Jaarverslag 2018 Aartsbisdom Utrecht verspreid

De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2018 gepubliceerd en onder de parochies verspreid. In het voorwoord van de 17 hoofdstukken tellende brochure schrijft vicaris-generaal mgr. Hoogenboom onder meer: “Het jaarverslag geeft een indruk van de pastorale en bestuurlijke ontwikkelingen op het niveau van ons aartsbisdom, de vicariaten, de parochies en de plaatselijke geloofsgemeenschappen alsook een terugblik op zovele momenten waarop we ons katholieke geloof in woord en daad tot uitdrukking mochten brengen.”

Het jaarverslag illustreert volgens hem “hoe het Aartsbisdom Utrecht in al zijn geledingen in 2018, in het voetspoor en op voorspraak van de heilige Willibrord, de patroon van ons aartsbisdom, gehoor heeft gegeven aan de […] klemmende oproep in de Brief aan de Hebreeën: ‘Gedenkt uw leiders die u het eerst het Woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.’”
Mgr. Hoogenboom: “In het achter ons liggende jaar is op de terreinen liturgie, diaconie, catechese en kerkopbouw door velen met hart en ziel toekomstgericht verder gewerkt middels de drieslag van kerntaken, nabijheid en innovatief pastoraat. De bisdomstaf dankt van harte al degenen die hieraan hebben bijgedragen met hun gelovige inzet, enthousiasme en betrokkenheid.”

Het Jaarverslag 2018 van het Aartsbisdom Utrecht is thematisch van opzet en behandelt onder meer ‘personeel en pastorale organisatie’, ‘caritas en diaconie’, ‘liturgie en kerkelijk jaar’, ‘jeugd en jongeren, catechese’, ‘Ariënsinstituut’, ‘opleiding tot catecheet’, ‘opleiding tot diaconaal assistent, ‘nieuwe opleiding tot permanent diaken’ en ‘bedevaarten’. Een beknopte chronologie met overige memorabele gebeurtenissen in 2018 besluit het jaarverslag.

Klik hier om het Jaarverslag 2018 te lezen.

* Bron: Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl