Landelijke impulsdag roepingen op 7 november

geloofsgemeenschap: Algemeen

Aandacht geven aan roepingen vraagt binnen de parochies en de religieuze gemeenschappen een permanente zorg en verantwoordelijkheid, die onlosmakelijk aan het kerkelijk leven van iedere geloofsgemeenschap verbonden is.

Het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO)* wil daarom op het Hoogfeest van H. Willibrord, patroon van onze kerkprovincie, nadenken en met elkaar van gedachten wisselen hoe de roeping tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven gestalte kan krijgen in onze eigen kerkgemeenschap. Roepingenpastoraal is immers een verantwoordelijkheid voor ons allen! Het thema van deze unieke landelijke impulsdag op 7 november is ‘Beter horen. De geloofsgemeenschap als omgeving om Gods roepstem te leren verstaan’. Inhoudelijke reflectie (door onder anderen bisschop Van den Hende) en uitwisseling van actuele best practices rond roeping zijn de twee grote pijlers voor deze dag.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Nicolaïkerk in de Utrechtse binnenstad. De dag begint met een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal, waarbij kardinaal Eijk de hoofdcelebrant is. Beide kerken liggen op loopafstand van elkaar (6 minuten – 550 meter).

Voor deze gratis impulsdag heeft het IRO per parochie of gemeenschap de verantwoordelijken uitgenodigd. “Wij vragen u één of twee afgevaardigden te sturen, bij wie de pastorale zorg rond jeugd, jongeren en roeping in handen ligt,” aldus het IRO in de uitnodiging die deze zomer naar alle parochies en religieuze gemeenschappen is verstuurd.

Programma:

9.30 uur: H. Mis in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 Utrecht

11.00 uur: Koffie in de Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9

11.30 uur: Woord van welkom

11.40 uur: Lezing door bisschop Van den Hende

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Best practices (45 minuten p.p.)

15.00 uur: Koffie / thee

15.30 uur: Afsluitende forumdiscussie

16.00 uur: Borrel

Met medewerking van:

Hoofdspreker: Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam

Dagvoorzitter: Jos Geelen

Best practices: Michel Remery en zr. Madeleine Bouman (Missiezusters v/h Kostbaar Bloed)

* Het IRO is een landelijke commissie waarin de bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen samenwerken. Het IRO ontwikkelt onder meer elk jaar de materialen voor Roepingenzondag.