Catharinakerk blijft kathedraal

Het bestuur van de Personele Unie van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht vraagt uw aandacht voor het volgende besluit:

De Catharinakerk zal niet worden onttrokken aan de eredienst en zal dus niet worden vervreemd. De Catharinakerk blijft kathedraal.

De aartsbisschop van Utrecht, Kardinaal Eijk, heeft kennis genomen van de plannen van de samenwerkende parochies, waarbij op grond van een vitaliteitsonderzoek, en een meer omvattend gebouwenplan, was gekozen voor het vervreemden van de Catharinakerk.

Binnen het raam van de plannen van de parochies en gezien de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overwegingen was dit voornemen begrijpelijk, en ook goed doordacht. Dat neemt niet weg dat de aartsbisschop ook oog en oor heeft voor de bezwaren die vanuit de parochie en daarbuiten zijn gekomen. Daarbij heeft de aartsbisschop met name gekeken naar de bovenregionale betekenis van de Catharinakathedraal voor heel Nederland, als metropolitane zetel.

De aartsbisschop van Utrecht heeft over deze aangelegenheid uitvoerig met het parochiebestuur gesproken, verzocht de procedure die zou moeten leiden tot onttrekking aan de eredienst stop te zetten, en de plannen om tot vervreemding van de kerk te beëindigen, nu het draagvlak voor de sluiting (en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van de zetel van de aartsbisschop) onvoldoende is gebleken.

Het bestuur geeft hieraan gehoor, hoewel het teleurgesteld is over deze ontwikkeling, nu de plannen zoals die er lagen een solide basis voor de toekomst zouden vormen.

Thans ligt er voor het parochiebestuur, zo realiseert ook de aartsbisschop zich, een zware taak om de exploitatie van dit zonder meer dure kerkgebouw in overeenstemming te brengen met de -al langer – dalende inkomsten. De opdracht aan het parochiebestuur is dan ook om additionele fondsen te werven, en om ervoor te zorgen dat de parochie in de binnenstad die vitaliteit krijgt die nodig is om een gezonde toekomst te waarborgen. Mede in verband daarmee ziet de aartsbisschop hierin aansporing de fusie van de parochies Salvator, St. Ludgerus en St. Martinus in Utrecht snel te effectueren, om zo op korte termijn met kracht om te kunnen werken aan de toekomst van dit deel van katholiek Utrecht.

Het parochiebestuur voert inmiddels overleg met Museum Catharijneconvent over het intensiveren van de samenwerking en het verder bevorderen van de publiekstoegankelijkheid van de kathedraal als onderdeel van het unieke laatmiddeleeuwse kloostercomplex waarin het museum is gehuisvest.

Namens de personele unie,

Mr. M.A.C.M. Blom-van Oostrum, vicevoorzitter

Mr. F.L. Joosten, secretaris