Vieringen in de Goede Week

Palmpasenstokken versieren, zaterdag 13 en zondag 14 april

– St. Aloysiuskerk: zaterdag 13 april om 16.00 uur versieren we de Palmpasenstokken met de communicanten. Aansluiten om 18.00 uur een speciale viering gericht op kinderen. Traditie getrouw komt de Scoutinggroep van Utrecht Oost massaal naar de viering. Na de viering worden de stokken gebracht naar mensen dit het steuntje van deze paasgroet kunnen gebruiken. Op zondag 14 april om 09.30 uur is de eucharistieviering met Schola Aloysii.

– St. Augustinuskerk: zaterdag 13 april van 14.00 tot 15 uur in het pastoraal centrum aan de Rozenstraat. Voor de versiering, het houten kruis, haantje en lekkers wordt gezorgd. Het liefst van tevoren aanmelden: augustinus.jongeren@gmail.com. Zondag 14 april is de Palmpasen viering in de St. Catharinakerk.

– Antoniuskerk: U bent van harte welkom op zondag 14 april om 10.00 uur om deel te nemen aan de familieviering. Kinderen mogen hun zelf gemaakte paasstok meenemen. Bekijk het programma voor de Nacht van Waak en Vaste op onze website: https://www.katholiekutrecht.nl/2019/04/04/programma-bij-de-nacht-van-waken-en-vasten/

– Johannes-Bernardus: zondag 14 april om 10.45 uur worden de kinderen in de kerk verwacht om de palmpaasstokken te versieren tijdens de viering. Na de viering geef je je stok aan een oudere of zieke. Voor de kosten van de stok, het broodhaantje en de versieringen vragen wij een vergoeding van €2. Opgeven kan tot en met 11 april via: marja.kuijpers@ziggo.nl of bellen: 030-2880212 (kerkcentrum maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur).

– Pauluskerk: Alle kinderen zijn van harte welkom op zondag 14 april om 10.30 uur om met hun zelfgemaakte Palmpasenstokken mee te lopen in de Palmpasen-optocht tijdens de Palmzondagviering. Het is de bedoeling dat we na afloop van de viering deze Palmpasenstokken brengen naar de bewoners van verpleeghuis De Voorveldse Hof op het vroegere Veemarktterein.

Chrismamis, woensdag 17 april

Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, nodig iedereen van harte uit voor de jaarlijkse Chrismamis te Apeldoorn die dit jaar op woensdag 17 april gevierd zal worden om 19:00. Wij hopen dat er vanuit uw parochies(s) een mooie delegatie aanwezig zal zijn, waaronder ook weer nieuwe en jonge mensen die door u meegenomen zullen worden. Dit jaar zal er een gelegenheidskoor van jongeren afkomstig uit diverse plaatsen van ons bisdom zingen. Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn.

Witte Donderdag 18 april

De Klaagzangen tijdens Nederlands getijdengebed in de Goede Week

De Klaagliederen van de profeet Jeremia die traditiegetrouw tijdens de Goede Week in de Augustinuskerk werden gezongen, zullen dit jaar doorgaan in de Kapel van de Zusters Augustinessen in de Waterstraat, ingang Oudegracht, telkens om 10.30 uur. Dat gebeurt op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Er zal in het Nederlands worden gebeden en gezongen. In dit getijdengebed staan de Klaagzangen centraal. De psalmen van het getijdengebed worden afwisselend gezongen door schola en overige aanwezigen. Er zijn tekstboekjes beschikbaar.

Donkere Metten en Lauden in de Kathedraal tijdens de Goede Week

Tijdens de Goede Week 2019 zal het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst in de Sint Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36) zoals gebruikelijk de Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zingen. De Donkere Metten en Lauden worden op de vooravond van de betreffende dag gezongen. Ze duren ongeveer twee uur. Het is geen enkel probleem als u slechts een gedeelte bijwoont. De aanvangstijden zijn als volgt:

· Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag: woensdagavond 17 april, 21.00 uur
· Donkere Metten en Lauden van Goede Vrijdag: donderdagavond 18 april, 21.30 uur
· Donkere Metten en Lauden van Stille Zaterdag: vrijdagavond 19 april, 21.30 uur

Er zijn Latijns-Nederlandse tekstboekjes aanwezig. Van harte uitgenodigd!

Bekijk hier de flyer.

Gezamenlijke broodmaaltijd, 17:45, Aloysiuskerk
Evenals voorgaande jaren is er op Witte Donderdag (18 april) om 17.45 uur een gezamenlijke broodmaaltijd ter voorbereiding op Pasen. Informatie hierover ligt op de leestafel achterin de kerk of achter in de kapel. U kunt zich aanmelden bij Frans Ruijsestein, tel. 06-57694795 of bij het secretariaat, tel. 030-2515775, uiterlijk zondag 14 april.

Samen The Passion kijken, 20.30 uur, Aloysiuskerk

Met een rechtstreekse uitzending vanuit Dordrecht wordt dit jaar in The Passion het lijden van Jezus herdacht op Witte Donderdag 18 april. De inmiddels tot fenomeen geworden manifestatie combineert het lijdensverhaal met Nederlandstalige popsongs en trekt steeds meer mensen. In het pastoraal centrum Aloysiuskerk kan dit programma op groot scherm samen worden gekeken (aansluitend aan de viering). Aanvang 20.30 uur. Adres: Adriaen van Ostadelaan 4.

Viering Nicolaas Monica, 18.00 uur

Door de jaren heen is er door de viering van deze dag een waardevolle traditie gegroeid. We komen om 18.00 uur bij elkaar en vieren Witte Donderdag als een feest van herinneren en gedenken. Naast de herinnering aan de Uittocht: ‘Als God ons thuisbrengt uit onzes ballingschap, dat zal een droom zijn’, gedenken we het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen aan de vooravond van zijn kruistocht: ‘Neemt en eet met elkaar…’. Met een gemeenschappelijke maaltijd sluiten we de Witte Donderdagviering af. U bent van harte welkom bij deze viering. Adres: Boerhaaveplein 199.

Waken en Vasten – 18 en 19 april – vanaf 18.00 uur, Stadsklooster Antonius

Als stadsklooster zoeken we nieuwe vormen voor oud ritueel. Op Witte Donderdag zal een kleine groep aansluitend aan de maaltijd van 18.00 uur, vanaf 19.00 uur de nacht wakend en vastend doorbrengen in de kerk; iedereen is uitgenodigd voor enige tijd aan te sluiten. Op Goede Vrijdag is er om 12.00 uur een maaltijd. Om 15.00 uur sluiten we aan bij de Kruisweg van Barmhartigheid. Kanaalstraat 200. Voor het hele programma bezoek onze website: www.katholiekutrecht.nl

Goede Vrijdag 19 april

Kruisweg van Barmhartigheid – 15.00 uur, Binnenstad

In de Kruisweg van barmhartigheid op Goede vrijdag gedenken wij lijden en dood van Jezus aan de hand van de ‘Werken van barmhartigheid’. Op plekken in de binnenstad van Utrecht staan we stil. We luisteren en bidden. Pastores uit Utrechtse kerken gaan voor. Goede vrijdag 19 april 15.00 uur. Start: Bij de brug op de hoek Vredenburg Catharijnesingel, bij het tijdelijk kunstwerk Skyscraper. Besluit: tegen 17.00 uur met een korte viering in de Catharinakathedraal. U kunt zonder meer aansluiten. Aanmelding stellen we op prijs (uiterlijk 18 april): Centraal secretariaat Samenwerkende parochies Utrecht: 030 2546147, secretariaat@katholiekutrecht.nl. Bij deelname verwachten wij dat een normaal wandeltempo geen probleem is. Er is alle bereidheid een rolstoel te begeleiden. Voor route zie Tussentijds Magazine april en www.katholiekutrecht.nl.

Oecumenische Vastenvrijdagen – 18.00 uur, Oranjekapel

De Jacobusgemeenschap organiseert in samenwerking met Kerk Op Zuilen de Vastenvrijdagen. Elke vrijdag is er een kort meditatief moment in de Oranjekapel dat om 18:00 uur begint. Het thema van deze vrijdagen is ‘Ik ben’; dit verwijst naar de ‘Ik ben’ verhalen uit het Johannes-evangelie waarin Jezus zijn missie verwoordt. U bent van harte welkom. Meer informatie: Carlo Post (tel. 06 19177659).

Pasen zondag 21 april

Paasjubel bij zonsopgang, zondag 21 april – 6.15 uur, Domplein

Bij het aanbreken van de dag verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan klinkt trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het ochtendlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen. En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwartste, de Salvatorklok. Ze klinken allemaal. Een overweldigend gelui draagt onze boodschap over de mensen van het plein heen, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen. Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk (met vrijwillige bijdrage). Van harte welkom!

Vieringen Paasochtend

Aloysius
9.30 uur: Boogers, gemengd koor

Catharina
10.30 uur: Eijk en Kuipers
12.30 uur: English Mass, Kuipers

Rafael
11.00 uur: Smits

Dominicus
10.00 uur: Borgman, weerklank

Johannes Bernardus
11.00 uur: Surinaamse/Antilliaanse viering, Smit osa en Van Kleinwee, Diversity

Nicolaas-Monica
11.30 uur: Spaanstalige viering

Paulus
10.30 uur: Oostendorp, Cantorij en PJK

Wederkomst des Heren
9.30 uur: Martens