel – gesprek over geuren – geuren in het dierenrijk – in de kerk wierook aansteken met toelichting daarbij – lied bij de wierook zingen – pauze met iets te drinken – kinderen raden met de ogen dicht wat zij in verschillende bekertjes ruiken.
Aanmelden via covo@live.nl

Vormsel 2020
Het betreft dit jaar de kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2007 en 1 oktober 2008. Alle kinderen uit deze groep krijgen, mits zij bij de parochie ingeschreven staan, een uitnodiging.
De voorbereiding vindt op verschillende plaatsen in de stad plaats.
De vormselviering vindt plaats op zaterdagavond 30 mei, in de Kathedraal aan de Lange Nieuwstraat.

Diaconie

Missie Ontwikkeling Vrede
De afkorting M.O.V. staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede, de vraagstukken waar deze werkgroep zich mee bezig houdt. Onze taak wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de vredesweek in september, op Wereldmissiedag in oktober, bij de actie Solidaridad/Brazilië in de advent, tijdens de vastenactie in de veertigdagentijd en bij onze inspanningen voor de Nederlandse Missionarissen.
Contactpersoon: de heer Ottenheym.

Ouderenbezoekgroep
Contactpersoon: Wil ten Doeschot.

Kerstattenties
Deze attenties, in de vorm van een plant, worden rond de kerstdagen gebracht bij parochianen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn naar de kerk te komen. De adressen van de planten worden opgegeven door de wijkcontactpersonen (die ook voor de verspreiding van de planten zorgen) maar u kunt zelf ook een adres doorgeven van een parochiaan.
Meer informatie: Ineke van Holsteijn, tel. 06-137 346 03 of het secretariaat.

Palmpasen
De scoutinggroep Utrecht-Oost organiseert jaarlijks het maken en bezorgen van de traditionele Palmpaasstokken. Kinderen brengen de stokken naar ouderen en zieken
Contactpersoon: Annette de Groot.

Dienstverlening

Verhuur Pastoraal Centrum
Contactpersoon verhuur: de heer Frans Saarberg

Horecagroep
Contactpersoon : mevrouw Lidwina van Dam

Werkgroep klein onderhoud
Contactpersoon : de heer Bas van Oostrum

Werkgroep actie kerkbalans
Contactpersoon : de heer René Grotenhuis

Werkgroep kerkschoonmaak
Contactpersoon : de heer Bas van Oostrum

Werkgroep liturgisch vaatwerk
Al het liturgische vaatwerk en kandelaars worden door vrijwilligers gepoetst
Contactpersoon: de heer Frans Saarberg, koster

Werkgroep kerkwas
Liturgische gewaden en linnengoed worden regelmatig gewassen
Contactpersoon: mevrouw Nel de Bruijn

Werkgroep auto-ophaaldienst
Voor hen die moeilijk ter been zijn, is er gelegenheid toch naar de kerk te gaan
Contactpersoon: de heer Jan Uijtewaal (tel. 030 – 273 3183)

Gemeenschapsopbouw

Ouderensoos

Iedere maandagmiddag van 13.00 tot 16.15 uur een gezellig samenzijn op het Pastoraal Centrum. Het doel is ontmoeting, dit kan versterkt worden door diverse spelletjes. Ook wordt er een jaarlijks “dagje uit” georganiseerd.
Contactpersoon: Frans Ruijsestein

Koffiedienst

Op zondagmorgen wordt er na de viering koffie gedronken in het Pastoraal Centrum.
Contactpersoon: mevrouw Loes van der Velden

Netwerk wijkcontactpersonen

We kennen in onze parochie een netwerk van circa zestig wijkcontactpersonen. Ieder wijk bestaat uit ongeveer twintig adressen. De contactpersonen behartigen in hun wijk enkele praktische zaken, zoals het rondbrengen van Tussentijds, het “lopen” voor de actie Kerkbalans, het verwelkomen van nieuwe parochianen, rondbrengen van attenties bij speciale gebeurtenissen.
Op deze wijze proberen de contactpersonen voortdurend om relaties te leggen en te onderhouden. Ook zijn zij aanspreekbaar voor het doorgeven van verhuizingen. Door de wijkcontactpersonen willen wij inhoud geven aan de praktische dienstverlening jegens elkaar en in saamhorigheid de communicatie versterken.
De groep contactpersonen komt enkele malen per jaar bijeen voor praktische zaken en het uitwisselen van ervaringen.

Contactpersoon: Pascal Rijnders

Liturgie

Kerngroep liturgie
De kerngroep stimuleert de activiteiten op het gebied van de liturgie, zij evalueert twee keer per jaar de vieringen.
Vertegenwoordigers van alle onderstaande groepen vormen deze kerngroep.
Contactpersoon: Sander Funcke

Cantorgroep
De cantores luisteren de viering per toerbeurt op als er geen koor aanwezig is.
Contactpersoon: de heer Frans Saarberg

Gemengd Koor (25-75 jaar)
Het repertoire van het Gemengd koor bestaat uit Nederlands en Latijn/Gregoriaans.
Ongeveer twee keer per maand verzorgen de dames en heren van dit koor de zang bij een weekendviering.
Daarnaast zingt het koor enkele malen per jaar samen met Mixtuur in vieringen voor de hele parochie.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
De repetitie is op maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Contactpersoon: de heer Hans Keller

Klein gemengd koor
Het Klein Gemengd Koor verzorgt voornamelijk rouw- en trouwdiensten.
De repetitie is elke tweede woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.
Contactpersoon: mevrouw Ineke van Holsteijn

Schola Aloysii
Dit koor bestaat voornamelijk uit heren van het Gemengd Koor.
Elke tweede zondag van de maand ondersteunen zij de viering met Gregoriaanse gezangen.
Contactpersoon: de heer Bas van Oostrum

Mixtuur (ca 20-60 jaar)
Mixtuur is als jongerenkoor opgericht op moederdag 9 mei 1969. Het koor heeft ongeveer 25 leden met een leeftijd van gemiddeld 44 jaar.
Sebastian Holz is onze dirigent, Wim Does is onze organist en pianist.
We repeteren iedere donderdagavond van 20:15 -uur tot 21:45 uur op de koorzolder of in de kerk.
Het repertoire bestaat onder andere uit `moderne Nederlandstalige kerkmuziek`; met teksten van bijvoorbeeld Huub Oosterhuis en muziek met meerstemmige koorpartijen van Antoine Oomen, Tom Löwenthal, Bernard Huijbers, André Telderman, Henny Vrienten e.a.. Verder kent het repertoire een aantal liederen in het Engels, Duits en zelfs Russisch.

Met enige regelmaat organiseert Mixtuur projecten. In een projectperiode zijn mensen die van zingen houden, welkom om gedurende een week of 6 met Mixtuur mee te repeteren.
Heb je zin om mee te zingen, kom dan eens naar een repetitie. Neem van te voren even contact met ons op door of te bellen met Maaike Hart (030-6343099) of door een mail te sturen aan Mixtuur, via: info@koormixtuur.nl

We hebben ook een eigen website, www.koormixtuur.nl en een Facebookpagina, www.facebook.com/koormixtuur .
Contactpersoon: Maaike Hart.

Kinderkoor (6-12 jaar)
Kinderen van 8 jaar tot 12 jaar kunnen meezingen in het Kinderkoor.
Het koor zingt tijdens de maandelijkse gezinsvieringen en tijdens de extra gezinsvieringen op paaszondag en Kerstavond.
Ook op het feest van de Eerste Communie zingen de kinderen uit volle borst!.
De repetitie is op maandagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur (behalve schoolvakanties!)
Contactpersoon: mevrouw Annette de Groot

Gezinsvieringen
Regelmatig is er een gezinsviering voor gezinnen met jonge kinderen.
Contactpersoon: mevrouw Annette de Groot

Muzikaal Thema Vesper (MTV)
Elke maand is er op de derde zondag van de maand een MTV.
Religieuze muziek staat hierin centraal, uitgevoerd door afwisselend een bijzonder ensemble, solisten en/of meerdere muziekinstrumenten.
Vaak is er ook een kleine overweging. Aanvang: 15.00 uur.
Toegang hierbij is vrij, na afloop is er een collecte.
Contactpersoon: Sebastiaan Holz.

Ziekencommunie
Contactpersoon: Locatiesecretariaat

Gezamenlijke ziekenzalving
Jaarlijks in de maand oktober is er gelegenheid om mee te doen aan de gezamenlijke ziekenzalving..
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat

Lectoren
De lectoren verzorgen per toerbeurt de lezingen tijdens de weekendvieringen en assisteren bij het uitreiken van de Communie.
De lectoren komen driemaal per jaar bijeen om de beurten te verdelen en zich te bezinnen op een liturgisch thema of bijbeltekst.
Ook wordt er geoefend met het lezen van de verschillende teksten
Contactpersoon: Carine Schots.

Misdienaars en acolyten
Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan kunnen misdienaar worden.
Ze zijn dragers van kaarsen, doen een deel van de collecte en assisteren bij het klaarmaken van de tafel.
De acolyt is als ceremoniemeester onmisbaar tijdens de vieringen.
Contactpersoon: Ramón Noomen.

Collectanten
De collectanten zorgen voor het innen van de materiële gaven die de kerk zo hard nodig heeft.
Op feestdagen leiden ze onder andere de communiegang in goede banen.
Contactpersoon: Heer H. Oude Groen

Kostersteam
Beheren, versieren, bewaken van de kerk; het klaarzetten van alle benodigdheden voor de eredienst;
de kosters zijn een onmisbare schakel.
Contactpersoon: dhr. Frans Saarberg.

Zaalgebruik

De St. Aloysiuskerk gelegen aan de Adriaen van Ostadelaan te Utrecht, gekenmerkt door zijn oprijzende koepel, wordt gebruikt voor diensten in het weekend en door de week.

Daarnaast is het mogelijk de kerk en de kapel en eventueel de zalen van het parochiecentrum te gebruiken voor bijvoorbeeld lezingen.
Informatie hierover en voorwaarden hiervoor kunt u aanvragen bij het parochiesecretariaat, 030 – 2515775.


Er zijn ruimtes beschikbaar voor 12 – 18 – 35 – 45 en 450 personen
Eventueel uitbreiding met onderstaande voorzieningen is in overleg mogelijk.

  • Koffie/theevoorziening.
  • Goede sanitaire voorzieningen, ook voor gehandicapten.
  • Speciale toegang voor rolstoelers en rollators.
  • Telefoon, beamer en tv-scherm.
  • Geluidsinstallatie met vaste en losse microfoons.
  • CD-installatie en recorder, opname mogelijk.
  • ’s Winters zijn de kerk en de zalen verwarmd.
  • Gebruik van orgel en piano mogelijk.
  • Assistentie van koster en centrumbeheerder.