Missa Tridentina Traiectina: Hoogmissen op zondagmiddag

geloofsgemeenschap: Catharina

M.i.v. zondag 1 september celebreert pastor Koos Smits iedere eerste zondag van de maand om 17.00 uur een gezongen Tridentijnse Hoogmis met predicatie in de kathedraal.

De data voor 2019 zijn: 1 sept., 6 okt., 3 nov. en 1 dec.

In de maanden juli en augustus zijn er i.v.m. de vakanties geen Tridentijnse HH. Missen.

We hopen dat veel katholieken op de eerste zondagen van de maand (opnieuw) kennis maken met de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Hopelijk tot ziens op 1 september. U bent van harte welkom!