Roepingenzondag 2020

Meer dan de moeite waard!

Op 3 mei a.s. is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht doet dat door campagnes op te zetten, mooi wervingsmateriaal uit te geven en natuurlijk aanwezig te zijn op internet en sociale media. We moeten aan de weg timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan mensen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn Kerk. Bovendien moeten we als parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen dat een keuze voor het priesterschap, permanent diaconaat of religieuze leven meer dan de moeite waard is en dat we hen die zich hiertoe door de Heer geroepen weten in woord en daad willen ondersteunen.

Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. De Heer zegt het duidelijk: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt. 9, 37-38). Er is dus geen roepingenpastoraat mogelijk zonder volhardend en aanhoudend gebed. Ik hoop dat de parochies, geloofsgemeenschappen en de vele gebedsgroepen die er in ons aartsbisdom zijn blijvend bidden dat de Heer arbeiders mag sturen voor de oogst. Daarmee nodig ik dus alle gelovigen uit om mee te doen aan het gebed om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: rector@ariensinstituut.nl.

Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Werving en opleiding van nieuwe priesters en diakens kosten veel geld. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: www.ariensinstituut.nl Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers

Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad