Vastenactie: uitdaging om te blijven leren

Het vastenactieproject 2021 biedt steun aan een educatieproject voor jonge kinderen in een achterstandsgebied in Zuid-Afrika. Met dit project helpen we kleuters in hun ontwikkeling om een succesvolle stap naar het basisonderwijs te maken en bestrijden we armoede en honger. Dit zijn drie van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen waartoe de Verenigde Naties iedereen in de hele wereld oproepen om deze vóór 2030 te bereiken. Ook de Gemeente Utrecht stimuleert de inwoners van onze Domstad om hieraan bij te dragen. Op https://www.utrecht4globalgoals.nl/ staat meer informatie over alle doelen en vindt u meer voorbeelden van initiatieven.

De betekenis van onderwijs voor de uitbouw van leven staat voor ons buiten kijf. Het afgelopen corona-jaar heeft ons daar weer sterker bewust van gemaakt. Door de beperkingen en gedragsregels hebben we veel van onze gewoontes moeten aanpassen en ons nieuwe dingen eigen moeten maken.

In onze geloofstraditie is vanouds je openstellen, ontvankelijk zijn en nieuwe dingen willen leren een belangrijk aandachtspunt. Een gelovige is misschien wel nooit uitgeleerd als het gaat om te ontdekken hoe God ons en anderen genadig is en met ons optrekt en wat nieuwe situaties dus vragen van ons en onze samenleving. Nieuwsgierig blijven en voortdurend oefenen en vernieuwen kenmerken een levend geloof en maken ons klaar voor een goed leven. Een periode als de 40-dagentijd biedt een kans om daar meer aandacht aan te geven. Eigenlijk verbindt ons dat heel natuurlijk met de ontwikkeling die we de jonge kinderen in Zuid-Afrika willen bieden.

Steun de Vastenactie ‘Ieder kind naar school in Zuid-Afrika: NL33 ABNA 0234159227 Parochie St. Martinus-ovv Vastenactie 2021