Catharina

Sint Catharinakathedraal

Lange Nieuwstraat 36
3512 PH Utrecht
E-mail: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Het Catharinaberaad bestaat uit de leden Wim Hijman (vz), Ben van der Maat, Lucas Buiting, Jettiy Sipma en namens het Parochiebestuur Bas Jansen en Plebaan Hans Boogers.

Hier vindt u het laatste Binnenstad Bericht nr.30

Vieringen
De viering begint (zondag) om 11.00 uur. De Engelse viering begint om 12.45 uur. U kunt beide eucharistieviering rechtstreeks volgen via kerkdienstgemist Sint-Catharinakathedraal

De Mariakapel is doordeweeks geopend van 10 tot 17.00 uur voor gebed en/of het aansteken van een kaarsje. Zondag van 10.00-17.00 uur.

Kerken Kijken op Zaterdag
Iedere zaterdagmiddag is de St. Catharinakathedraal tussen 12.00 uur en 16.00 uur open om bezoekers te ontvangen. Gidsen van Kerken Kijken zijn aanwezig om (indien nodig) vragen te beantwoorden. Meer informatie bij wimhijman@kpnmail.nl

Over ons
De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen museum Catharijneconvent. Op alle zon- en feestdagen wordt hier de Hoogmis gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De St. Catharinakathedraal maakt deel uit van de Sint Martinusparochie.

Nieuws

Geschiedenis

De Sint Catharinakerk maakt deel uit van de Sint Martinusparochie, en is tevens kathedraal van het aartsbisdom Utrecht. De kerk maakt deel uit van een middeleeuws kloostercomplex, thans in gebruik door Museum Catharijneconvent.

1550 – Kloosterkerk
De karmelieten in Utrecht begonnen in 1468 met de bouw van een klooster met bijbehorende kerk.
In 1529 kwamen de gebouwen in bezit van de Johannieters. De kerk draagt sindsdien de naam van hun beschermheilige Catharina van Alexandrië. De Johannieters hebben het klooster uitgebreid en de kerk rond 1550 voltooid.

1633 – Protestantse kerk
Met de reformatie begon voor de Catharijnekerk een periode van verval. De katholieke godsdienst mocht er vanaf 1580 niet meer worden uitgeoefend. Sedertdien schijnt er ondermeer een smederij in gevestigd te zijn geweest, en ook een zogenaamde anatomiekamer.
In 1633 werd de kerk voor protestants gebruik ingericht; tot 1815 is de kerk in gebruik gebleven bij de Nederlandse hervormde gemeente.
In 1815 werd het gebouw toegewezen aan de rooms-katholieke militairen van het Nederlandse leger, en werd garnizoenskerk.

1853 – Kathedrale kerk
Koning Willem II schonk de kerk in 1840 aan de rooms-katholieke gemeenschap, waarna de Catharijnekerk in 1842 weer in gebruik kon worden genomen. In 1853 werd het gebouw door paus Pius IX tot kathedraal van het herstelde bisdom Utrecht verheven. In de periode 1859-1901 werd vervolgens het gehele interieur in neogotische stijl gedecoreerd, en werd de kerk verlengd naar het westen. Boven de nieuwe ingang werd tenslotte het Maarschalkerweerd-orgel gebouwd.

1955 – Restauratie
In 1955 begon een grootscheeps restauratie-projekt. Op basis van tekeningen uit 1636 van Pieter Saenredam (gemaakt toen de kerk net voor protestants gebruik was ingericht) is de kerk goeddeels van haar neogotische gewaad ontdaan.
Dit verklaart de tamelijke sobere inrichting die het gebouw tegenwoordig bezit. Daar staat tegenover dat het tijdloze karakter van deze laatmiddeleeuwse voormalige kloosterkerk in al haar puurheid is bewaard.

Liturgie

Misintenties

Een misintentie is een gebed dat gevraagd wordt om tijdens de H. Mis aan het einde van de voorbeden uit te spreken. Dit gebed kan zijn 1. een gunst, 2. een smeekbede, 3. de naam noemen van een overledene, 4. uit dankbaarheid, 5. bij gelegenheid van een bijzondere gelegenheid.

Vanouds is een misintentie voor een overledene belangrijk, omdat wij dan bidden voor de zielenrust van de overleden persoon. Wij bevelen zijn of haar leven aan bij God, als smeekbede dat haar leven veilig mag zijn in Gods hand. Daarvoor wordt aan het eind van de voorbede de naam genoemd van de overledene.

Als vanouds staat tegenover het lezen van een misintentie een vergoeding. In principe is het een vrije gave. Vanuit het bisdom wordt er wel een indicatie gegeven. Dit jaar is dit € 13,50. Kunnen mensen dit niet betalen dan is het nooit een probleem. Vanzelfsprekend is het feit dat mensen meer betalen ook geen probleem. Zo komt ook de onderlinge solidariteit van ons allen als gelovigen tot uiting.

Gelieve misintenties uiterlijk donderdag door te geven aan het secretariaat tel. 030-2318545 of catharinaberaad@katholiekutrecht.nl. De vergoeding kunt u overmaken op een van de gironummers van de Sint Martinusparochie:
– Sint Augustinuskerk: NL89INGB0000136740
– Sint Catharinakathedraal: NL23INGB0000148501
onder vermelding van ‘misintentie’, de intentie en de datum.

Biechtgelegenheid

Door de sacramenten van de christelijke initiatie ontvangen wij het nieuwe leven van Christus. Dit leven dragen wij “in aarden potten” (2 Kor 4,7). Dit nieuwe leven als kind van God kan door de zonde verzwakt worden en zelfs verloren gaan.

Onze Heer Jezus Christus, geneesheer van onze ziel en ons lichaam, die de lamme zijn zonden vergeven heeft, wilde dat zijn kerk, in de kracht van de Heilige Geest, zijn werk van genezing en heil zou voortzetten, zelfs jegens haar eigen leden.
Dit is het doel van het sacrament van boete en verzoening, ook de biecht genoemd.

Gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen is er op woensdag van 18:30u tot 18:50u (Nederlands, English, Deutsch)

Iedere christen die in de katholieke kerk gedoopt is, kan dit sacrament ontvangen. Iedereen, gedoopt of niet gedoopt, is evenwel van harte welkom voor een persoonlijk gesprek met de pastor.

 

Kathedraal

Een kerk die gezien mag worden

interieur kathedraal

De kathedraal. Waarheid, schoonheid en goedheid in de Utrechtse binnenstad. Een kerk die gezien mag worden. Een kerk die het kloppend hart vormt van een vitale geloofsgemeenschap waarin al dertien eeuwen het Goede Nieuws van God voor mensen klinkt. En een kerk van vandaag met vertrouwen in morgen. Daarom wil de kathedraal kiezen voor de toekomst, samen met de gemeenschappen met wie zij de Sint Martinusparochie vormt.

De Sint Catharinakathedraal ligt midden in het Museumkwartier, het monumentale hart van de Domstad. Ook de kathedraal zelf vormt een van de monumentale schatten in dit deel van de Utrechtse binnenstad. Niet voor niets is de kathedraal de buurman van het Catharijneconvent, het museum dat de geschiedenis van het christendom in de Lage Landen vertelt.

Kloosterkerk

De 16de eeuwse kloosterkerk in neogotische stijl ademt eeuwenoude gevierde en verstilde aandacht voor Gods Liefde. Van generatie op generatie. In de loop der tijd is met name het interieur aan de nodige verandering onderhevig geweest. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw verwijst de kathedraal nadrukkelijk naar de bouwstijl die onder meer is vereeuwigd door Pieter Saenredam, de legendarische Utrechtse architect en schilder van kerkelijke interieurs.

Toch is de kathedraal veel méér dan een bewaarplaats van een rijk verleden. De kathedraal vormt een levendige geloofsgemeenschap van zelfbewuste en veelal jonge katholieke gelovigen die trots zijn op hun geschiedenis, maar dat nadrukkelijk willen verbinden met de wereld van vandaag. Die ontmoeting van heden en verleden krijgt op een bijzondere manier gestalte in de liturgie.

Koorschool

Vanuit de overtuiging dat (ook) in de schoonheid God gevonden kan worden, staat de kathedraal met name vanwege haar koorschool breed bekend om de hoge kwaliteit van de vieringen. Het koor vindt niet alleen inspiratie in de liturgische schatkamer van vroeger eeuwen, maar ook bij meer eigentijdse componisten. Samen met de koorschool van de Bavo in Haarlem is de Utrechtse kathedrale koorschool uniek in Nederland.

Dat juist in de kathedraal de liturgie veel aandacht krijgt, is niet toevallig. De kathedraal is de ‘eigen’ kerk van de aartsbisschop van Utrecht en vormt daarmee het hart van het bisdom, ja van katholiek Nederland. Op steenworp afstand van de kathedraal bouwde Sint Willibrord – de Ierse monnik die het Evangelie in de Lage Landen introduceerde en de eerste aartsbisschop van Utrecht werd – het eerste kerkje van de Domstad. In zijn voetspoor geven de Utrechtse aartsbisschoppen al meer dan dertien eeuwen lang leiding aan de katholieke geloofsgemeenschap. Tot op de dag van vandaag.

Schuilplaats voor de stilte

Het koesteren van een kostbaar erfgoed, het vieren van de liturgie, het verkondigen van het Evangelie en het zijn van centrum van het aartsbisdom Utrecht maken van de kathedraal een kerk waar niemand aan voorbij kan gaan. Naast de functies die de kathedraal heeft als schuilplaats voor de stilte, als vindplaats van schoonheid en als voedingplaats voor verdieping, wil de kerk met open oog en oor midden in deze wereld staan. Want een geloofsgemeenschap die niet omziet naar alle mensen, met name de zwaksten en ontheemden in de samenleving, is de eretitel ‘christen’ onwaardig. Ook door goedheid en gerechtigheid een centrale plek te geven, wil de kathedraal zich daarom waarmaken als een kerk die gezien mag worden.

Als vitale gemeenschap gelooft de kathedraal in de toekomst. Dat vraagt wel om een investering, ook in financiële zin, teneinde daarmee de functies van de kathedraal te kunnen versterken. Voor die impuls durft de kathedraal te vragen om een bijdrage van allen die de veelzijdige betekenis van de kathedraal onderschrijven. Met het oog op rendement. Voor de stad en haar bezoekers. Voor het bisdom en haar gelovigen. Voor een kerk die gezien mag worden.

Fotorondleiding

U ziet een aantal foto’s van het interieur van de St. Catharinakathedraal. Als u met uw muis op de foto staat, verschijnt in beeld wat u ziet. Een aantal van deze foto’s zijn gemaakt door organist Wouter van Belle. Op verschillende plekken op deze website vindt u meer achtergrondinformatie over het interieur van de kathedraal.

Indien de foto’s niet zichtbaar zijn klik dan op deze link.

Vredeskapel

In het zuidertransept bevindt zich de Vredeskapel, een dagkapel van de kerk. De kapel ontstond ter nagedachtenis aan kardinaal Jan de Jong (1885-1955), aartsbisschop van Utrecht van 1936 tot 1955. Hij speelde een grote rol in het verzet tijdens de tweede wereldoorlog.

Boven het altaar is door beeldend kunstenaar Niel Steenbergen (1911-1997) een bronzen kruis aangebracht dat de herinnering aan het verzet in de oorlog levendig houdt. In de nis van de kapel zijn enkele voorwerpen die aan kardinaal De Jong herinneren. Het altaar is simpel en klein. Het tabernakel is van de hand van van Paul Hulskamp die een combinatie van roestvrij staal en zilver toepaste. Aan de wand prijkt een vijftiende-eeuws Mariabeeldje.

Kerkmuziek

Kathedrale Koor

Kathedrale Koor UtrechtHet Kathedrale Koor Utrecht is het koor van de St.-Catharinakathedraal, de hoofdkerk van het Aartsbisdom Utrecht. Het KKU verzorgt wekelijks de liturgische muziek tijdens de hoogmissen in de kathedraal. Daarnaast worden er concerten gegeven in binnen- en buitenland. Het koor bracht bezoeken aan o.a. België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Denemarken. Het kathedrale koor bestaat uit kinderen en mannen. De kinderen van het koor zijn afkomstig van de Kathedrale Koorschool Utrecht, waar zij naast het gewone basisonderwijs een intensieve muzikale opleiding krijgen. De inzet van geschoolde kinderstemmen geeft het koor een karakteristieke eigen klankkleur. Deze klankkleur wordt bovendien gedragen door tenor- en basstemmen van jonge mensen, voor een deel oud-leerlingen van de Kathedrale Koorschool. De kinderstemmen zijn regelmatig te horen bij muzikale uitvoeringen van belangrijke werken uit de koorliteratuur, zoals de Mattheus-passie van Bach en de Carmina Burana van Orff. Ook werken de kinderen regelmatig mee aan producties van De Nederlandse Opera. Een bijzondere vermelding verdient de Cappella Catharina. De meisjes van 15 jaar en ouder stromen vanuit het basis-KKU door naar deze afdeling. Het koor staat midden in de rijke katholieke muziektraditie die deze eeuw werd gedragen door componisten als Herman Strategier en Hendrik Andriessen, beiden ooit verbonden aan de Utrechtse Kathedraal. Vele componisten schreven speciaal voor het Kathedrale Koor; in de Catharinakathedraal zijn talrijke eigentijdse composities voor het eerst tot klinken gebracht. Geschiedenis Het Kathedrale Koor Utrecht is sinds 1869 het Koor van de St.-Catharinakathedraal. Opgericht als mannenkoor onder de naam St. Gregorius Magnus, werd het in 1878 als snel uitgebreid tot jongenskoor. In 1959 werd de Kathedrale Koorschool opgericht, die vanaf dat moment de opleiding van de zangers (toen nog alleen jongens) voor haar rekening nam. In 1968 werden ook meisjes toegelaten tot de Koorschool. Na een woelige periode ging het koor in 1974 verder onder de huidige naam: Kathedrale Koor Utrecht. Dirigenten waren vanaf toen Frans Wolfkamp, Hans de Gilde, Gerard Beemster en de huidige dirigente Hester Westra.

Kerkmusici

Hester Westra (10-11-1993) rondde haar Bachelor Koordirectie af in mei 2019 aan het Utrechts Conservatorium met een succesvol concert getiteld: Dromen en visioenen. Tijdens het evenement deden er maar liefst drie gezelschappen mee: de Utrechtse Studenten Cantorij, Zangers van het Studentenkoor Amsterdam en Projectkoor- orkest Sine Nomine. Bij het eerstgenoemde koor was Hester jaren lang koorlid en repetitor. Al op zeven jarige leeftijd leerde Hester van blad zingen bij de koorschool Noord Nederland, en speelde ze piano. Bij de koren de Roden Girl Choristers en later het Roden Händel Chorus en Cantatrix ontwikkelde ze haar passie voor muziek die ze in 2014 omzette naar een studie klassieke zang. Na een jaar vooropleiding op het Utrechts Conservatorium is ze overgestapt naar de Bachelor Koordirectie bij Rob Vermeulen aan de HKU – Hoge School voor de Kunsten.Haar eerste koor als dirigent was het RK OLVOO-koor in Hilversum.Daarna heeft ze enkele jaren voor Voce Laetare gestaan, het koor van de RK Vituskerk in Hilversum. Ook dirigeerde Hester Collegium Vocale Consonant, een kamerkoor in Abcoude.In de afgelopen jaren heeft Hester kennis gemaakt met het zingen van oude muziek. Zo volgde ze diverse cursussen over het zingen van mensurale notatie bij dr. Rebecca Stewart en bij Schola Nusmido in Halle (Duitsland). Verder nam Hester als dirigent deel aa de Kurt Thomas Cursus in groep C. Ze heeft in 2020 haar eerste jaar Master Koordirectie in Utrecht afgerond en is muzikaal actief op diverse vlakken. Naast het dirigeren van het Kathedrale Koor in Utrecht, zingt ze regelmatig solo bij diverse gezelschappen.
Op dit moment dirigeert Hester vooral tijdens de vieringen in de Catharinakathedraal en werkt ze als cantor in ondermeer de Heilig Hartkerk en de Onze Lieve Vrouwekerk in Hilversum.

Wouter van Belle (1958) studeerde de hoofdvakken piano en orgel aan het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht bij Rinus Groot en Kees de Wijs. Daarna bekwaamde hij zich bij onder meer Jacques van Oortmerssen en Albert de Klerk in specifieke uitvoeringpraktijk van diverse orgelstijlen. Sedert 1985 is Wouter van Belle hoofdorganist van de kathedraal, en vaste begeleider van het Kathedrale Koor Utrecht. Wouter van Belle is begeleider van het Toonkunstkoor Utrecht en van het Residentie Bachkoor in Den Haag. Hij treedt regelmatig op als concertant organist en als pianobegeleider van diverse gerenommeerde koren. Naast deze activiteiten is hij werkzaam als piano- en orgeldocent te Utrecht.

Het orgel

Het orgelHet orgel in de kathedrale St.-Catharinakerk werd in 1903 gebouwd door de Utrechtse firma Maarschalkerweerd & Zoon. Bekende instrumenten van Maarschalkerweerd zijn te vinden in ondermeer de Leidse Hartebrugkerk (1877), het Amsterdamse Concertgebouw (1891) en de O.L.Vrouwekerk te Zwolle (1896). Voor de Utrechtse kathedraal bouwde hij al in 1874 een koororgel. Bij de ingrijpende restauratie van de kerk in de jaren zestig van de 20e eeuw werd het neo-gotische interieur van de kerk inclusief dit orgeltje helaas verwijderd.Het grote orgel In 1903 was het vijftig jaar geleden dat de St.-Catharinakerk tot kathedraal van het Aartsbisdom werd gewijd. Dit was aanleiding voor de bouw van een nieuw orgel. Maarschalkerweerd bouwde een instrument met twee manualen en pedaal in neo-gotische kast, uitgevoerd met het toentertijd moderne systeem van pneumatische bediening. De periode Andriessen In de jaren dertig van de 20e eeuw was Hendrik Andriessen vaste organist in deze kerk. Hij liet het orgel naar zijn smaak enigszins wijzigen, voornamelijk door de plaatsing van een nieuwe speeltafel met drie manualen. Vanaf de jaren zestig leed het orgel onder gevolgen van een groeiende belangstelling voor orgels gebouwd volgens oudere, barokke principes. Orgels met pneumatische aanleg zoals het onderhavige werden minderwaardig geacht, met als gevolg dat ook voor het Utrechtse kathedraalorgel een periode van verwaarlozing intrad. Restauratie Pas in de laatste decennia van de 20e eeuw nam de waardering weer toe voor dit specifieke orgeltype, dat nu zelfs op de lijst van beschermde monumenten staat. Na jaren van langdurige voorbereidingen werd in 1995 de restauratie uitgevoerd door de firma Gebrs. Vermeulen uit Weert. Het Limburgse orgelbouwersgeslacht Vermeulen gaat terug tot 1730, en bouwde honderden instrumenten in heel Nederland. De laatste decennia heeft het bedrijf ook belangrijke restauraties verricht, waaronder vele Smits-orgels in Brabant. Bij de restauratie van het Utrechtse kathedraalorgel is het originele klankconcept van Maarschalkerweerd bewaard gebleven, met handhaving van de originele pneumatiek en de speeltafel uit 1939. Wel werd een originele Maarschalkerweerd trompet 8voet toegevoegd aan het tweede manuaal.

Koororgel

Koororgel van de KathedraalOm het koor tijdens de wekelijkse eucharistievieringen beter te kunnen ondersteunen, heeft de kathedraal een speciaal koororgel. Kardinaal Eijk heeft het koororgel op het Hoogfeest van Pinksteren 2011 ingezegend. Het betreft een Engels orgel, gebouwd rond 1852 door Daniel Gray in Londen-Southwark. Dit fraaie instrument heeft een nieuw leven in onze kathedraal gekregen. Het is geplaatst op een nieuwe koortribune in de linker zijbeuk van de Catharinakathedraal. Tijdens een feestelijk concert op zondagmiddag 17 juni 2011 is het instrument ten gehore gebracht door de kathedrale organisten Wouter van Belle en Paul Houdijk, samen met het Kathedrale koor onder leiding van Gerard Beemster en sopraan Sonja Roskamp. Op het programma stonden Engelse koormuziek, Franse orgelmuziek en werk van de dit jaar jubilerende Nederlandse componisten J.P. Sweelinck en Herman Strategier. Meer informatie op deze website.

Werkgroepen

Vele activiteiten in onze gemeenschap worden gedragen door de inzet van vele vrijwilligers. Van liturgie tot schoonmaak, van bezoekgroep tot bestuur: zonder vrijwilligers komt er maar weinig van de grond. Ook zijn er vrijwilligers die zich voor een kortere periode beschikbaar stellen om bijzondere projecten te ondersteunen.

Interesse om ook iets te doen? Hieronder vindt u een lijst van alle werkgroepen en hun contactpersonen. Neem zeker contact met hen op als u zich ergens bij aan wilt sluiten!

Parochiebestuur en Ledenadministratie
Centraal secretariaat: Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ, Utrecht
030-2546147 / secretariaat@katholiekutrecht.nl

Catharinaberaad
Leden: Wim Hijman (voorzitter), Secretaris (vacant), Lucas Buiting en Ben van der Maat.  Pastoor Hans Boogers en Bas Jansen (namens het Parochiebestuur).
catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Kathedrale Koor Utrecht
info@kathedralekoorutrecht.nl
Voor meer informatie zie ook www.kathedralekoorutrecht.nl

Stichting Catharijne Concerten
Wouter van Belle
030 2431551
post@woutervanbelle.nl

Lectoren
Ellen van Ardenne
ellenvanardenne@gmail.com

Acolieten
Mathieu Pruppers
m.pruppers@gmail.com

Redactie Binnenstad Bericht
Wim Hijman
0652666694
wimhijman@kpnmail.nl

Kosters
Hans van Bunnik
hvbunnik@hetnet.nl

Kerken Kijken op Zaterdag
Wim Hijman
06 52666694
wimhijman@kpnmail.nl

Kerken Kijken Utrecht namens de Catharinakathedraal 
Wim Hijman
06 52666694
wimhijman@kpnmail.nl

Catechese stuurgroep en liturgie overleg
Pastoor Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

Webredactie Catharinakathedraal
Wim Hijman
wimhijman@kpnmail.nl

Koffiegroep
Ron van Antwerpen
030 2518446
rantwerp@xs4all.nl

Koororgelcommissie
Wouter van Belle
030 2431551
post@woutervanbelle.nl

Kerkbalans
Wim Hijman
wimhijman@kpnmail.nl

 

Tarieven

Tarieven St. Catharinakathedraal 2024

Kerkelijke diensten
€ 650,00 Huwelijksviering; ma t/m za
€ 615,00 Uitvaart; ma t/m za
€ 13,50 Heilige Mis/Stipendium
€ 615,00 Jubileumviering (aparte viering); ma t/m za
€ 80,00 Jubileumviering (tijdens normale viering); zo
€ 18,00 Jaargedachtenis; ma t/m za
€ 105,00 Overuren koster (per uur); ma t/m za

Huur kerk
€ 640,00 voor een concert (in overleg met het Catharinaberaad) 250 personen)
€ 165,00 voor gebruik van het orgel tijdens concert (in overleg met het Catharinaberaad)
€ 50,00 voor gebruik orgel per uur.

Kapittelzaal
Te huur op: ma t/m za
Maximaal 10 personen
€ 17,50 per uur

Vredeskapel
Te huur in overleg
Max. 150 personen
€ 160,- per dagdeel

Bij annulering binnen 24 uur voor de vergadering zijn de verhuurkosten volledig verschuldigd. Bij annulering binnen een maand voor de vergadering wordt 50% van de verhuurkosten in rekening gebracht.

Informatie over de verhuur van de St. Catharinakathedraal via het Catharinaberaad, (catharinaberaad@katholiekutrecht.nl) of bij het centraal secretariaat, 030-2546147 of secretariaat@katholiekutrecht.nl.

Financiën

De Sint Catharinakathedraal is een kerk van mensen. Onze mensen houden onze kathedraal gezond en levendig, ook financieel. Alles wat we als kerk doen, doen we met geld dat mensen ons schenken. Mensen steunen onze kathedraal op verschillende manieren, met verschillende bedragen. Een kaarsje aansteken, een misintentie opgeven, iets in de collecteschaal doen, bijdragen via Actie Kerkbalans, schenken of nalaten, het zijn enkele van de vele opties om ons te steunen.

Doordat onze kerk een ANBI-status heeft, kunt u uw gift aan ons bij de Belastingdienst opgeven als aftrekpost. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst. U kunt het ANBI-formulier downloaden dat u in kunt vullen. Stuur dit formulier naar onze kerk, zodat wij het ook in kunnen vullen.

Actie Kerkbalans

De belangrijkste manier om onze kathedraal financieel te steunen is middels Actie Kerkbalans. Dit is een jaarlijks terugkerende actie die onze kerk door heel Nederland organiseert. De naam zegt het al: middels de actie houden we onze kerk financieel ‘in balans’. Met de inkomsten van de Actie Kerkbalans organiseren we onder meer onze vieringen, onderhouden en verwarmen we de kerk en schenken we duizenden kopjes koffie per jaar. De actie wordt elk jaar halverwege januari gehouden, maar u kunt het hele jaar meedoen door te storten op het aparte rekeningnummer dat onze kathedraal kent voor de Actie Kerkbalans.

Steun ons door eenmalig of periodiek te storten op NL40 INGB 0003 3411 44 t.n.v. Actie Kerkbalans Sint Martinusparochie o.v.v. Kerkbalans Catharinakathedraal

(Periodiek) schenken of nalaten

Wilt u bijdragen aan een project, zoals een verbouwing/restauratie of de aanschaf van grote zaken als projectieschermen? Of wilt u gewoon zomaar geld aan ons schenken? Dat kan uiteraard! U kunt dat direct naar ons overmaken (zie rekeningnummer hieronder). Steunt u ons periodiek met een bijdrage? Daarmee helpt u veel mogelijk te maken! Gebruik het formulier dat u hierboven kunt downloaden. Als u een project wilt steunen of mogelijk maken, neem dan contact op met de locatieraad via catharinaberaad@katholiekutrecht.nl.

Gaat de St. Catharinakathedraal u aan het hart en wilt u de kerk ook na uw dood blijven steunen? Wellicht is een nalatenschap/legaat dan iets voor u. U steunt ons financieel en omdat de kathedraal een ANBI-status heeft, betalen wij geen belasting. Uw legaat komt dus voor 100% ten goede aan onze kerk. Overweegt u een legaat? Dan kunt u contact opnemen met de locatieraad via catharinaberaad@katholiekutrecht.nl.

U kunt een gift of schenking direct storten op NL23 INGB 0000 1485 01 t.n.v. Salvator Catharina o.v.v. de reden/het doel van uw schenking.