jongerenwerker

Vacature Jongerenwerker

VACATURE

Voor het jongerenpastoraat in het bisdom zoekt het Aartsbisdom Utrecht per 1 september een enthousiaste jongerenwerker (m/v), voor maximaal 19 uur per week (0,5 fte).

Over de organisatie

Het Aartsbisdom Utrecht is een van de zeven katholieke bisdommen van de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie. Het Aartsbisdom Utrecht is het aartsbisdom waarover de aartsbisschop van Utrecht geestelijk leiderschap heeft.

Jongerenwerker

De jongerenwerker van het aartsbisdom onderhoudt onder andere contacten met de doelgroep en bouwt het netwerk uit. Samen met jongeren organiseert de jongerenwerker bovendien allerlei activiteiten, uitgewerkt in een jaarprogramma, en projecten zoals de deelname aan Wereldjongerendagen, pelgrimsreizen en diverse zomerkampen.

Verder geeft de jongerenwerker (onder eindverantwoordelijkheid van de vicaris Jeugd en jongeren) leiding aan het Jongerenplatform (JPU); aan het team voor de vormelingendagen en aan het team van de Tarcisiusdag (voor misdienaars en acolieten). Deze Tarcisiusdag wordt dit jaar op 6 oktober in Utrecht gehouden.

Daarnaast biedt de diocesane jongerenwerker onder andere ondersteuning aan parochiële vrijwilligers in het jongerenwerk; onderhoudt contacten met parochiële jongerenwerkers in het bisdom en met jongerenwerkers vanuit de andere bisdommen binnen het Officium Iuventutis.

De werkzaamheden

Als jongerenwerker onderhoudt u contacten met de doelgroep en bouwt u het netwerk uit. Samen met de jongeren organiseert u allerlei activiteiten, uitgewerkt in een jaarprogramma, en projecten zoals de deelname aan Wereld Jongeren Dagen, pelgrimsreizen en zomerkampen. Onder eindverantwoordelijkheid van de vicaris Jeugd en jongeren gaat u:

 • Leiding geven aan het Jongerenplatform (JPU);
 • Leiding geven aan het team voor de vormelingendagen;
 • Leiding geven aan het team van de Tarcisiusdag (voor misdienaars en acolieten);
 • Ondersteuning bieden aan parochiële vrijwilligers in het jongerenwerk;
 • Contacten onderhouden en samenwerken met parochiële jongerenwerkers in het bisdom;
 • Contacten onderhouden en samenwerken met jongerenwerkers vanuit andere bisdommen binnen het Offi cium Iuventutis;
 • Zorgdragen voor promotie en publiciteit in samenwerking met de dienst communicatie;
 • Zorgdragen voor financiële verantwoording in samenwerking met de afdeling financiën.

Dit alles opdat jonge mensen in het Aartsbisdom Utrecht Christus en Zijn Evangelie beter leren kennen en groeien in gelovige verbondenheid met Hem en met elkaar.

Profiel

Om als jongerenwerker vruchtbaar te kunnen functioneren, verwachten we dat u:

 • Praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt;
 • Minimaal in het bezit bent van een bachelor van de Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht of van Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing;
 • Met uw enthousiaste rooms-katholieke geloofsovertuiging het visitekaartje van het aartsbisdom voor jeugd en jongeren kunt zijn en hen zo aansluiting laat vinden met de lokale kerk én de wereldkerk;
 • Didactische en creatieve vaardigheden hebt om geloofsthema’s verantwoord en op een aansprekende wijze te presenteren;
 • Kennis hebt van en begrip voor de leefwereld van jongeren;
 • Respectvol en integer met jongeren kunt omgaan;
 • Vertrouwd bent met het actief gebruik van social media ter ondersteuning van uw werkzaamheden;
 • Op de aan u toevertrouwde taakvelden initiatieven neemt en daarop projectmatig kunt werken;
 • In het bezit bent van een rijbewijs B.

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die nog niet zo lang geleden zijn afgestudeerd en liefst jonger zijn dan 35 jaar.

Wat bieden we?

 • Collegiale ondersteuning vanuit de bisdom-organisatie en pastorale beroepskrachten in de parochies;
 • Verschillende groepen vrijwilligers als bedding voor uw werkzaamheden;
 • Een aanstelling voor onbepaalde tijd, na een proeftijd van twee maanden en een eerste jaarcontract;
 • Salaris en overige arbeidsomstandigheden volgens de richtlijnen van het aartsbisdom.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Sollicitaties

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen vóór 1 september a.s. te worden gericht aan:
Aartsbisdom Utrecht
t.a.v. vicaris drs. J.G.M. Pauw
Maliebaan 40
3581 CR UTRECHT

Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie? Dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met vicaris Pauw, tel.: 06 30162927.

NOTA BENE: Het is eventueel mogelijk om deze functie te combineren met die van parochiële jongerenwerker en catecheet in de parochies H. Kruis en H. Lebuinus. Deze vacature (met een reactietermijn tot 1 februari 2018) heeft namelijk nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. Zie www.aartsbisdom.nl/vacatures voor een link naar meer informatie over deze vacature.

sport

Vaticaans document over geloof en sport

In het Vaticaan werd op 1 juni 2018 een document gepresenteerd van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven over geloof en sport. De titel van de Engelse versie luidt: ‘Giving the best of yourself. The Christian perspective on sport and the human person’: ‘Het beste van jezelf geven’. In onderstaand artikel geeft priester André Monninkhof wat eerste indrukken van dit rijke document. Nadere bestudering ervan moet volgens hem uitwijzen, wat de betekenis van dit stuk kan zijn, ook in onze Nederlandse context. Monninkhof is behalve pastoor in Twente ook nationaal geestelijk adviseur van NKS Voetbal (Nederlandse Katholieke Sportfederatie), in zijn vrije tijd is hij actief als jeugdvoetbalscheidsrechter.

1. Geschiedenis

Dit pauselijke document is de vrucht van heel wat ontmoetingen en bijeenkomsten in het teken van geloof en sport. Reeds decennia lang komen sporters en sportploegen bij de paus op bezoek. Voor hen allen heeft de paus een persoonlijk woord, waarin hij vanuit gelovig perspectief de betekenis aangeeft van hun sportieve inspanningen. In 2004 richtte paus Johannes Paulus II zelfs een ‘Sportbureau’ op. Dit ‘Sportbureau’ heeft sindsdien vier congressen georganiseerd, waar thema’s met betrekking tot geloof en sport werden behandeld. Zelf heb ik als geestelijk adviseur van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) de congressen in 2007 en 2009 mogen meemaken. Ik vond het heel bijzonder om bij die gelegenheid collega’s te mogen ontmoeten (priesters en leken) die actief zijn in de wereld van de sport. Zo ging mijn Duitse collega mee als geestelijk verzorger mee met de Olympische sportploeg naar China. En een Zuid-Amerikaanse collega logeerde tijdens het WK Voetbal in hetzelfde hotel als de voetbalploeg van zijn land. ’s Morgens vierde hij met de spelers en de begeleiders de Mis. Verder voerde hij heel wat gesprekken met hen, over de zin van winst en verlies…
Het laatst gehouden congres in 2015 stond in het teken van ‘Coaches educating people’. In de wereld van de sport hebben coaches en begeleiders een heel belangrijke functie. Zij bepalen niet alleen de tactiek. Maar naar we mogen hopen, geven zij de spelers ook nog normen en waarden mee. Met name voor de jeugd is het belangrijk om heldere instructies aangereikt te krijgen, bijvoorbeeld over hoe een goede samenwerking in het team de sleutel kan zijn tot het bereiken van sportief succes. Uiteraard kun je dergelijk teamwork ook bezien vanuit een gelovig perspectief: solidariteit en verbondenheid zijn begrippen die we ook terugvinden in de katholieke sociale leer. Al deze reflecties op sportief gebied zijn uiteindelijk uitgemond in het pauselijk document, dat op 1 juni is gepresenteerd.

2. Hoofdlijnen van het document: ‘Giving the best of yourself’

De hoofdlijnen van dit document laten zich naar mijn indruk het best beschrijven aan de hand van de begeleidende brief van paus Franciscus bij dit document. In deze brief geeft hij drie betekenissen van sport.
In de eerste plaats, aldus paus Franciscus, is sport een plek van ontmoeting. Sport brengt mensen samen uit alle lagen van de maatschappij om een gezamenlijk doel te bereiken. In een cultuur die wordt gedomineerd door individualisme – zo stelt de paus – helpt de sport om te voorkomen dat we ons alleen op onszelf richten. Wanneer een vader speelt met zijn zoon, wanneer kinderen samenspelen in het park of op school, en wanneer een atleet zijn overwinning viert samen met zijn of haar supporters, draagt sport bij aan ontmoeting en gemeenschap.
In de tweede plaats, zo zegt paus Franciscus, is de sport een middel tot opvoeding. Met name de jeugd is hierbij van belang. Want naar de mening van de paus kun je juist de jongere generatie nog deugden bijbrengen als liefdadigheid, nederigheid, opofferingsgezindheid, constantheid en plezier. “Een goede ploeg op vruchtbaar land bevordert de oogst,” zo is de opvatting van de paus.
Ten slotte is de sport van belang als middel voor missionering en heiliging. “De Kerk is geroepen om een teken te zijn van Jezus Christus in deze wereld; ook door de sport, zoals deze wordt beoefend in parochies, scholen en verenigingen … Iedere gelegenheid is goed om de boodschap van Christus te verkondigen, ‘of de tijd nu gunstig of ongunstig is’ (2 Timoteus 4:2). … Sport kan de weg naar Christus openen op die plekken of in die omgeving, waar het – om uiteenlopende redenen – niet mogelijk is om Hem direct te verkondigen,” aldus paus Franciscus.

3. Eerste indrukken

Zoals hiervoor al gezegd, vraagt dit rijke document naar mijn mening om een grondige bestudering, om alle goede vruchten ervan te kunnen oogsten. Het document moet nog wat ‘beklijven’. Niettemin deel ik graag een paar indrukken die ‘op het eerste gezicht’ van dit document bij mij zijn blijven hangen.
a. Op de eerste plaats de titel: Giving the best of yourself. Dat er staat ‘giving’ en niet ‘give’ maakt al duidelijk dat vanuit kerkelijk perspectief sport geen statisch begrip is, maar juist een dynamisch gebeuren. Kennelijk hoort het tot de aard van de menselijke persoon dat hij in beweging is, dat hij bezig blijft om voortdurend het beste van zichzelf te geven. Er lijkt sprake te zijn van een proces, dat heel ons leven doorgaat. Als mens blijven wij bezig om onszelf te ontwikkelen en het beste van onszelf te geven. Talenten moeten tenslotte renderen, en een lamp verberg je niet onder de korenmaat.
b. Nog een opmerking bij de titel: Giving the best of yourself doet me ook denken aan de viering van de Eucharistie. Zoals Christus Zijn leven aan ons geeft, zo mogen ook wij mensen het beste van onszelf aan elkaar geven, om zo leven voor elkaar mogelijk te maken. In mijn beleving legt de titel van dit document op deze manier een originele en verrassende verbinding naar het belangrijkste sacrament dat wij in onze Kerk kennen.
c. Dit pauselijk document ligt naar mijn indruk in lijn met eerdere brieven van paus Franciscus die gaan over de vreugde van het Evangelie; de aansporing ‘erop uit te gaan’ (missionaire Kerk) en heiliging van ons menselijk leven (‘Gaudete et exsultate’). Ook sport kan – aldus de paus – een uitdrukking zijn van de vreugde van ons geloof; sport bevordert ontmoeting en sport kan – door de normen en waarden die zij bevordert – een weg zijn tot heiliging van ons persoonlijk bestaan.
d. In onze Nederlandse context lijkt me het belang van dit document te zijn gelegen in het feit dat het een brug slaat tussen ons geloof en de sport, die in onze samenleving een belangrijke plek inneemt. Pastores zullen dankbaar zijn als zij bij jubilea van sportverenigingen kunnen putten uit dit document. Ook de actualiteit (WK Voetbal) kan worden geplaatst in een gelovig perspectief. Waar dat kan, zou de verkondiging verlevendigd kunnen worden door het gebruik van beelden uit de sport. En we mogen ons uitgenodigd blijven voelen om zelf fit te blijven, zodat we het beste van onszelf kunnen geven en onze talenten het meest kunnen opbrengen. Misschien biedt dit document – ook in onze geseculariseerde omgeving – nog meer kansen. Maar dit vergt een nadere studie.

4. Tot slot

Een collega schreef me: “Dit is een positief stuk. De schrijver ervan krijgt van jou geen gele of rode, maar een gouden kaart.” Hier sluit ik me graag bij aan.

Pastoor André Monninkhof

Klik hier voor de (Engelse) tekst van het document

Klik hier voor de begeleidende brief van paus Franciscus (in het Engels)

vaderdag

Vaderdagviering

Op 17 juni jl. vierde de Jacobusgemeenschap Vaderdag met als thema: De boom die gaf en gelukkig was!

Net zoals alle vaders, maar zeker onze Grote Vader in de hemel, stond de boom als symbool van vertrouwen in de lezingen van die dag.

Dit was de link naar het eindeloze vertrouwen van God in Zijn mensen, verwoord in dit verhaal voor kinderen, getoond via een beamer presentatie.

Voor alle vaders was er na afloop een mooi papieren appeltje met echte pitten erin om thuis te planten!

hands

Vacature bestuurslid vrijwilligersbeleid

VACATURE

De samenwerkende parochies Ludgerus, Martinus en Salvator zijn per direct op zoek naar een bestuurslid vrijwilligersbeleid.

Onze organisatie

De samenwerkende parochies zijn een transitieorganisatie waarin de drie Utrechtse stadsparochies Sint Ludgerus, Sint Martinus en H. Salvator worden gecombineerd. Onze organisatie ondergaat op dit moment grote veranderingen en het is daarom van belang dat alle vrijwilligers daarin een heldere rol vervullen en een goede begeleiding krijgen vanuit onze organisatie.

Bestuurslid vrijwilligersbeleid

De komende jaren zal er steeds meer een beroep worden gedaan op vrijwilligers met uiteenlopende rollen: van diaconie tot liturgische ondersteuning en van schoonmaker tot collectant. Katholiek Utrecht wil met haar vrijwilligersbeleid graag een voorbeeldrol innemen.

De werkzaamheden

Werven, selecteren, begeleiden en toerusten van de vrijwilligers zodat zij zelfstandig kunnen functioneren;

 • Verantwoordelijk voor goede communicatie tussen de vrijwilligers onderling;
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk van maatschappelijke organisaties in de wijk;
 • Onderzoeken naar nieuwe mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten binnen Katholiek Utrecht

Profiel

 • Leidinggevende kwaliteiten, uitstekende communicatieve vaardigheden en gevoel voor verhoudingen;
 • Inzicht hebben in maatschappelijke ontwikkelingen en eventueel daaruit voortvloeiende veranderingen in het vrijwilligerswerk, oog en ontwikkelingskracht voor innovatie in vrijwilligerswerk;
 • Praktiserend Rooms-Katholiek

Sollicitaties

Uw sollicitatie: een korte motivatiebrief plus cv zien we graag tegemoet voor 14 juli via email: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Inlichtingen

Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met: Mw. Margriet Simonis, hoofd centraal secretariaat, via 030 254 6147

Huitink en Westerveld

Emotioneel afscheid van pastores Huitink en Westerveld

Met een volle kerk en een levendig instapkoor namen pastores Ton Huitink en Gerrit-Jan Westerveld afscheid van de parochianen in een dienst vol emotie op Sacramentsdag, zondag 3 juni jl. in de Aloysiuskerk.

Voor pastor Westerveld -die met pensioen gaat- was het een mooi moment om te reflecteren op zijn meer dan 30 jaar werk als pastoraalwerker in Utrecht, over zijn inzet voor de vluchtelingen en de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen.

Voor pastoor Huitink -die een benoeming heeft gekregen in Zwolle- kwam dit afscheid eerder dan gewild, maar zoals zijn moto luidt: “Uw wil geschiede”. In gehoorzaamheid aan de bisschop vertrekt hij binnenkort naar zijn nieuwe pastorale benoeming. Het was ook een moment om te terug te kijken op wat hij bereikt heeft in de afgelopen drie jaar in Utrecht en natuurlijk alle mensen te bedanken die hij hier ontmoet heeft.

In zijn preek sprak pastoor Huitink over hoe God onze vader ons nooit in de steek laat, dat Hij altijd aanwezig is en voor ons zorgt en dat zijn verbond met ons tastbaar is in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij nodigde iedereen uit om dankbaar te zijn voor al het goede dat wij van God hebben gekregen: “Eucharistie vieren is dankzeggen. Niet voor alles wat wij weten en kunnen, maar voor al het goede dat God ons in Zijn Zoon Jezus Christus heeft geschonken. En wanneer je twijfelt aan al dat goede, dan nodig ik u uit om eens om u heen te kijken en heel de schepping in je op te nemen en te zoeken naar de Bron van dat alles, als je dan, al is het maar voor even, je klein voelt en je verwondert, dan mag je iets ervaren van het Verbond. Het Verbond dat Jezus door Zijn Lichaam en Bloed heeft vernieuwd. Dan mag je ervaren dat de heilige Eucharistie bron en hoogtepunt is van ons leven.”

Op zijn beurt bedankte pastor Westerveld zijn collega’s, vrienden en vooral zijn familie voor hun steun in de loop der jaren.

Onder leiding van pastor Gérard Martens maakten de kinderen van de kinderwoorddienst een knutselwerk in de vorm van brood dat aan beide pastores werd gegeven als “brood voor onder weg”.

Na afloop namen de meer dan 300 aanwezigen – familie, vrienden, parochianen van heel Utrecht en andere geloofsgemeenschappen – persoonlijk afscheid van de twee pastores.

 

foto’s: Wim. H. Heijmans

in memoriam Gerard Zuidberg

In Memoriam Gerard Zuidberg: Herder

Afgelopen zaterdag (2 juni) overleed Gerard Zuidberg (1936-2018) op 81-jarige leeftijd. Van 1977 tot zijn emeritaat in 2001 was hij pastor in de wijk Ondiep. Daarvoor was hij als docent filosofie verbonden aan de priesteropleiding en was hij studentenpastor voor de theologiestudenten. Na zijn emeritaat was hij o.a. actief in de ondersteuning van lokale geloofsgemeenschap via de stichting Bezield Verband. In 2004 trouwde hij met Marie-José Janssen.

Gerard studeerde filosofie in Rome toen daar het Tweede Vaticaans Concilie werd gehouden. In ons laatste gesprek haalde hij herinneringen op aan de gesprekken in het Nederlands College waar bisschoppen van over de hele wereld afspraken met Kardinaal Alfrink hadden om opvattingen te toetsen en te delen en strategie te ontwikkelen voor het concilie. Het heeft Gerard gevormd in zijn overtuiging dat de kerk het volk Gods is, dat de rijkdom van de kerk daar is, waar gelovige gemeenschappen met elkaar het geloof én de zorg voor elkaar delen.

Tijdens zijn studentenpastoraat was dat zijn belangrijkste taak: zorgen dat studenten een open oog en oor en hart ontwikkelden voor de mensen voor en met wie ze zouden gaan werken. Hij sprak intensief met studenten over de keuze van hun pastorale stage en wat ze daar zouden kunnen leren.

In 1977 voegde hij de daad bij het woord door als pastor de verantwoordelijkheid te nemen voor de Nicolaas-Monica parochie in Utrecht met de wijken Ondiep, Pijlsweerd en de Daalsedijk. Het waren wijken met veel sociale problematiek als gevolg van de sluitingen van de Utrechtse staalfabrieken (Demka, Werkspoor) op Zuilen en het waren de wijken waar de eerste groep Turkse en Marokkaanse gastarbeiders onderdak zocht. Onvermoeibaar zocht hij de betekenis van de kerk als volk Gods in deze wijken: wat betekent het evangelie en hoe laten we dat als parochie zien? Jong volwassenen met kinderen vonden bij hem een luisterend oor bij het zoeken naar nieuwe inspiratie en vitaliteit in het geloof. Hij was een drijvende kracht achter de samenwerking van andere zorgverleners in de wijk. Gerard was een van de eerste die de interreligieuze dialoog concreet oppakte door de islamitische gemeenschap onderdak te verlenen voor hun Ramadan-vieringen. Hij was ook de drijvende kracht achter de stichting Samenspel waarin vrijwilligers bij geïsoleerde migrantengezinnen kwamen om samen te spelen en contact te maken en de taal te leren. Zijn ervaringen met mensen in de marge van de samenleving inspireerden hem en anderen tot het oprichten van het buurtpastoraat in Utrecht.

De zorg voor toekomstige pastores die tijdens zijn werk als studentenpastor centraal had gestaan, trok hij door tijdens zijn pastorale werk in Ondiep. Hij was een van de voortrekkers van de Vereniging van Pastoraal Werkenden waarin zowel priesters als pastoraal werkers en werksters elkaar ontmoeten om te spreken over hun werk en hun positie in de kerk. Hij maakte zich gaandeweg steeds meer zorgen om de spiritualiteit van de pastores zelf, van wie hij zag dat ze moedelozer en soms cynisch werden door de ontkerkelijking en de kerkpolitieke ontwikkelingen. Het leidde tot het onderzoek ‘De god van de pastor’. Voor veel pastores was hij een bron van inspiratie en moed. Met heel veel hield hij persoonlijk contact. Na het openbreken van het gezwel van seksueel misbruik in de kerk, bezocht hij pastores die om die reden in de gevangenis zaten. Als er iemand was die begreep wat Gods barmhartigheid betekent en dat God geen mens laat vallen, dan was het Gerard.

De schaalvergroting van parochies, waarin veel geloofsgemeenschappen hun eigenheid verloren en opgingen in grote gehelen was voor hem in tegenspraak met de kerk als volk Gods. In Bezield Verband ging het hem allereerst om de bezieling van de gemeenschappen. Dat het hem in kerkpolitiek conflict bracht met kardinaal Eijk, was daarvan een onvermijdelijk gevolg. Gerard was genoeg realist om te zien dat de klassieke parochiestructuur grondig veranderd moest worden, maar wat hem betreft moest de vitaliteit en de spiritualiteit van de geloofsgemeenschap in die verandering leidend zijn in plaats van financiën en het aantal priesters.

Hij was nog volop bezig met de voorbereiding van een nieuwe landelijke bijeenkomst van Bezield Verband toen hij te horen kreeg dat de tumoren hun weg hadden gevonden in heel zijn lichaam. De laatste zes weken was hij in Leersum waar hij genoot van zijn tuin, de zon, de vogels. Daar is hij op 2 juni gestorven, een herder in hart en nieren, verenigd met zijn Herder.

 

geschreven door René Grotenhuis

db0b5448-feec-40da-a226-1ceb3a571d25

Gelauwerde bisschop bezoekt Utrecht

Op 22 mei bracht bisschop Paride Taban een bezoek aan de Dominicusschool. Taban, emeritus-bisschop van het diocees van Torit (Zuid-Sudan), is in Nederland om de Roosevelt Four Freedoms Award 2018 in ontvangst te nemen. Paride Taban heeft zich zijn hele leven ingezet voor Vrede en Vrijheid in Zuid-Sudan. Hij heeft in die zeer onrustige omgeving een Vredesdorp gesticht: the Kuron Peace Village. Zo zag Taban kans om te doen waar de VN nooit in slaagde: een plek van vrede stichten in een land waar oorlog heerst. Kuron Peace Village is de realisering van zijn droom, een voorbeeld-gemeenschap, met als basis vredesopvoeding die moet uitstralen over bush, savanne en bergen. Waar tanks staan te roesten, herdersjongens niet meer op mijnen lopen en gezinnen niet meer in krotten hoeven te schuilen. Het is het nastreven van harmonie en verzoening in een omgeving waar al meerdere generaties zijn opgegroeid met geweld en oorlog.

Utrecht_Rijksmonument_36264_Sint-Katharinakathedraal_(2)

Afstoting St. Catharina

Namens de Personele Unie van de samenwerkende parochies van katholiek Utrecht informeer ik u over het volgende:

De financiële positie van de drie parochies, Ludgerus, Martinus en Salvator, toont een jaarlijks begrotingstekort van meer dan 4 ton. De gebouwen en de loonkosten zijn daarin de grootste kostenposten. Dat dwingt ons om plannen te formuleren die op termijn leiden tot een gezonde exploitatie.

Binnen de Salvatorparochie is het niet mogelijk beide kerken in gebruik te houden. De PU heeft een aantal aspecten van beide kerken geïnventariseerd zoals de vitaliteit van de geloofsgemeenschap; het kerkbezoek; de ligging van de kerk; de bereikbaarheid; de gebruikskosten zoals licht, verwarming, verzekering e.d., alsook de bijdragen van de gelovigen en de onderhoudskosten.

Alle aspecten samen maken dat de Catharinakerk substantieel meer kost dan de Augustinuskerk. Dat heeft ertoe geleid dat de PU in principe heeft besloten op termijn de Catharinakerk aan de bisschop voor te dragen om aan de eredienst te onttrekken.

Daartoe worden op dit moment verkennende gesprekken gevoerd met Museum Catharijneconvent als mogelijk nieuwe eigenaar. De kathedraal is immers onderdeel van hetzelfde middeleeuwse kloostercomplex als het museum. Mocht uiteindelijk de Catharinakerk aan de eredienst worden onttrokken, dan houdt dat tevens in dat de kathedrale functie naar verwachting in de Augustinuskerk zal worden ingericht. Dat is een proces waarbij de Heilige Stoel dient te worden betrokken.

Op dit moment is alles nog in een voorfase van verkenningen, echter we hechten er aan u in een vroeg stadium hierin te betrekken. Zodra we meer informatie hebben, hoort u daarover en natuurlijk zullen ook de Kerkrechtelijk voorgeschreven processen met de gemeenschap in acht worden genomen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Namens de Personele Unie van de samenwerkende parochies van katholiek Utrecht.

gve-koor

Instapkoor en kinderwoorddienst in afscheidsviering op 3 juni

Doe mee in het instapkoor

In de afscheidsviering van pastoor Ton Huitink en pastor Gerrit Jan Westerveld op zondag 3 juni 10.30 uur in de Aloysiuskerk zal gezongen worden door een ‘instapkoor’. Zanglustigen uit heel Utrecht worden uitgenodigd mee te werken aan deze gezamenlijke viering van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht. Het koor zal onder leiding staan van Sebastian Holz. Deelnemers aan het instapkoor krijgen vooraf de muziek toegezonden en repeteren voorafgaand aan de viering op zondagmorgen 3 juni. Zin om mee te zingen: meld u aan met een mail aan secretariaat@katholiekutrecht.nl

Eigen kinderwoorddienst in afscheidsviering

De viering waarin de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht afscheid nemen van de pastores Westerveld en Huitink zal voor de kinderen een eigen kinderwoorddienst hebben. Samen met pastor Martens gaan de kinderen die meedoen samen aan de slag rond het thema van de dag. Naast afscheid is het ‘Sacramentsdag’.

bischop Kort

Kerk helpt overheid met schuldhulp

In ruim honderd gemeenten hebben ‘maatjes’ zich bij protestantse en katholieke organisaties aangemeld om mensen met forse schulden te helpen. De overheid beseft dat kerken broodnodig zijn om dure zorgtaken uit handen te nemen. We moeten weliswaar ‘zelfredzamer’ worden, maar daar hebben we elkaar voor nodig. Onder het motto ‘samen lukt het’, laten de Schuldhulpmaatjes het barmhartige gezicht van zelfredzaamheid zien. De vrijwilligers delen geen vette vissen, broden en wijn uit. Ze helpen mensen in nood om beter met geld om te gaan.

Op de landelijke jaarvergadering van de organisatie, hield bisschop Gerard de Korte (’s-Hertogenbosch) een lezing over de ontwikkeling van het christelijke sociale denken vanaf 1891. In dat jaar gaf paus Leo XIII met encycliek Rerum Novarum (‘over de nieuwe zaken’) denkstof over het omgaan met nieuwe sociale vraagstukken. De bisschop noemde ook de bijdrage van de protestantse dominee Abraham Kuyper, die het begrip ‘soevereiniteit in eigen kring’ uitvond.
Beiden ging het om een decentrale insteek waarbij niet alles van hogerhand wordt geleid en beslist, maar juist de lagere organen worden gesteund door de hogere organen (het katholieke principe van ‘subsidiariteit’).
In de encycliek Laudato Si (2015) komt paus Franciscus, vertelde De Korte, naast het milieu op voor wereldwijde sociale gerechtigheid. De christelijke houding van solidariteit met kwetsbaren gaat lijnrecht in tegen wat Franciscus ‘de mondialisering van onverschilligheid’ noemt. Die solidariteit klonk door in het (voorspelbare) verhaal over de Barmhartige Samaritaan en Matteüs 25, maar ook in de motivatie van schuldhulpmaatjes om voor hun naasten te zorgen.
Een gelovige houdt het vaak langer vol dan iemand die vanuit louter humane drijfveren zich voor zijn naaste inzet, meent De Korte.

Eén derde van de huishoudens in Nederland heeft schulden. Bij 750.000 huishoudens is de schuldenlast problematisch. Het werk van een schuldhulpmaatje is vaak een druppel op de gloeiende plaat. Maar vele druppels brengen wel verkoeling. Het gaat tenslotte om de waardigheid van de mens. Die waardigheid wordt door armoede aangetast. Schulden zijn als een loden last op de schouders, als een strop om de nek.

bron: katholiek.nl

kinderen

Kinderclub op vrijdagmiddag

Voortaan is de Kinderclub van de Rafaëlkerk op vrijdagmiddag van 15.30 uur -17.00 uur. De oefening voor de misdienaars worden ook op deze middag gedaan. Aan het einde bidden met z’n allen een Tientje in de kapel.

vbhdfgb

Onderscheiding voor Siny

Op zaterdag 5 mei 2018 is Siny van Oostrum onderscheiden met de kerkelijke Eremedaille

“Sint Gregorius in goud”.

De onderscheiding wordt gegeven vanwege haar 40 jaar verdiensten voor katholieke kerkmuziek in Nederland, Siny zingt al ruim 40 jaar als alt bij de Aloysiuskerk bij het klein Gemengd en Gemengd Koor.

Deze onderscheiding is door Nico Harmsen tijdens het champagne ontbijt voorafgaande aan het jaarlijks kooruitje op 5 mei 2018 overhandigd met prachtige woorden.

Wij danken Siny voor haar enorme inzet binnen het koor.

AVG-banner-large-465x300

Omgang met persoonsgegevens in de R.-K. Kerk

In de Europese Unie geldt vanaf 25 mei één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Er bestaan veel vragen over wat de AVG voor de R.-K. Kerk betekent. Het is bovendien goed als kerken nadenken over de vraag: wat registreren we van wie, met welke reden en voor hoe lang?

De R.-K. Kerk heeft al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. Veel van die onderwerpen blijven binnen de nieuwe wetgeving relevant. Er wordt gekeken op welke punten dit Algemeen Reglement aanpassing behoeft met het oog op de wetswijziging. Zodra daarover meer bekend is, ontvangen de parochies informatie. Voorlopig blijft het bestaande reglement geldig, zo heeft het Secretariaat van de R.-K. Kerk in Nederland laten weten.

Meer informatie kunt u vinden in de speciale pagina over de AVG.

IMG_20180503_190752915

Zit er toekomst in traditie?

Katholieken op Facebook hebben waarschijnlijk al opgemerkt dat de homilie van aartsbisschop Sample van Portland op 28 april j.l. viraal is gegaan. In zijn gepassioneerde betoog verdedigt de Amerikaanse bisschop de Tridentijnse mis, of wat men tegenwoordig de “buitengewone vorm van de Latijnse ritus” noemt.

Eeuwenlang was er echter niets buitengewoons aan. In het kielzog van de contrareformatie werd tijdens het concilie van Trente, onder leiding van paus Pius V, de liturgie gestandaardiseerd. In zijn pauselijke bul Quo primum, die in 1570 verscheen, werd alleen nog deze gestandaardiseerde vorm van de Romeinse ritus toegestaan. Hoewel de naam “tridentijns” dus verwijst naar het concilie van Trente, werd het missaal geïnformeerd door veel oudere tradities die tenminste tot 200 jaar daarvoor konden worden getraceerd (maar dus in feite al voor die tijd bestonden). Dat is indrukwekkend, want iets dat zo lang bestaat heeft duidelijk zijn waarde allang bewezen.

Uiteindelijk kwam er een eind aan deze traditie met de komst van de Novus Ordo (ofwel de nieuwe ritus) van paus Paulus VI. Deze kwam voort uit de hervormingen van het Tweede Vaticaanse Concilie in de periode 1965-1969. Met de nieuwe vorm waaide er een frisse wind door de kerk die ontegenzeggelijk veel verbeteringen met zich meebracht. Maar volgens aartsbisschop Sample ging er tegelijkertijd ook iets verloren en hij citeert daarbij uit een motu proprio (Summorum Pontificum) van paus Benedictus XVI waarin hij zegt:

“Er is geen tegenstelling tussen de twee edities van het Romeinse missaal. In de geschiedenis van de liturgie is er sprake van groei en vooruitgang, niet onderbreking. Wat eerdere generaties beschouwden als heilig, blijft heilig en groots, ook voor ons. Het kan niet opeens verboden worden of beschouwd worden als schadelijk. Het betaamt ons allemaal om de rijkdom die is voortgekomen uit het geloof en gebed van de Kerk te behouden en het een gepaste plaats te geven.”

Ondanks de vele positieve vernieuwingen die de Novus Ordo met zich meebracht was er ook een toename van liturgisch misbruik en algemene onverschilligheid. De nieuwe mis dreigde snel te verzanden in een soort alledaagsheid waarbij de omgang met het goddelijke niet meer centraal stond. In zijn homilie breekt de aartsbisschop daarom een lans voor de oude ritus, zonder daarbij overigens de nieuwe ritus te veroordelen. Jonge katholieken worden volgens Sample aangetrokken door de schoonheid, eerbied, transcendentie en een sfeer van gebed en verwondering die de oude ritus karakteriseren.

Ook in de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht wordt met regelmaat de tridentijnse mis gevierd. Deze zogenaamde Missa Tridentina Traiectina verhuisde achtereenvolgens van de Rafaëlkerk naar de kapel van de Catharinakathedraal en vervolgens naar het hoofdaltaar waar het inmiddels al een paar keer heeft plaatsgevonden. Priester Koos Smits wordt daarin bijgestaan door een groep enthousiaste en toegewijde acolieten en zangers. Volgens Eric Wolthuis, een acoliet die al heel lang de oude mis dient, staat daarin “elke rituele handeling niet op zichzelf maar is een transcendente uiting van een groter mysterie waarvan we de glans steeds meer kunnen ontdekken”.

Het is nu nog rustig in deze mis, maar ongetwijfeld zal ook in Utrecht de oude liturgie zijn aantrekkingskracht gaan uitoefenen op jonge katholieken. Iedere eerste donderdag van de maand kunt u de mis bijwonen in de Catherinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat. U bent van harte welkom (ongeacht uw leeftijd)!

Tekst en foto’s: Erik Hendrix

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl