Willibrordzondag 2022: De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening

Begin september vond in het Duitse Karlsruhe de 11de algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken plaats. Deze bijeenkomst is het forum waar christenen uit alle hoeken van de wereld elkaar ontmoeten om met elkaar te spreken over de vragen en noden van onze tijd. De Rooms-Katholieke Kerk is geen lid van de Wereldraad, maar werkt op belangrijke terreinen wel nauw met de Wereldraad samen: bij de voorbereiding van de Gebedsweek voor de Eenheid in januari, in het werk voor de eenheid van de Kerk in de Commissie Geloof en Kerkorde, in de inzet voor gerechtigheid en vrede in onze wereld. In Karlsruhe was een delegatie van de Pauselijke Raad voor de Eenheid aanwezig.

Het thema van Willibrordzondag sluit dit jaar aan bij het centrale motto van de bijeenkomst in Karlsruhe: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot eenheid en verzoening’. Ten overstaan van de crises waar de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd (klimaat, migratie, oorlog, armoede), doet het ertoe hoe religies, kerken, christenen zich opstellen. In de oecumenische beweging ontspringt de inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping aan het geloof in de liefdevolle en barmhartige God, die om de hele schepping bekommerd is en die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Op Willibrordzondag willen we stilstaan bij de vraag wat de liefde van Christus betekent in ons denken over God, in ons persoonlijk leven, in de gemeenschap, in de relatie tussen kerken en in de wereld.

Collecte
De bisschoppelijke collecte die op Willibrordzondag in de parochies wordt gehouden is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het rekeningnummer van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is NL73 INGB 0001 0876 28. Op www.oecumene.nl staan een preekschets en voorbede. Alle parochies ontvingen rond 15 september de poster voor Willibrordzondag. Ook het nieuwe nummer van het communicatieblad ‘Overeen’ van de Vereniging voor Oecumene besteedt uitgebreid aandacht aan dit thema. Dit blad is te lezen op de website van de vereniging.